Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik årskurs 4, HT 2017

Skapad 2017-08-18 13:53 i Byskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 4 Matematik
Höstterminens arbete i ämnet Matematik.

Innehåll

Övergripande mål:

Kunskaper:
- kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet
- kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt
- kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga
- kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande.

Syfte/n och fokusförmågor för arbetsområde eller ämnet

Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang. Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla förtrogenhet med grundläggande matematiska begrepp och metoder och deras användbarhet.

Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:
- formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
- använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
- välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
- föra och följa matematiska resonemang, och
- använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Undervisningens innehåll: Vad?

Taluppfattning och tals användning:
-
Positionssystemet för tal i decimalform. Det binära talsystemet och talsystem som använts i några kulturer genom historien, till exempel den babyloniska.
- Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning och vid beräkningar med skriftliga metoder och miniräknare.
- Rimlighetsbedömning vid enkla beräkningar och uppskattningar

Algebra:
- Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas.

Geometri:
- Grundläggande geometriska objekt däribland polygoner, cirklar, klot, koner, 
cylindrar, pyramider och rätblock samt deras inbördes relationer.
- Grundläggande 
geometriska egenskaper hos dessa objekt.
- Metoder för hur omkrets hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.
- Jämförelse, uppskattning och mätning av längd och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.

Sannolikhet och statistik:
- Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar. Tolkning av data i tabeller och diagram.

Problemlösning:
- Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
- Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.

Undervisningens innehåll: Hur?

Genomförande:
- Klassrumsdiskussioner.
- Arbete enskilt, i par eller grupp med vardagliga uppgifter.
- Teoretiska och praktiska uppgifter i Byskolans Matematek och utomhus.
- Arbete med digitala hjälpmedel (lärplatta).

Elevinflytande och delaktighet

- Genom utvärderingar få vara med och påverka framtida arbetssätt.
- Diskutera lärstilar och ge förslag på hur de lär sig bäst.
- Vara delaktiga i sitt lärande genom att själva få vara med och styra vad de själva känner att de behöver arbeta vidare med.

Kunskapskrav (för år 3/6/9)

Omskrivna kunskapskrav för att tydliggöra för eleverna.
Eleven:
- kan lösa enkla matteproblem som handlar om saker hen känner till och väljer och använder någon metod som passar bra.
- kan läsa och skriva tal inom talområdet 0 - 10 000
- har kunskaper om hur positionssystemet är uppbyggt och kan jämföra olika tal samt dela upp tal i mindre delar.
- kan läsa av och sätta ut tal på en tallinje.
- kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på rätt sätt.
- kan välja och använda metoder för att göra uträkningar med addition, subtraktion, multiplikation och division.
- känner till något om hur man mätte längd förr i tiden.
- kan mäta och rita sträckor och växla mellan olika längdenheter
- kan beskriva och namnge vanliga geometriska objekt (tex rektanglar, kvadrater, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock.)
- kunna beräkna omkretsen hos kvadrater och rektanglar.
- kan göra mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder och tider.
- kan tolka data i tabeller och diagram
- kan skapa enkla tabeller och stapeldiagram för att sortera och redovisa resultat.

Bedömning

- Bedömning sker kontinuerligt vid diskussioner och i arbetsmoment under lektionerna, men även genom enskilda diagnoser under arbetets gång.

Dokumentation/Utvärdering:

- Elevernas arbete enskilt och i grupp dokumenteras i deras räknehäfte eller på andra arbetsblad.
- Utvärdering och uppföljning sker löpande och efter varje arbetsområde.

 

 

Ansvarig pedagog: Patrik Mars

Byskolan, Södra Sandby

Datum: 170818

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: