Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Entreprenöriellt lärande på Backebo

Skapad 2017-08-18 11:55 i Backebo Dibber Sverige AB
VAD ska vi göra, VARFÖR ska vi göra det och HUR ska vi göra det.
Förskola
Entreprenörskap är en eftertraktad förmåga i dagens samhälle. Att kunna komma med lösningar på problem, använda olika metoder och tekniker för att se samhället ur olika perspektiv och vara källkritisk. Barnen på Backebo ska få möjligheten att utveckla sitt entreprenöriella lärande genom att få observera, hypotesgenerera, prova och dra slutsatser, samt fylla på sin ryggsäck med upplevelser.

Innehåll

BAKGRUND

Barnen på Backebo är intresserade av att konstruera olika projekt utifrån egna visioner och är nyfikna på att testa olika lösningar. Vi har en pedagogisk miljö i Ateljén som uppmuntrar till utforskande och nyfikenhet. Barnen ges möjlighet att ställa hypoteser och testa sig fram för att nå sitt resultat och ny kunskap. Nyvunna erfarenheter läggs i barnets "ryggsäck" som hen bär med sig hela livet.

Mål

Barnen på Backebo ska ges möjligheten att utveckla sitt entreprenörskap i den pedagogiska verksamheten med stöd av lättillgängligt material, varierande metoder och medupptäckande pedagoger. 

METOD - GENOMFÖRANDE

I Ateljén möts barnen av olika material och tekniker. Materialet ska vara lättillgängligt för att tillgodose barnets behov av att skapa och konstruera. Barnen ska få möjligheten att reflektera och fundera ut problemlösningar till sitt projekt, med stöd av medupptäckande pedagoger. Barnen ska få möjligheten att:
- Observera material och fenomen
- Ställa hypoteser
- Testa och prova metoder
- Dra slutsatser

Inom det Entreprenöriella lärandet utmanas barnet inom olika kompetenser (några särskilt utvalda utifrån boken "Entreprenöriellt lärande i förskolan" av Birgitta Månsson) som ses som värdefulla i dagens samhälle. Dessa kompetenser ska barnen ges möjlighet att utveckla under sin tid på Backebo:
- Nyfikenhet: Barnets nyfikenhet tas tillvara i deras utforskande efter kunskap.
- Självförtroende: Barnet känner att hen klarar av olika utmaningar.
- Självkänsla: Barnet känner att hen är värdefull.
- Ansvarstagande: Barnet ges möjlighet att ta ansvar för sitt agerande.
- Idéer till handling: Barnet har en plan och ges möjligheten att gå vidare med den.
- Kreativitet: Barnet ges möjlighet att utforska sin egen kreativitet och utveckla sina förmågor.
- Motivation: Barnet ges möjlighet att bli motiverad,  genom att ha närvarande medforskande pedagoger i sin närhet.
- Samarbeta: Barnen ges möjlighet att skapa och konstruera tillsammans med andra.
- Kommunicera: Barnen får stöd i att utveckla verktyg till att samtala och kommunicera med andra.

DOKUMENTATION

Det entreprenöriella lärandet dokumenteras genom lärloggar på Unikum, samt dokumentation till den pedagogiska miljön. Utsagor dokumenteras i text eller videoinspelning.

UTVÄRDERING - UPPFÖLJNING

Det entreprenöriella lärandet utvärderas under pedagogisk utvecklingstid, reflektionstid och dagliga samtal tillsammans med barnen och mellan pedagogerna.

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att varje barn får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ges förutsättningar för utveckling och lärande och samtidigt stimuleras att använda hela sin förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ställs inför nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya färdigheter, erfarenheter och kunskaper,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ta vara på barns vetgirighet, vilja och lust att lära samt stärka barns tillit till den egna förmågan,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans miljö, och
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: