👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rönnen Värdegrund 2017

Skapad 2017-08-18 15:04 i Björklövens förskola Ale
Denna mall använder Ales pedagoger för att beskriva sin pedagogiska planering.
Förskola
Ett tillåtande klimat, tillitsfulla relationer och att ingen kränks, är förutsättningar för en god lärandemiljö. Värdegrunden ska inte tas för given utan tolkas och erövras varje dag av oss alla. Demokratiska förmågor utvecklas i möten med andra, genom samtal och i relationer. (Skolverket, 2014) För varje ny hösttermin ska alla förskolor göra en ny plan mot diskriminering och kränkande behandling. Vi kallar den för likabehandlingsplan och på avdelningarna talar vi om klimat och värdegrund. För barnen handlar det om att vara en go kamrat och veta hur/vad en god kamrat gör.

Innehåll

Kartläggning av barngruppen

Barngruppen består av 10 för varandra "gamla" kamrater och 10 nya som börjat vecka 32- 34. Gruppen består av tio flickor och tio pojkar och fyra av barnen kommer ”utifrån”. Pedagogerna kommer att kartlägga barngruppen genom observationer och enskilda intervjuer med barnen som rör deras upplevelser kring inne miljön/ ute miljön och kamratrelationer. Detta sker under veckorna 36- 37, därefter sammanställs materialet. Utifrån den gruppgemensamma sammanställningen kan korrigeringar behöva göras av miljön och rutiner i verksamheten.

Mål

  • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  • förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning,
  • utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler
  • utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,

Omformulering av läroplansmål

Vi vill uppmärksamma barnen på att barn/människor tänker olika. Det kan vara en åsikt, värdering eller ett annat sätt att tänka kring en situation. Genom våra olikheter breddar vi vår förståelse för varandra. Vi vill öka barnens förståelse för allas lika värde. Vi vill ge barnen möjlighet att få uppleva sitt eget värde oberoende av familjekonstellation, hemspråk, intresse och genus.

Vi vill att alla på Rönnen visar respekt för varandra och medverkar till att det skapas ett demokratiskt klimat där samhörigheten utvecklas och barnen för möjlighet/lust att visa sin solidaritet. Vi vill uppnå detta genom att stimulera barnen i deras samspel och hjälpa dem med metoder vid konflikter och reda ut missförstånd. Vi vill att barnen deltar i utvecklingen av normer och samvaron på Rönnen.

Vi kommer verka för att varje barns uppfattningar och åsikter respekteras genom att alla får möjlighet att säga vad de tycker och att dessa blir tagna på allvar. Vi vill att alla barn vågar visa sin förmåga och vilja att ta ett större ansvar för sig själva och för samvaron i gruppen genom att vi ser varje barn och uppmuntrar dem.

 

Genomförande/Arbetsmetoder

Om vikten av den fria leken för barns utveckling i förskoleålder kan man läsa om i Birgitta Knutsdotter Olofssons bok, Lek för livet.

Hon sammanfattar följande; Samarbetsförmåga är central i rollek. Här lärs de för allt samarbetes viktiga regler som samförstånd, ömsesidighet och turtagande. När samspelet är bra får alla bestämma och bidra med idéer, som de andra barnen kan följa, så att idérikedomen trissas upp och förhöjer inlevelsen. Ett sådant samarbete är på många sätt krävande. Barnen måste lyssna, göra kompromisser, förhandla, hjälpa varandra, dela med sig.

Vidare skriver Birgitta; Vad samtliga lekforskare verkar vara överens om är att rollek ökar barns sociala kompetens. Goda lekare är goda vänner!

Utifrån den forskning som finns kring barns lek kommer vi att använda leken som metod för att uppnå våra mål i Rönnens värdegrund. För att öka barnens förutsättningar att delta aktivt, minska antalet konflikter samt komma till tals så styr vi gruppstorlekarna, optimalt är 2-4 lekdeltagare. Vi kommer att erbjuda barnen en stimulerande lekmiljö med olika material där vi tar hänsyn till deras möjlighet att påverka inne/utemiljön. Dagsschemat är lagt för att skapa god förutsättning till längre lektillfälle över tid så att leken kan bli fördjupad och hinna ändras under vägen av barnen. 

Under värdegrundsarbetet kommer barnen träffas några dagar i veckan i mindre grupper som är ålder och köns blandade. I dessa grupper utförs kortare aktiviteter under en längre period. Aktiviteterna är flanosagor och sagolådor med kompistema som följs av diskussion om hur barnen själva vill att man är mot varandra. Vad blev bra, vad blev mindre bra, vad kunde gjorts istället? I gruppen kommer även lära- känna och gruppstärkande lekar lekas. Ett exempel är "hela havet stormar" där alla ska få plats, "ett skepp kommer lastat" med sådant vi tycker om.

Vi tar hjälp av biblioteket och dess personal med lämpliga böcker som behandlar vänskap, bemötande, problematiserar konflikter/olika situationer m.m.

Dokumentering av grupparbetet görs fortlöpande av barnen och de sätter upp det på avdelningen så hela gruppen kan se och prata om det som har gjorts. Dokumentationen kommer även publiceras i varje barns lärlogg på Unikum. Barnen kommer vara delaktiga i utformningen av dokumentationen.

Varje barn kommer intervjuas om hur de upplever inne och utemiljön på Rönnen. En intervju kring trivsel och kamratskap görs också. Vårdnadshavarna får ta del av sammanfattningen på gruppnivå via Unikum och de enskilda intervjuerna vid uppföljningssamtal/ utvecklingssamtal.

Uppföljning

Utvärdering

Analys och utveckling