👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

lära-känna-lekar

Skapad 2017-08-17 15:37 i Ervalla förskola Örebro
På Bosgårdens pedagogiska enhet arbetar vi utifrån Läroplanen för förskolan, Lpfö 98/10. För att kvalitetssäkra detta arbete har vi delat in läsåret i olika fokusområden.
Förskola
Lärandetillfällen/undervisning med gruppstärkande lekar.

Innehåll

Varför? Koppling till läroplan. Varför ska vi välja just detta innehåll? (Utifrån barnens förmågor, förståelse och intressen.)

Med syfte att skapa en trygg barngrupp där vi ser varje individ utifrån gruppstärkande undervisning för en god samvar. 

Vad? Vad vill vi barnen ska få erfara/lära? Vad är barnen intresserade av, vilka kunskaper har de? vad ska vi undervisa om?

Barnen, nya som gamla ska få lära känna varandra utifrån lekfulla situationer som på ett varierat arbetssätt lyfter fram varje individ i gruppen. Detta för att skapa en trygg och god samvaro för alla i gruppen där vi respekterar varandra. 

Vad ska barnen få erfara/lära på utbildningen?

På samlingarna sjunger vi om alla barn och pedagoger som är närvarande varje dag på Måsen. Vi pratar om alla barnen och inkluderar även de som inte är närvarande just den dagen. 

Hur? Vilken metod ska jag använda för att skapa bästa tänkbara förutsättning för lärande? Koppling till teorier och beprövad erfarenhet. Vilka kunskaper behöver jag skaffa mig? Hur gör vi det möjligt för barnen att nå målen? Hur skapar vi/ser lärmiljön ut? Hur utvärderar vi/tar vi reda på om målen uppfylls?

I lärandesituationer har vi olika lekar för barnen att deltaga i. Detta för att variera de gruppstärkande undervisningarna. 

- namnlek med bollar. Rulla bollar till varandra och säga hens namn som får bollen till sig. På så sätt ser alla barn i gruppen varandra.

- gubben i lådan. Även en lek som uppmärksammar varje barn. Tillsammans gissar vi oss till vem som ligger i lådan och varje barn blir sett av alla.

- gör si, gör så. Tillsammans som grupp göra gemensamma rörelser och följa varandra.

Guvå (2011) menar att man som pedagog i förskolan bör ha kunskap och ledarförmåga. Lärarens förhållningssätt gentemot gruppen och barnen samt att de är delaktiga är viktigt. Som pedagog handlar det om att skapa en positiv grund för gruppen och skapa en blick för barnens personligheter och roller. Detta är något som kommer in i alla lekar som är lustfyllda för gruppen. 

Barn i förskoleåldern har en förmåga att förstå andras känslor och bemöta dem. "Det är viktigt för barnet att ha en egen självkänsla och känna egenomsorg. Genom att barnet utvecklar en känsla av att kunna klara av saker själv och behärska sociala situationer som det utsätts för, har det också lättare att hjälpa andra och samarbeta och utvecklas i en social kontext" (Jonsdottir, 2007). I lekarna lär barn också känna sig själva vilket är en förutsättning för god självkänsla och bemötande gentemot andra. 

Guvå (2011) skriver vidare om vikten av att barn i förskolan ska få positiva grupperfarenheter som de bär med sig senare under skolgången och ut i arbetslivet i olika situationer och gruppkonstellationer. Med de olika undervisningarna som är lek- och lustfyllda blir de även lärorika genom leken.

Hur planerar vi att arbeta med: Hållbar utveckling, kulturell mångfald, flerspråkighet, estetiska lärprocesser samt motorik och hälsa.

I lekarna utmanas och utvecklas barnen motoriskt, något som är positivt för hälsan. 

För vem? Hur ska det dokumenteras? Vad, vem, hur, varför.

  • Vi kommer ta foto, filma och anteckna det som händer under tiden och undervisningssituationer. 
  • Vi pedagoger använder dokumentationen som beprövad erfarenhet och underlag för analys och utvärdering inom området. 
  • Vi dokumenterar barnens tankar, kommentarer och resonemang. Tillsammans med barnen tittar vi på dokumentationen och reflekterar kring det. 
  • Vi lägger ut det  vi gjort på unikum för att få föräldrarna delaktiga i det vi gör, samt ge de möjligheten att diskutera hemma tillsammans med sina barn. 

Kopplingar till läroplanen

  • att det utvecklas normer för arbetet och samvaron i den egna barngruppen.
    Lpfö98 Rev. 2016
  • stimulera barnens samspel och hjälpa dem att bearbeta konflikter samt reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,
    Lpfö98 Rev. 2016