Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska, ht-17, år 5, med matris

Skapad 2017-08-20 11:48 i Ljungskileskolan 4-6 Uddevalla
Grundskola 5 Svenska
Svenska årskurs 5

Innehåll

 

Detta arbetar vi med:

Läsning enskilt och i grupp.

Läsförståelseövningar.

Skrivövningar för hand och på dator.

Skriva olika slags texter.

Träna på de vanligaste reglerna för skriftspråk och stavning.

Nordiska språk.

Att redovisa eget arbete muntligt samt vara muntligt aktiv på lektionerna.

Träna att kritiskt granska texter.

 

Bedömning

Bedöma elevernas förmåga att förstå och tolka en text.

Bedöma de färdiga texterna samt arbetet som lett fram till dem.

Bedöma förmågan att uttrycka sig muntligt i olika situationer.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Hur man använder ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
  Sv  4-6
 • Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
  Sv  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  Sv  4-6
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
  Sv  4-6
 • Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sv  4-6

Matriser

Sv
svenska ht-2017 år 5

Förmågan att förstå och tolka en text

 • Sv   läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Egen läsning
Kan läsa med flyt
Kan läsa med gott flyt
Kan läsa med mycket gott flyt
läsförståelse, kritiskt granska texter
Visar grundläggande läsförståelse; kan svara på direkta frågor till texten
Visar god läsförståelse; kan dra slutsatser av ledtrådar i texten
Visar mycket god läsförståelse; kan läsa mellan raderna och förstå syfte och budskap i olika slags texter

Förmågan att skriva texter

 • Sv   formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Uttrycka sig i skrift
Använder ett enkelt språk i korta enkla texter.
Uttrycker sig oftast klart och tydligt genom att skriva texter av olika slag. Beskriver och förklarar i texten. Har en röd tråd.
Uttrycker sig tydligt med ett varierat språk. Beskriver målande, motiverar och förklarar. Har en tydlig röd tråd.
Kunna de vanligaste reglerna för skriftspråk och stavning
Använder för det mesta punkt, frågetecken och utropstecken samt stor bokstav.
Använder alltid punkt, frågetecken och utropstecken samt stor bokstav.
Använder styckeindelning och talstreck.
Kan stava vanligt förekommande ord
Kan stava de flesta ord korrekt
Är säker på stavning
Bearbetning av text
Kan ta emot respons och något bearbeta sin text
Kan ta emot respons och förbättra sin text
Kan ta emot och ge relevant respons efter givna ramar

Förmågan att uttrycka sig muntligt

 • Sv   formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Förmågan att uttrycka sig muntligt
Kan och vågar berätta något inför klassen
Kan berätta eller redogöra något för klassen, klart och tydligt
Kan berätta eller redogöra något för klassen, klart och tydligt samt med ett medvetet kroppsspråk
Nordiska språk
Kan något om de övriga nordiska språken och likheter/skillnader med svenskan.
Kan något om de övriga nordiska språken och likheter/skillnader med svenskan.
Kan något om de övriga nordiska språken och likheter/skillnader med svenskan.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: