Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mattesafari 3A

Skapad 2017-08-18 13:31 i Bettna skola Flen
Grundskola 3 Matematik
Matematiken har en flertusenårig historia med bidrag från många kulturer. Den utvecklas såväl ur praktiska behov som ur människans nyfikenhet och lust att utforska matematiken som sådan. Matematisk verksamhet är till sin art en kreativ, reflekterande och problemlösande aktivitet som är nära kopplad till den samhälleliga, sociala och tekniska utvecklingen. Kunskaper i matematik ger människor förutsättningar att fatta välgrundade beslut i vardagslivets många valsituationer och ökar möjligheterna att delta i samhällets beslutsprocesser.

Innehåll

Beskrivning av arbetsområdet för elev

Undervisning och arbetsformer

Du kommer att arbeta med läromedlet MatteSafari 3A. Vi kommer också att arbeta med laborativt material, både enskilt, i par och i grupp.
Vi kommer prata mycket matematik och träna på att förklara för varandra hur vi tänkt för att lösa en uppgift.

Följande kommer du att arbeta med under höstterminen:

 

Taluppfattning:

När du har arbetat med det här området ska du:

 • kunna läsa och skriva tal 0-1000
 • förstå hur tal är uppbyggda
 • kunna talsorterna hundratal, tiotal och ental
 • kunna talet före och talet efter på en tallinje
 • kunna jämföra och storleksordna tal
 • kunna klockan, tidsskillnad, senare/tidigare

 

Addition:

När du har arbetat med det här området ska du:

 • kunna lägga till ental, tex 59 + 4 
 • kunna lägga ihop tal med tiotal och ental, tex 38 + 45
 • kunna lägga ihop tal med hundratal och tiotal, tex 420 + 230
 • kunna lägga ihop tal med hundratal, tiotal och ental, tex 213 + 132
 • kunna uppskatta och jämföra volym, samt omvandla l och dl

 

Subtraktion:

När du har arbetat med det här området ska du:

 • kunna minska med ental, tex 62 - 4 
 • kunna minska med tiotal och ental, tex 62 - 23 
 • kunna minska från hela hundratal, tex 100 - 72 
 • kunna mäta och uppskatta längd, cm och m samt omkrets

 

Multiplikation:

När du har arbetat med det här området ska du:

 • kunna treans och fyrans multiplikationstabeller 
 • förstå att man kan byta plats på talen i en multiplikation
 • att dela lika
 • att dela med tre och fyra
 • kunna analog och digital tid

 

De fyra räknesätten:

När du har arbetat med det här området ska du:

 • kunna välja vilket räknesätt som passar för att lösa en uppgift
 • kunna räkna med de fyra räknesätten
 • kunna skriva egna textuppgifter
 • kunna skala och symetri

 

Bedömning

Bedömning sker när du arbetar:

 • muntligt vid genomgångar.
 • muntligt i  par/gruppuppgifter.
 • skriftligt på lektionerna.

samt dina resultat på diagnoser, prov och lärarens observationer.Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
  Ma  1-3

 • Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Symmetri, till exempel i bilder och i naturen, och hur symmetri kan konstrueras.
  Ma  1-3
 • Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma   3
 • Eleven kan även ge exempel på hur några begrepp relaterar till varandra.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
  Ma   3
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
  Ma   3
 • Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.
  Ma   3
 • Vid addition och subtraktion kan eleven välja och använda skriftliga räknemetoder med tillfredställande resultat när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-200.
  Ma   3
 • Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder, massor, volymer och tider och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.
  Ma   3
 • Eleven kan föra och följa matematiska resonemang om val av metoder och räknesätt samt om resultats rimlighet, slumpmässiga händelser, geometriska mönster och mönster i talföljder genom att ställa och besvara frågor som i huvudsak hör till ämnet.
  Ma   3
 • Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
  Ma   3

Matriser

Ma
Matris Mattesafari 3A

Denna matris grundar sig på de mål eleverna skall klara av efter varje kapitel i matematikboken Matte Safari 3A.

Ny nivå
Tal och analog klocka
Detta ska jag kunna efter att ha arbetat med kapitel 1
Jag vet hur många 1000 är.
Jag vet hur tal är uppbyggda och kan skriva alla tal upp till1000.
Jag kan talsorterna tusental,hundratal, tiotal och ental
Jag känner mig säker på "talet före" och "talet efter" upp till1000.
Jag kan jämföra tal t ex vilket som är det största eller minsta och även storleksordna.
Jag kan läsa av (den analoga )klockan.
Jag klarar av att tala om vad klockan är en timme senare och vad den var för en timme sedan.
Addition och volym
Detta ska jag kunna efter att ha arbetat med kapitel 2.
Jag kan lägga till ental, till exempel 9+4 och 59+4
Jag kan lägga ihop tal med tiotal och ental till exempel 38+45
Jag kan lägga ihop tal med hundratal och tiotal, till exempel 420+230.
Jag kan lägga ihop tal med hundratal, tiotal och ental till exempel 213+132 och 147+235
Jag kan säga hur många deciliter det går på en liter
Jag kan till exempel dela upp14 dl i liter och deciliter.
Jag är ganska bra på att gissa hur mycket till exempel en hink rymmer.
Subtraktion, längd och omkrets
Detta ska jag kunna efter att ha arbetat med kapitel 3.
Jag kan minska med ental,till exempel12-8 och 62-5
Jag kan minska med tiotal och ental, till exempel 40-25 och 44-25.
Jag kan minska från hela hundratal, till exempel 100- 72 och 400-251.
Jag kan markera två tal på en tallinje och visa hur stor skillnaden är.
Jag har prövat olika sätt att tänka när jag räknar addition.
Jag kan uppskatta hur långt en meter är och mäta med linjal.
Jag kan mäta omkretsen på en rektangel.
Multiplikation, division och digital tid
Detta ska jag kunna när jag arbetat klart med kapitel 4.
Jag kan tvåans multiplikationstabell.
Jag kan treans multiplikationstabell.
Jag kan fyrans multiplikationstabell.
Jag vet att man kan byta plats på talen i en multiplikation.
Jag kan dela lika,dela med tre och fyra.
Jag kan kontrollera med multiplikation om jag räknat rätt.
Jag kan skriva vad klockan är på olika sätt och olika tider på dygnet.
De fyra räknesätten och almanackan
Detta ska jag kunna efter att ha arbetat med kapitel 5
Jag kan namnen på de fyra räknesätten och jag kan använda dem.
Jag kan välja vilket räknesätt som passar bäst för att lösa en uppgift
Jag kan skriva egna textuppgifter.
Jag kan årets månader och vilket nummer månaden har.
Jag kan skriva datum på två olika sätt.
Jag kan avläsa månadsbladet som jag har i plastfickan.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: