Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skoluppsats: Världen då och nu

Skapad 2017-08-18 11:10 i Österslättsskolan Karlshamn
Vi läser om Världens utveckling, orsaker och konsekvenser av samhälleliga förändringar under 1900-talet fram till i dag. Vi tittar på det ur ett brett ämnesperspektiv för att få en helhet och en ökad förståelse.
Grundskola 9 Svenska
Uppsats ihop med historieämnet: Världen då och nu; vad var orsakerna till att andra världskriget bröt ut?

Innehåll

Konkretisering

Eleverna skall under arbetsområdet vidareutveckla sina kunskaper om:

SVENSKA

 • Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala verktyg, för att skriva en faktauppsats.
 • Redovisning av källor efter Harvardsystem
 • Redigering och disposition av texter med hjälp av dator. Olika funktioner för språkbehandling i digitala medier.

 

Redovisningsformer: Skrivuppgift som resulterar i en uppsats

Undervisning/arbetssätt

Vi kommer under detta arbetsområde ha genomgångar, använda oss av olika källor.

Bedömning

Bedömningen sker kontinuerligt under arbetets gång samt med en avslutande skriftlig examination. Det som kommer att bedömas är:

Sv:

Elevens förmåga att kunna ta del av olika texters information och sammanställa det i en faktauppsats, i en given ordning.

Elevens förmåga att använda källor och att på ett korrekt sätt redovisa dem i texter och arbeten, efter Harvardsystemet.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  7-9
 • Informationssökning på bibliotek och på Internet, i böcker och massmedier samt genom intervjuer.
  Sv  7-9
 • Hur man citerar och gör källhänvisningar, även vid användning av digitala medier.
  Sv  7-9
 • Hur man sovrar i en stor informationsmängd och prövar källors tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sv  7-9

Matriser

Sv
Svenska: faktauppsats

Bedömningsgrund

Använda källor
Inte riktigt nått målet
Grundläggande kunskaper
Relativt väl utvecklade kunskaper
Mycket väl utvecklade kunskaper
Val av källor
Använder endast en källa och den består av enkla texter.
Använder de källor som läraren presenterat samt ytterligare någon eller några källor.
Kan söka fram egna källor med relevant information.
Kan söka fram egna källor av olika slag för att ta fram trovärdig och relevant information.
Redovisa källor
Källförteckning saknas.
Källorna är ofullständigt redovisade.
Källorna är redovisade
Källorna är korrekt redovisade.
Värdera källor
Försök till värdering finns.
Resonemang förs om källornas trovärdighet.
Källornas trovärdighet är utförligt värderad.

Presentation av arbetet (arbetets utformning)
Inte riktigt nått målet
Grundläggande kunskaper
Relativt väl utvecklade kunskaper
Mycket väl utvecklade kunskaper
Disposition
Endast avhandling finns.
Inledning, avhandling och avslutning finns.
Tydlig inledning, avhandling och avslutning finns.
De olika delarna länkas naturligt till varandra.

Ansvar och planering
Inte riktigt nått målet
Grundläggande kunskaper
Relativt väl utvecklade kunskaper
Mycket väl utvecklade kunskaper
Förmåga att planera och ta ansvar för arbetet
Egen drivkraft och förmåga att arbeta självständigt saknas.
Tillräcklig drivkraft för att färdigställa arbetet finns. Kan behöva hjälp med vissa moment.
Har egen drivkraft. Planerar och arbetar självständigt.
Har stark egen drivkraft och kreativitet. Planerar och arbetar självständigt inom given tidsram.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: