👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Grundplanering HT-17 Mira

Skapad 2017-08-17 15:25 i Bamsebo Dibber Sverige AB
I grovplaneringen definieras hur den övergripande verksamheten ska läggas upp. Där ska rutiner och gemensamma regler utformas och en övergripande strategi tas fram för hur den pedagogiska planeringen kopplas till förskolans läroplansområden.
Förskola
Barngruppen består av 15 barn i åldrarna 3-5 år. Vi är tre pedagoger som arbetar på avdelningen, Karin som är förskollärare, Eleonor, som vikarierar som barnskötare och Linda som är barnskötare. Linda arbetar även i köket och som lokalvårdare. Avdelningen består av två rum, två små hallar och två toaletter för barnen. Vi vill lägga grunden för ett livslångt lärande. Vår intention är att verksamheten skall vara rolig, trygg och lärorik.

Innehåll

Normer och värden

Grund

Vi vill att förskolan skall kännas som en välkomnande plats för barnen och deras föräldrar/vårdnadshavare där barnen är en del av ett meningsfullt sammanhang.

Vi tror att det är berikande för barnen att möta andra barn i liknande ålder och leka, lära och utvecklas tillsammans.

Kooperativa lärprocesser uppstår då barnen är tillsammans och olikheter lyfts fram som tillgångar.

Pedagogernas uppgift är att lära ut tekniker, inte begränsa barnens tankar och skapande utan ge möjligheter. Det är viktigt är att vi lyssnar på barnen.

Verksamheten utformas utifrån synen om barnet som kompetent men också med en vilja att utvecklas tillsammans med andras kompetenser.

Vi utformar verksamheten utifrån gruppens intressen och behov. Planering sker under pågående verksamhet.

Under hösten fokuserar vi på följande läroplansmål:

"Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning."

Rutiner

6.30 Förskolan öppnar

7.30 Frukost; den som öppnar lagar frukost

8.00 Vi klär på oss och går ut

9.00-10.30 någon aktivitet ute eller inne

9.30 ca Frukt serveras

10.30 Samling

11.00 Lunch; båda pedagogerna hjälps åt med avdukning, Linda torkar bord och sopar under borden

ca 11.30 Högläsning i två fasta grupper

ca 11.45 Lugna lekar/skapande stund i "fantasirummet" och "arbetsrummet"; barnen väljer aktivitet i slutet av lunchen och pedagogerna skriver ner barnens val på whiteboarden och i almanackan. Vi ser till att barnen kommer igång med sina aktiviteter/lekar innan den pedagog som börjat först går på rast. Vi samarbetar med pedagogerna på Nova och löser av varandra på rast. Det är alltid en pedagog i arbetsrummet och en i fantasirummet.

13.40 Undanplock och sortering av material

14.00 Mellanmål; Linda tar hand om disken och vid frånvaro är det den som stänger på förskolan tar hand om disken

14.30 Lek och skapande ute eller inne

ca 16.30 Frukt serveras

17.30 Förskolan stänger

Pedagogerna har tid för enskild planering, reflektion och dokumentation varsin dag udda veckor och båda avdelningarna hjälps åt med barnen. Barnen kan delas in i två tvärgrupper med blandade åldrar och dessa grupper kan gå till en närliggande skog eller park.

Regler/förhållningssätt

Vi lär barnen att avsluta, plocka undan, sortera och återställa leksaker och material när de är färdiga med sin lek/aktivitet så att det ser inbjudande ut för nästa barn som skall leka/arbeta där.

Vi strävar efter att barnen skall bli självständiga och klä på sig själva i hallen och be om hjälp av pedagoger och sina kamrater när de behöver.

Barnen lägger upp mat själva och vi uppmuntrar dem att smaka på all mat samtidigt som vi äter av maten själva.

Barnen har bestämda platser vid måltiderna eftersom vi ser att de behöver trygghet och struktur.

Vi väntar på varandra vid varje bord så länge som möjligt. Barnen dukar sedan av en i taget och pedagogerna talar om vems tur det är.

Vi förhåller oss olika till barnens lek och skapande beroende på situation. Ibland deltar vi mer aktivt, ibland observerar vi lite på avstånd. Vi respekterar barn som vill leka ifred. Vi kan till exempel tillföra något till deras lek om vi ser vad de håller på med. Vi behöver för den skull inte leka med dem eller störa dem.

Materialet är placerat lättillgängligt för barnen i deras nivå.

Barnen får använda materialet även utanför deras stationer, men med lite koll från oss vuxna, så att materialet inte förstörs.

Vi delar ibland in barnen i mindre grupper och ibland är vi alla tillsammans, beroende på vad vi gör.

Vi samtalar vänligt med varandra. När något hänt pratar vi med barnen om hur vi skall förhålla oss och bete oss. Det är viktigt att vi lyssnar till barnens version.

Barnen får inte ta med sig egna leksaker till förskolan. Om de gör det (de kanske behöver det som ett övergångsobjekt) får dessa stanna på barnets hylla. Vi tar upp och förklarar detta för barnen vid behov.

Barns inflytande

När barnen leker uppstår ibland konflikter i leken. Ibland handlar det om att barnen inte har samma regler. Här kan vi pedagoger hjälpa barnen att skapa gemensamma regler. Vi agerar då inte domare, utan låter barnen komma överens.

Vi har kartlagt barnens intressen och behov för att se vad vi skall arbeta med. Temat för höstterminen är "Identitet och människors lika värde, eftersom det i våras fanns vissa brister i kommunikationen barnen emellan och vi såg att vårt temaarbete främjande barnens sociala samspel". Vi kommer under hösten att arbeta med projektet "Ett djur jag mött i sommar".

Barnen påverkar innehållet i verksamheten genom att vi lyssnar på vad de pratar om och vad deras lekar handlar om.

Ute har barnen liten möjlighet att påverka miljön. Inne är det vi pedagoger som skapar miljön tillsammans med barnen. Barnen kan påverka miljön genom att vi observerar dem och hur de leker. 

"Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans miljö."

Utveckling och lärande

 

Under hösten fokuserar vi på följande läroplansmål:

"Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin identitet och känner trygghet i den."

"Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler."

"Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring."

"Förskolan ska utveckla intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner"

"Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa."

"Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för natruvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen."

"Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp,av olika tekniker, material och redskap."

"Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama."

Inre och yttre miljön

Inre Miljön

Materialet är i barnens nivå så att de kan ta fram och ställa undan det själva. Det ser inbjudande ut. Ibland kan vi arrangera materialet för att locka till lek, skapande och utforskande.

Vi befinner oss i en långsiktig process där vi ser över vår inre miljö. Under sommaren har vi fått ommålat.

Yttre Miljön

Vi använder oss av de leksaker vi har ute på gården och de naturföremål som är aktuella för årstiden. Barnen på Mira är kreativa i sin lek och fantasi men ibland kan någon behöva lite extra stöd för att komma igång med en lek/aktivitet och då kan vi pedagoger föreslå material eller starta en lek/aktivitet, som barnen sedan får utveckla vidare.

För att få variation i utemiljön rör vi oss ofta utanför vår gård.

Förskola och hem

Föräldramedverkan

Föräldrarna har möjlighet att följa vårt arbete i Unikum. Vid hämtning berättar vi om verksamheten för föräldrarna.

Föräldrar ges möjlighet att utöva inflytande över hur målen konkretiseras genom kommentarer i Unikum, på föräldramöten och under utvecklingssamtal.

Uppföljning, utvärdering och utveckling

Verksamhetens rutiner utvärderas kontinuerligt på varje avdelningsmöte men även under verksamhetens gång.

Vi reflekterar över och utvärderar barnens inflytande i Unikum och på avdelningsmötena.

Barnets utveckling och lärande följs upp i Unikum och på avdelningsmötena och under verksamhetens gång.

Vi dokumenterar vårt arbete i Unikum.

Kopplingar till läroplanen

 • förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans miljö, och
  Lpfö98 Rev. 2016