Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SAMHÄLLSKUNSKAP - lag och rätt

Skapad 2017-08-17 13:24 i Varlaskolan södra Kungsbacka Förskola & Grundskola
Vad är rätt och vad är fel? Ja, oftast finns det ju regler och lagar som styr vad som är rätt och fel, men det är inte alltid helt enkelt. I det här arbetsområdet ska vi gå igenom vad som gäller i Sverige i första hand, men vi kommer även att jämföra med några andra länder i världen.
Grundskola 7 – 9 Samhällskunskap
Vad är rätt och vad är fel? Ja, i de allra flesta fall finns det regler och lagar som bestämmer vad som är rätt och fel, men det är inte alltid så enkelt. I det här arbetsområdet ska vi lära oss mer om lag och rätt, brott och straff, men också om hur det sett ut förr i tiden jämfört med idag. Vi kommer också att jämföra Sveriges rättssystem med några andra länder i världen.

Innehåll

1. Introduktion - vad är samhällskunskap? Titta på filmen.

 2. UNDERVISNINGENS INNEHÅLL

 Du som elev kommer under detta arbetsområde att:

 Få kunskaper om (för mer detaljerad beskrivning se centralt innehåll längre ner)

 • Rättssystemet i Sverige och några exempel från andra delar av världen. Även viss historisk tillbakablick.
 • Kriminalitet och polisens arbete
 • Demokratiska fri- och rättigheter samt skyldigheter
 • Etiska dilemman
 • Mänskliga rättigheter
 • Nationella minoriteter och deras rättigheter

Träna dina färdigheter i att

 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser

3. BEDÖMNING

Bedömningen sker löpande under arbetets gång. Jag kommer att titta på din aktivitet på lektionerna, dina arbetsuppgifter och muntliga redovisningar samt provresultat.

I detta arbetsområde kommer jag att bedöma följande:

 • Dina faktakunskaper
 • Din förmåga att på olika sätt resonera kring hur individer och samhällen utvecklas över tid
 • Din förmåga att jämföra olika samhällsfrågor och hur pass väl du kan använda relevanta begrepp och modeller när du gör detta
 • Din förmåga att uttrycka och värdera olika åsikter och ståndpunkter i samhällsfrågor samt förstå skillnad på fakta och värderingar.
 • Din förmåga att söka och bearbeta information källkritiskt.

4. ÖVRIGT

 • Samhällskunskapsboken Allas rätt sid. 78-99, Lag och rätt sid. 100-121
 • Div. filmer - dessa länkas löpande
 • Arbetsuppgifter, instuderingsfrågor m.m. - kommer att finnas under fliken Uppgift
 • Grupparbeten inkl. presentation för klassen
 • Debatt och diskussion
 • Arbetet pågår under höstterminens första del, ca v.34-38. Första veckan handlar om mänskliga rättigheter, andra veckan nationella minoriteter och resterande veckor ägnar vi åt lag och rätt. Ändringar kan behöva göras, men i stora drag ser planeringen ut så här.

Uppgifter

 • Vem är vem - rättegångsprocessen

 • Filmer på SLI.se som vi sett

 • 29/8-17 MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER - övningsuppgift 1: BÅTEN

 • Grupparbete nationella minoriteter i Sverige

 • Testa dig själv - nationella minoriteter

 • Detta händer under en rättegång

 • Sveriges hovrätter - karta med namn

 • Konkretiserat måldokument

 • NATIONELLA MINORITETER I SVERIGE - arbetsuppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
  Sh
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  Sh
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och
  Sh
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  Sh
 • Centralt innehåll
 • De mänskliga rättigheterna inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen. Deras innebörd och betydelse samt diskrimineringsgrunderna i svensk lag.
  Sh  7-9
 • Olika organisationers arbete för att främja mänskliga rättigheter.
  Sh  7-9
 • Hur mänskliga rättigheter kränks i olika delar av världen.
  Sh  7-9
 • De nationella minoriteterna och samernas ställning som urfolk i Sverige samt vad deras särställning och rättigheter innebär.
  Sh  7-9
 • Demokratiska fri- och rättigheter samt skyldigheter för medborgare i demokratiska samhällen. Etiska och demokratiska dilemman som hänger samman med demokratiska rättigheter och skyldigheter, till exempel gränsen mellan yttrandefrihet och kränkningar i sociala medier.
  Sh  7-9
 • Rättssystemet i Sverige och principer för rättssäkerhet. Hur normuppfattning och lagstiftning påverkar varandra. Kriminalitet, våld och organiserad brottslighet. Kriminalvårdens uppgifter och brottsoffers situation.
  Sh  7-9

Matriser

Sh
Matris för SO-ämnena

SO matris

Nivå F
Nivå E
Nivå C
Nivå A
Faktaurval och förklaringar
Det finns fakta, men de har inte alltid med ämnet att göra.
Det finns fakta, som har med ämnet att göra. Förklaringar finns, men är bitvis otydliga.
Faktaurvalet är genomtänkt. Jag har från flera källor hittat fakta som passar ämnet och jag har förklarat dem.
Jag har tänkt igenom faktaurvalet och förklaringarna är tydliga. Jag använder fakta för att hjälpa mig dra egna slutsatser. Alltså presenterar en idé / slutsats som inte alltid står i boken.
Begreppslig kunskap
Jag använder mig av något begrepp som jag inte förklarar.
Viktiga begrepp används men förklaras bara ibland eller inte helt rätt.
Viktiga begrepp används i rätt sammanhang. Jag förstår innebörden och plockar ut det viktiga ur innehållet. Jag förklarar och använder begreppen på "rätt ställe".
Jag kan ge olika förklaringar till viktiga begrepp och använder dem i rätt sammanhang, dvs jag vet när jag ska använda dem, så att det tydligt framgår att jag förstår.
Analys och reflektion
Jag försöker hitta samband, föra egna resonemang och dra egna slutsatser. Dvs jag försöker hitta likheter och skillnader för att koppla samman händelser och begrepp, men lyckas inte helt.
Jag visar att jag förstår hur saker hänger ihop och försöker förklara det.
Jag ser hur saker och ting hänger samman och kan göra jämförelser. Dessa leder till egna resonemang och/eller slutsatser. Dvs jag kan utifrån det jag lärt mig koppla samman händelser, begrepp och jämföra dem samt ge förklaringar.
Jag drar logiska slutsatser, som jag motiverar med genomtänkta resonemang och fakta och visar på konsekvenser. Jag gör genomtänkta jämförelser. Dvs jag kan utifrån det jag lärt mig koppla samman och jämföra händelser, begrepp och visa på "verkliga" följder. Jag visar detta genom en tydlig diskussion.
Argumentation
Jag påstår saker som jag har åsikter om, men förklarar inte varför.
Jag påstår saker som jag har åsikter om och kan förklara varför jag tycker så.
Jag har åsikter och kan förklara varför jag tycker så. Jag kan också se saker från olika håll. Dvs jag kan förstå att det finns andra sätt att se på saker, men har svårt att förstå deras idéer.
Jag kan argumentera för mina påståenden utifrån lämpliga argument och har en god förmåga att se olika ståndpunkter. Dvs i en diskussion ska jag kunna förstå båda sidor och resonera kring olika idéer oavsett min egen åsikt.
Källkritik
Inga källor redovisas, eller så redovisas källor utan trovärdighet och relevans. Dvs jag använder källor utan att veta vart de kommer ifrån och de har inte alltid med ämnet att göra.
Källor redovisas. Jag resonerar på enkel nivå kring källornas trovärdighet och relevans. Vet jag var källorna kommer ifrån och har de med ämnet att göra?
Källorna redovisas. Jag resonerar på ett utvecklat sätt kring källornas trovärdighet och relevans. Jag diskuterar var källorna kommer ifrån och om de har med ämnet att göra.
Källorna redovisas och jag förhåller mig kritisk till de källor jag har använt. Ett flertal källor används för att stärka det jag säger. Jag diskuterar var källorna kommer ifrån och ifrågasätter dess trovärdighet och om de har med ämnet att göra.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: