Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samhällskunskap - Så styrs Sverige, demokrati, politik och val, åk 5, HT 2014

Skapad 2017-08-18 14:01 i Nygårdskolan Borlänge
Ämnet ska ge eleverna möjlighet att få insikter om hur demokrati och riksdagsval fungerar i Sverige,hur individer och grupper kan påverka beslut,varför/vilka lagar vi har i samhället och de mänskliga rättigheternas betydelse
Grundskola 5 Samhällskunskap
Sverige är en demokrati och det betyder att alla får vara med och bestämma. Man säger att makten utgår från folket, men vad betyder det? Vem bestämmer egentligen i Sverige?

Den 14 september är det val till riksdag, kommun och landsting. Hur detta går till och mycket mer kommer du att få lära dig inom detta arbetsområdet

Innehåll

Syfte

Enligt Lgr11 ska eleven i samhällskunskap utveckla förmågan att ...

Centralt innehåll

Följande centrala innehåll från läroplanen kommer vi att beröra:

Undervisningen

Du kommer att få lära om:

 • hur val till Kommun, Riksdag och Landsting går till
 • de olika politiska partierna  (symboler, viktiga personer, viktiga frågor som partiet står för)
 • Sveriges regering och riksdag och deras olika uppdrag
 • kommuner och landsting och deras uppdrag
 • vad demokrati/diktatur är och hur demokratiska beslut fattas och hur människor kan påverka beslut 
 • våra viktigaste lagar
 • de mänskliga rättigheterna/FNs Barnkonvention

 

arbetsformer

 • Vi kommer att tillsammans se  och diskutera olika avsnitt ur,  "Dröm om Demokrati" från www.UR.se:
 • vi kommer också att arbeta med artiklar/bilder från dagstidningar
 • skriva/rita i ditt eget arbetshäfte runt vad du lärt dig
 • arbeta i grupp med att ta fram fakta om de olika partierna (symboler, viktiga personer och viktiga frågor som partiet arbetar för)
 • i en grupp, bilda ett eget påhittat parti (hitta på en symbol, förmedla ert budskap i en valaffisch och göra en presentation av ert parti och partiprogram i klassen.
 •  i en paneldebatt öva på att argumentera för    frågor som "ert" parti står för
 • läsa/se film och diskutera runt: varför vi har lagar och vilka viktiga lagar som finns i vårt samhälle 
 •  Läsa/se film och diskutera runt begreppet "De mänskliga rättigheterna" och "Barnkonventionen"

De här länkarna kommer vi också att använda oss av:

www.val.se

www.skl.se

www.riksdagen.se

 www.regeringen.se

www.politiskapartier.se

 

Bedömning

Begreppslig förmåga:

 • Förstå vad begrepp och ord betyder (viktiga begrepp och ord som du har i ditt arbetshäfte)

Kommunikativ förmåga:

 • Samtala, resonera och diskutera med varandra.
 • Berätta varför man tycker som man tycker eller gör som man gör.
 • Kunna och våga diskutera för det man tror på när andra berättar om varför de tror på något annat.

Analysförmåga:

 • Jämför saker, hur de är lika/olika varandra och dra slutsatser utifrån detta

Förmåga att söka och använda information:

 • Kunna söka efter och samla ihop information man vill ha.
 • Veta skillnaden mellan fakta och åsikter.

Hur?

Du kommer fortlöpande under lektionerna att få visa vilka kunskaper/förmågor du utvecklar (i samtal/diskussioner och genom att vara aktiv och föra gruppens arbete framåt). Du. kommer också att få visa vad du lärt i ett avslutande prov (viktiga anteckningar  har du i din arbetsbok). 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  Sh
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och
  Sh
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Samhällets behov av lagstiftning, några olika lagar och påföljder samt kriminalitet och dess konsekvenser för individen, familjen och samhället.
  Sh  4-6
 • De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen.
  Sh  4-6
 • Vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas. Det lokala beslutsfattandet, till exempel i elevråd och föreningar. Hur individer och grupper kan påverka beslut, till exempel genom att rösta i allmänna val eller skapa opinion i sociala medier.
  Sh  4-6
 • Politiska val och partier i Sverige. Riksdagen och regeringen och deras olika uppdrag. Politiska skiljelinjer i aktuella politiska frågor som har betydelse för eleven.
  Sh  4-6

Matriser

Sh
Samhällskunskap

är på väg mot en grundläggande nivå
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Demokrati
reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser. Ex Hur går ett val till? Vem får bilda regering? Vilka få rösta? Demokrati och diktatur Direkt demokrati och representativ demokrati. De mänskliga rättigheterna, vad innebär de och vad betyder de. Ex. varför har vi lagar, vilka viktiga lagar finns i vårt samhälle, vad händer om man inte följer lagarna? vad betyder det att alla människor har rättigheter, vilka rättigheter handlar det om, vad säger Barnkonventionen?
 • Sh  4-6
Eleven har grundlägg- ande kunskaper om vad demokrati är och hur demokrat-iska beslutsproces- ser fungerar och visar det genom att föra enkla resonemang om hur demokratiska värden och principer kan kopplas till hur beslut tas i elevnära sammanhang.
Eleven har goda kunskaper om vad demokrati är och hur demo- kratiska beslutsprocesser fungerar och visar det genom att föra utvecklade resonemang om hur demokratiska värden och principer kan kopplas till hur beslut tas i elevnära sammanhang.
Eleven har mycket goda kunskaper om vad demokrati är och hur demokratiska beslutsprocesser fungerar och visar det genom att föra välutvecklade och nyanseraderesonemang om hur demo- kratiska värden och principer kan kopplas till hur beslut tas i elevnära sammanhang.
Begrepp
Analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller, Ex demokrati, majoritet, opinion
Eleven använda begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven använda begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven använda begrepp på ett väl fungerande sätt.
Så styrs Sverige
Analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller, Ex: Vilka politiska partier finns det? Vad gör riksdagen och regeringen? Vad ansvarar Riksdagen, kommunen och landstinget för? Varför behövs lagar, vilka viktiga lagar finns det i vårt samhälle?
 • Sh  4-6
 • Sh  4-6
Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhälls- strukturer och beskriver då enkla samband inom olika samhällsstrukturer.
Eleven har goda kunskaper om olika samhällsstrukturer. Och beskriver då förhållandevis komplexa samband inom olika samhällsstrukturer.
Eleven har mycket goda kunskaper om olika samhälls- strukturer. Och beskriver då komplexa samband inom olika samhälls- strukturer.
Resonera och argumentera
Uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv, Ex vi övar oss att se frågor ur olika perspektiv samt öva oss i bli bättre på argumentera och resonera både muntligt och skriftligt.
Eleven kan undersöka elevnära samhällsfrågor ur något perspek- tiv och beskriver då enkla sam- band med enkla och till viss del underbyggda resonemang. Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhälls- frågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument.
Eleven kan undersöka elevnära samhällsfrågor ur något per- spektiv och beskriver då förhål- landevis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang. Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med utvecklade resonemang och relativt väl underbyggda argumen
Eleven kan undersöka elevnära samhällsfrågor ur något perspek- tiv, och beskriver då komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang. Eleven värderar och uttrycker oli- ka ståndpunkter i elevnära sam- hällsfrågor med välutvecklade resonemang och väl underbyggda argument.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: