Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samhällskunskap åk 7

Skapad 2017-08-18 12:04 i Stenstalidskolan F-9 Kristinehamn
Planering för åk 7 i samhällskunskap. Område Lag och Rätt
Grundskola 7 Samhällskunskap
Idag lever vi tillsammans i ett gemensamt samhälle. Olika sorters människor från olika kulturer, i olika åldrar med olika utseenden. De närmsta veckorna kommer att handla om hur det fungerar, vilka regler som gör att det är möjligt att få så många människor att samarbeta och leva ihop. Eller hur det kan gå till när det inte fungerar och konflikter uppstår. Vi kommer till stora delar att rikta in oss på Sverige, men också ta olika turer ut i världen för att se hur det kan fungera där.

Innehåll

Vi kommer att arbeta med två ämnesområden i samhällskunskap under inledningen av HT 17.

Lag och Rätt + Nationella minoriteter

 

Material:

- Vi kommer att utgå från en lärobok som heter SOL 4000 Samhällskunskap åk 7.

- Samma bok finns också inläst via www.inlasningstjanst.se så att man kan lyssna på texten. Alla elever har ett användarnamn och ett lösenord. Ni lägger själva in boken ni vill lyssna på i er "bokhylla".

Vi  ska naturligtvis hitta tid för att visa er hur ni gör. 

- Vissa delar av den fakta ni får till er finns inte i boken, den kommer ni

att få till er på separata papper eller via er dator.

- Förutom läroboken så kommer vi att använda en del sidor på internet:

http://www.domstol.se/

www.bra.se

http://www.brottsrummet.se/sv/startsida

www.polisen.se

http://www.so-rummet.se/kategorier/samhallskunskap/lag-och-ratt

 

Genomförande:

- Vi kommer ofta att starta lektionerna med någon genomgång där vi tillsammans diskuterar och förklarar olika saker samtidigt som ni antecknar.

- Ni kommer att få en del frågeuppgifter att lösa under lektionen.

- Till (nästan varje) varje lektion kommer det att finnas ett antal begrepp som är viktiga att komma ihåg, dessa tar vi upp i början av lektionen.         När lektionen är slut ska vi förhoppningsvis känna att vi vet vad de nämnda begreppen betyder. 

- Vi kommer att titta på en del förklarande filmer under lektionerna.

- Vi kommer träna oss på att resonera och argumentera. Två ord som är vanliga i SO-undervisningen.

- Vi kommer att diskutera och jobba med skillnaden mellan olika betyg.

- Under avsnittet Lag och Rätt kommer ni att få någon enstaka läxa men ingen stående varje vecka.

- Vi kommer att ha två prov. Ett efter halva avsnittet och ett i slutet. Detta är för att ni ska ha en möjlighet att utvecklas från det ena provet till det   andra. 

- Hur avsnittet om nationella minoriteter examineras är ännu inte bestämt, uppdatering kommer när det närmar sig.

 - Det kommer att finnas en veckoplanering som uppdateras i bloggen. Grunden är lagd, men det kan hända att det dyker upp schemabrytande      aktiviteter som vi måste ta hänsyn till. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
  Sh
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  Sh
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Ungdomars identiteter, livsstilar och välbefinnande och hur detta påverkas, till exempel av socioekonomisk bakgrund, kön och sexuell läggning.
  Sh  7-9
 • De nationella minoriteterna och samernas ställning som urfolk i Sverige samt vad deras särställning och rättigheter innebär.
  Sh  7-9
 • Rättssystemet i Sverige och principer för rättssäkerhet. Hur normuppfattning och lagstiftning påverkar varandra. Kriminalitet, våld och organiserad brottslighet. Kriminalvårdens uppgifter och brottsoffers situation.
  Sh  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor, hotbilder och konflikter i Sverige och världen. FN:s syfte och huvudsakliga uppdrag, andra former av internationell konflikthantering och folkrätten i väpnade konflikter.
  Sh  7-9

Matriser

Sh
Samhällskunskap åk 7

E
C
A
Förmåga
Analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller
Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
Eleven har goda kunskaper om olika samhällsstrukturer. Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då förhållandevis komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
Eleven har mycket goda kunskaper om olika samhällsstrukturer. Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.

Förklaring av kravet ovan

Här handlar det om att kunna förklara varför den rättsliga strukturen i Sverige ser ut som en gör. Till exempel så kan du förklara varför de olika stegen som sker efter att ett brott begåtts gör det i en viss ordning ex förhör, häktning och anhållande. Eller så kan du förklara varför vi har lagar och vad om skulle ske annars? Varför har alla rätt till en advokat? Skillnaden mellan betyg ligger i hur många kopplingar du kan se inom och mellan olika strukturer, Vissa kopplingar är svårare än andra att förstå och förklara vilket också kan innebära en skillnad mellan betyg.
E
C
A
Förmåga
Analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt.

Förklaring av kravet ovan

Här handlar det helt enkelt om att du ska bevisa att du förstår och kan använda begrepp som är speciella för ämnesområdet. Exempelvis bör du känna till ord som förundersökning, bevis och åklagare samt hur dessa begrepp används när du förklarar något. Skillnaden mellan olika betyg ligger i ur väl du kan använda begreppen när du resonerar och hur många begrepp du känner till.
E
C
A
Förmåga
Reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar
Eleven kan föra enkla resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då enkla samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
Eleven kan föra relativt väl utvecklade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då förhållandevis komplexa samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
Eleven kan föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då komplexa samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.

Förklaring av kravet ovan

Här bedöms dina resonemang om hur du som människa påverkas av lagsystemet i Sverige och hur vi som medborgare påverkas. Ex: Vi tänker oss att det eventuellt ska införas en lag som säger att man ska få ta körkort vid 16 års ålder istället för vid 18 års ålder. Du visar då på dina kunskaper genom att förklara hur du som människa kan påverkas av detta samt hur hela samhället kan påverkas. Kan se ut såhär:Fler unga människor skulle få möjligheten att ta ansvar tidigare och det skulle bil enklare för alla föräldrar som inte behöver kära sina barn. Men jag tror också att det finns en del som inte är mogna för körkort vid en så ung ålder så olyckorna skulle kanske öka och kostnaden för sjukvård gå upp. Skillnaden mellan betyg utgörs av hur många led du kan se i dina resonemang och om du kan se flera olika följder ur olika perspektiv. Tänk på att alltid ta exempel när du förklarar.
E
C
A
Förmåga
Analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då förhållandevis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang.

Förklring av kravet ovan

I det här kravet handlar det om att undersöka och resonera om vilka olika åsikter som finns i en fråga. När du resonerar finns det ett antal byggstenar du alltid ska försöka att ha med. Vi tänker oss att du ska resonera om huruvida ungdomar borde få hårdare straff än vad de kan få idag. 1. Försök att ta upp många olika argument, både för och emot. Då får ditt resonemang bredd. 2. Använd hela tiden ämnesord på rätt sätt. Då blir dina faktakunskaper tydliga. 3. Försök att resonera i flera led och förklara hur en sak leder till en annan. Det ger ditt resonemang djup. 4. Ta alltid exempel. På så vis visar du att du förstått vad olika stora ord betyder. Om du tror att samhället ska bli mer "otryggt", förklara vad du menar med det ordet. 5. Försök att inta olika perspektiv. Hur kan du som människa påverkas? Hur kan hela samhället påverkas? Se dessa punkter som ingredienser i det perfekta svaret och att hur väl du använder dem bestämmer ditt betyg.
E
C
A
Förmåga
Uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument och kan då i viss utsträckning växla mellan olika perspektiv.
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med utvecklade resonemang och relativt väl underbyggda argument och kan då i förhållandevis stor utsträckning växla mellan olika perspektiv.
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med välutvecklade resonemang och väl underbyggda argument och kan då i stor utsträckning växla mellan olika perspektiv.

Förklaring av kravet ovan

Kunskapskravet påminner om det föregående med skillnaden att här ska du komma fram till vad du tycker i en samhällsfråga, inte bara presentera vilka olika åsikter som finns. Det som bedöms är hur väl du bygger upp din åsikt med olika argument och hur väl argumenten hänger ihop med det som du tycker.
E
C
A
Förmåga
Reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
Dessutom kan eleven redogöra för de nationella minoriteterna och deras särställning och rättigheter.
Dessutom kan eleven redogöra för de nationella minoriteterna och deras särställning och rättigheter.
Dessutom kan eleven redogöra för de nationella minoriteterna och deras särställning och rättigheter.

Förklaring av kravet ovan

Det här kunskapskravet har ingen progression. Det vill säga att det inte är någon skillnad mellan de olika betygsstegen. Du måste för att vara godkänd på kravet kunna visa att du känner till de nationella minoriteterna och deras ställning.
E
C
A
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: