Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tal - Åk 9 , baserat på Matte Direkt år 9

Skapad 2017-08-20 10:22 i Västerholm Grundskolor
Algebra = bokstavsräkning
Grundskola 7 – 9 Matematik

När vi skriver tal använder vi siffrorna 0,1,2,3,4,5,6,7,8 och 9. Våra siffror kallas för arabiska siffror. De kommer ursprungligen från Indian, men det var araberna som introducerade dem i Europa.

Innehåll

Tal

Beskrivning av arbetsområdet

 Under några veckor kommer vi att arbeta med området Tal. Du kommer känna igen en del av området och få chansen att repetera detta men samtidigt kommer vi att introducera nya moment, som kvadratrot och Pythagoras sats. 

När du har arbetat med det här kapitlet ska du kunna:

 • förklara vårt talsystem
 • sortera tal i talmängder
 • addera, subtrahera, multiplicera och dividera med hela tal
 • räkna med negativa tal
 • faktorisera tal
 • skriva tal i potensform
 • räkna med potenser
 • förstå samt kunna räkna med kvadratroten
 • använda dig av Pythagoras sats

 

För att nå högre betygsnivåer ska du även kunna

räkna med rödkurs

 

 • mer om negativa tal i röd kurs
 • räkna med kvadratrötter i röd kurs
 • jobba med problemlösning med Pythagoras sats

Arbetstid och deadlines för arbetsområdet:

Detta arbetsområdet pågår vecka V 34 - V40.

Under kapitlet kommer du att göra en diagnos samt avsluta med ett prov vecka V40.

 

Arbetssätt

 • ha genomgång gemensamt och individuellt. 
 • ha självständig räkning i klass och hemma.
 • ha diskussion i klassen.
 • visa dina kunskaper på diagnoser och avsluta kapitlet med ett skriftligt prov. 
 • Ta eget ansvar för ditt lärande.

 

Bedömning

 • Bedömningen avser din förmåga att använda ditt matematiska kunnande för att tolka och hantera olika slag av uppgifter och situationer, reflektera över och tolka dina resultat samt bedöma deras rimlighet.
 • Din förmåga att välja lämplig metod vid problemlösning.
 • Din förmåga att följa, förstå och pröva matematiska resonemang.
 • Din förmåga att skriftligt redovisa dina tankegångar.
 • Din förmåga att muntligt följa och delta i diskussioner och genomgångar.
 • Under kapitlet kommer du att göra en diagnos samt avsluta med ett prov vecka 40.

 

 

Generellt

 • Tänk på att redovisa dina uppgifter ordentligt när du övningsräknar. Gör alltid ordentliga redovisningar och skriv alltid fullständiga svar, det har du igen på proven.
 • Det är viktigare att du förstår matematiken än att du räknar så många tal på så kort tid som möjligt utan att tänka efter och reflektera över betydelsen.
 • Det är DITT ansvar att se till att vara i fas med planeringen om du varit sjuk, ledig eller av annan anledning inte följt planeringen. Det är viktigt att DU frågar om du undrar över någonting. Om du inte får hjälp direkt så hoppa över och räkna vidare eller fråga en kompis.
 • Ta vara på lektionstiden. Ju mer du får gjort på lektionen desto mindre behöver du jobba hemma.
 • Glöm inte bort att matematik är ett språk som måste övas och pluggas in regelbundet.

 

Se Filmer: 

 

Talmängd: https://www.youtube.com/watch?v=muujankk4hc 

 

Delbarhet och primtal: https://www.youtube.com/watch?v=nSnNdYmdhDY&t=259s

Negativa tal:https://www.youtube.com/watch?v=PH36k24MMnw&t=284s

Tal i potensform:https://www.youtube.com/watch?v=yr6kuy3-Kfw

https://www.youtube.com/watch?v=9Leb49dRhY0

Tal i kvadrat: https://www.youtube.com/watch?v=W0HkwbB-gP8&t=484s

Kvadratrot: https://www.youtube.com/watch?v=9tMFDVVC7Xs

https://www.youtube.com/watch?v=lNtYdJAEBY4&t=128s

Rätvinkliga trianglar - Pythagoras satshttps://www.youtube.com/watch?v=3iivEnKEJ88&t=5s

 https://www.youtube.com/watch?v=nIzWbXgJxrE

https://www.youtube.com/watch?v=Azdu_KAB5AE

Tal och mönster: 

https://www.youtube.com/watch?v=xjYurywHu1M&t=25s

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  7-9
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
  Ma  7-9
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.
  Ma  7-9

Matriser

Ma
Matematik Metis - Bedömningsmatris åk 6-9

F-nivå
Ännu ej godtagbara kunskaper för årskursen
E-nivå
Godtagbara kunskaper för årskursen
C-nivå
Godtagbara kunskaper för årskursen
A-nivå
Godtagbara kunskaper för årskursen
Problemlösnings-förmåga
Formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder
 • Ma
Du löser enklare problem men du beskriver ännu inte metod och/eller ger inget omdöme om tillvägagångssätt eller resultatents rimlighet. Du behöver hjälp att tolka enkla vardagliga situationer och formulera frågor med matematiska uttrycksformer.
Du löser enkla matematiska problem, beskriver din metod och ger enklare omdöme om tillvägagångssätt och resultatets rimlighet. Du kan tolka enkla vardagliga situationer och formulera frågor med hjälp av matematiska uttrycksformer.
Du löser sammansatta problem, förklarar val av metod och ger utvecklade omdömen om tillvägagångssätt och resultatens rimlighet. Du kan tolka olika situationer och formulera frågor på ett utvecklat sätt med matematiska uttrycksformer.
Du löser sammansatta problem, förklarar val av metod och ger välutvecklade och nyanserade omdömen om tillvägagångssätt och resultatens rimlighet. Du kan tolka olika situationer och formulera frågor på ett välutvecklat sätt med matematiska uttrycksformer.
Begreppsförmåga
Använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp
 • Ma
Du är ännu inte säker på användandet av grundläggande matematiska begrepp och hur de ska beskrivas.
Du kan ge enklare beskrivningar av matematiska begrepp. Du använder grundläggande matematiska begrepp med säkerhet i kända vardagliga situationer.
Du har goda kunskaper om begrepp och visar det genom att ge utvecklade beskrivningar och förklaringar. I dina förklaringar växlar du mellan flera olika uttrycksformer.
Du har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att ge välutvecklade beskrivningar och generella förklaringar. I dina förklaringar växlar du mellan flera avancerade uttrycksformer.
Metodförmåga
Välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter
 • Ma
Du är ännu inte säker på vilka grundläggande metoder du bör välja och du visar ännu inte att du kan lösa de uppgifter som krävs
Du väljer och använder grundläggande metoder på ett korrekt och säkert sätt. Du använder överslagsräkning, skriftliga metoder, huvudräkning och tekniska hjälpmedel. Du kan lösa enkla ekvationer och sannolikhetsuppgifter, beräkna omkrets, area och volym, göra enhetsbyten, beskriva samband och förhållanden i enkla statistiska material genom att beräkna lägesmått samt konstruera tabeller och diagram.
Du visar goda kunskaper om matematiska metoder genom att välja och använda dem korrekt och med säkerhet. Du kan dessutom lösa olika ekvationer, beräkna sannolikhet i sammansatta situationer, undersöka och beskriva samband och förhållanden i sammansatta statistiska material.
Du visar mycket goda kunskaper om matematiska metoder genom att välja och använda dem på ett korrekt sätt och med god säkerhet. Du kan tolka och lösa avancerade ekvationer, beräkna sannolikhet i komplexa situationer.
Resonemangs-förmåga
Föra och följa matematiska resonemang
 • Ma
Du visar ännu osäkerhet inför att föra eller återge matematiska resonemang med hjälp av matematiska begrepp symboler och andra uttrycksätt
När du för matematiska resonemang använder du begrepp, symboler och andra uttryckssätt på enkelt sätt i tal och skrift. Du kan också återge andras resonemang om det har ett enkelt matematiskt innehåll.
Du anpassar ditt sätt att uttrycka dig så att det passar syfte och sammanhang samt använder begrepp, symboler och andra uttryckssätt på ett utvecklat sätt. Du kan också återge väsentliga delar av resonemang med ett utvecklat matematiskt innehåll.
Du anpassar väl ditt sätt uttrycka dig så att det passar syfte och sammanhang samt använder matematiska begrepp, symboler och uttryckssätt på ett välutvecklat och nyanserat sätt. Du kan återge centrala omfattande delar av innehållet i resonemang med välutvecklat matematiskt innehåll.
Kommunikations-förmåga
Använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser
 • Ma
Du för ännu inte resonemang om vilka strategier, metoder och räknesätt som du valt och/eller om ditt svar är rimligt.
Du resonerar om val av olika strategier, metoder och räknesätt samt om resultatens rimlighet genom att pröva dem och med enkla motiveringar beskriva dina val.
Du resonerar om val av olika strategier, metoder och räknesätt samt om resultatens rimlighet genom att pröva och ompröva dem och med välutvecklade motiveringa förklara dina val.
Du resonerar om val av olika strategier, metoder och räknesätt samt om resultats rimlighet genom att systematiskt pröva och ompröva dem och välgrundade motiveringar förklara och generalisera dina val.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: