👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rävekärrs förskola, Saltkråkan, Pedagogisk planering - Socialt och emotionellt

Skapad 2017-08-18 13:45 i Rävekärrs förskola Mölndals Stad
Förskola
Arbete med Läroplanen för förskolan, Lpfö 98/16, med fokusområdet Socialt och emotionellt.

Innehåll

Varför väljer vi detta område? Vad är syftet med arbetet?
Alla barn behöver känna trygghet, delaktighet och bygga relationer. Det sociala samspelet kommer vi att arbeta med genom planerade aktiviteter och lekar och i vår vardag.
Övningar som genererar gruppstärkande aktiviteter, interaktion, delaktighet, samarbete, turtagning, glädje, samspel med mera.  Vi vill skapa trygghet genom att dela in barnen i mindre grupper och genom detta skapa trygga individer och relationer mellan barnen och arbeta med barns sociala och emotionella utveckling. Detta innebär bland annat att barnen kommer att få arbeta med gruppstärkande aktiviteter, samarbetsövningar, känslor och identitetsskapande aktiviteter.

 

Hur ser det ut idag? Vad är barnen intresserade av? Vilka kunskaper och erfarenheter har barnen idag?

Vi arbetar mycket med värdegrunden, empati och vi känslan tillsammans med barnen.Vi pratar också mycket om känslor.Hur viktigt det är att respektera varandra och varandras känslor. Vi pratar om hur man ska vara mot varandra.

Vilka mål har vi med arbetet? Vad vill vi uppnå? Beskriv önskat nyläge.

Få barnen att känna sig som en del av Saltkråkan. Stärka självkänslan hos barnen. Synliggöra de hemkulturer som finns i barngruppen och skapa en miljö som bygger på ömsesidig respekt. Empati ,att förstå andra människors känslor utifrån fysiska och verbala signaler. Syftet med detta är att stötta barnen i att utveckla barnens förmåga till empati.Att kunna förstå och hantera sina och andras känslor är en avgörande faktor för barnens framtida liv. 

Strategiska vi uppnå målen? Vilken metod ska vi använda för att skapa bästa tänkbara förutsättningar för lärande?

Figurer som visar olika känslor och ha diskussioner tillsammans om det med barnen. Vidare får barnen visa barnen olika känslor  med sina ansikten,vi använder tecken för de olika känslorna,skriver känslor på de språk vi har på vår avdelning och har diskussioner med barnen om det vi lärt/lär oss. Vi kommer också att dramatisera olika händelser och känslor som uppkommer hos oss på Saltkråkan. Vidare kommer vi i vårt arbete med det sociala och emotionella använda handdockor. Därefter får barnen reflektera över det vi sett tillsammans.

 

Konkreta aktiviteter. Vad ska vi göra? När ska det vara klart? (De olika delarna i det pedagogiska årshjulet kopplat till området)

Känsloövningar

Känslokort

Tala om känslor,hur är vi en bra kamrat?

Närvarande pedagoger

Ett mer medvetet förhållningssätt gällande det sociala och emotionella

Dramatisera ett antal vardagliga situationer som uppkommer på förskolan

 

Dokumentation. Vad ska vi dokumentera? Hur ska det synliggöras? För vem ska det synliggöras?

  • Vi kommer att ta foto, filma och anteckna det som händer under aktiviteterna.
  • Vi använder dokumentationen som grund för analys och reflektion samt för utvärdering av arbetet.
  • Vi dokumenterar barnens tankar, kommentarer och resonemang. Tillsammans med barnen tittar vi på dokumentationen och reflekterar kring det.
  • Vi lägger ut det vi gjort på Unikum för att göra vårdnadshavarna delaktiga i det vi gör, samt ge dem möjlighet att diskutera hemma tillsammans med sina barn.