👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Atomer och molekyler - Luft, vatten, mark

Skapad 2017-08-20 08:39 i Söderskolan Falkenberg
I den här kursen kommer vi att lära oss hur världen är uppbyggd, genom atomer. Vi kommer att ta reda på hur atomerna kan sättas samman till molekyler och kemiska föreningar. Vidare kommer vi att studera olika påverkan ämnen kan ha på vår natur.
Grundskola 7 Kemi
I det här området kommer vi att gå igenom grunderna i kemin. Vad är en atom och en molekyl? Hur separerar man olika ämnen? Vad är en lösning och en legering? Fokus kommer sedan att ligga på vad kemin handlar om i luft, vatten och mark. Vad är luft? Varför är vattenmolekylen unik? Hur går kretsloppen till i vatten och jord?

Innehåll

Syftet med undervisningen

Att utveckla kunskaper om;

 • Atomer, molekyler, grundämnen och kemiska föreningar.
 • Naturvetenskapligt arbetssätt, laborationsrapport, säker kemi.
 • Fokus på kemiska samband i luft, vatten och mark. T ex vad begreppet luft egentligen innebär, växthuseffekten, ozon och vattnets unika egenskaper. Titta närmare på vattnets och jordens olika kretslopp.

Undervisning och arbetsformer

Genomgångar
Filmer
Eget arbete
Arbete i grupp
Diskussioner
Laborationer

Bedömning

Laborationsprov
Arbete på laborationer
Deltagander under lektionerna

Grupparbete, t ex göra en film eller en presentation om luft eller vatten
Prov

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Atomer, elektroner och kärnpartiklar.
  Ke  7-9
 • Kemiska föreningar och hur atomer sätts samman till molekyl och jonföreningar genom kemiska reaktioner.
  Ke  7-9
 • Partikelmodell för att beskriva och förklara fasers egenskaper, fasövergångar och spridningsprocesser för materia i luft, vatten och mark.
  Ke  7-9
 • Några kemiska processer i mark, luft och vatten ur miljö- och hälsosynpunkt.
  Ke  7-9
 • Processer för att rena dricksvatten och avloppsvatten lokalt och globalt.
  Ke  7-9
 • Historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för världsbild, teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.
  Ke  7-9
 • Gruppering av atomslag ur ett historiskt perspektiv.
  Ke  7-9
 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Ke  7-9
 • Separations-och analys metoder, till exempel destillation och identifikation av ämnen.
  Ke  7-9
 • Sambandet mellan kemiska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
  Ke  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  7-9
 • Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till kemi, såväl i digitala som i andra medier.
  Ke  7-9

Matriser

Ke
Söderskolans bedömningsmatris kemi åk 7-9

Samtala, diskutera och ta ställning

Förmåga att: "använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle"
Har ännu ej uppnått målen -->
-->
-->
-->
Ta ställning & motivera
förmåga att samtala om och diskutera frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle och skiljer då fakta från värderingar
formulerar ställningstaganden med enkla motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
formulerar ställningstaganden med utvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
formulerar ställningstaganden med välutvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Diskussioner
förmåga att ställa frågor samt framföra och bemöta åsikter och argument
görs på ett sätt som till viss del för diskussionerna framåt.
görs på ett sätt som för diskussionerna framåt.
görs på ett sätt som för diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Söka information
förmåga att söka naturvetenskaplig information och använda olika källor
för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.

Genomföra undersökningar

förmåga att: "genomföra systematiska undersökningar i kemi"
Har ännu ej uppnått målen -->
-->
-->
-->
Genomföra & planera
förmåga att genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
kan bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
kan formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.
kan formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Använda utrustning
förmåga att använda utrustning säkert och fungerande i undersökningarna
kan använda utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
kan använda utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
kan använda utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
Använda resultat
förmåga att jämföra resultaten med frågeställning och dra slutsatser med koppling till kemiska modeller och teorier
kan dra enkla slutsatser med viss koppling till kemiska modeller och teorier
kan dra utvecklade slutsatser med relativt god koppling till kemiska modeller och teorier.
kan dra välutvecklade slutsatser med god koppling till kemiska modeller och teorier.
Utvärdera undersökning
förmåga att resonera kring reslutatens rimlighet och ge förslag på hur undersökningen kan förbättras
kan föra enkla resonemang kring resultatens rimlighet och bidrar till att ge förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
kan föra utvecklade resonemang kring resultatens rimlighet och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
kan föra välutvecklade resonemang kring resultatens rimlighet i relation till möjliga felkällor och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras och visar på nya tänkbara frågeställningar att undersöka.
Dokumentation
förmåga att göra dokumentationer av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter
kan göra enkla dokumentationer
kan göra utvecklade dokumentationer
kan göra välutvecklade dokumentationer

Använda begrepp, modeller och teorier

förmåga att: "använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i naturen och samhället"
Har ännu ej uppnått målen -->
-->
-->
-->
Kunskaper
Förmåga att visa kunskaper om materiens uppbygnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang med användning av begrepp, modeller och teorier.
kan visa kunskaper genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
kan visa kunskaper genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
kan visa kunskaper genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Föra resonemang
förmåga att föra resonemang om kemiska processer i levande organismer, mark, luft och vatten och visar då på kemiska samband i naturen
kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang och visar då på enkelt identifierbara kemiska samband.
kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang och visar då på förhållandevis komplexa kemiska samband.
kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang och visar då på komplexa kemiska samband.
Beskriva samband
förmåga att vid undersökningar av några kemikalier och kemiska processer som används i vardagen och samhället kunna beskriva och förklara kring energiomvandlingar och materiens kretslopp.
kan beskriva enkelt identifierbara samband och ger exempel på energiomvandlingar och materiens kretslopp.
kan beskriva komplexa samband och förklarar och visar på samband mellan energiomvandlingar och materiens kretslopp.
kan beskriva komplexa samband och förklarar och generaliserar kring energiomvandlingar och materiens kretslopp.
Föra resonemang
förmåga att föra resonemang kring hur människas användning av energi och naturresurser påverkar miljön och visar/värderar några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling
kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang och visar på några åtgärder.
kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang och visar på fördelar och begränsningar hos några åtgärder.
kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang och visar ur olika perspektiv på fördelar och begränsningar hos några åtgärder.