Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Historia Vasatiden

Skapad 2017-08-20 11:59 i Hovhultsskolan Uddevalla
En planering för årskurs 5 om Vasatiden.
Grundskola 4 – 6 Historia
Vi kommer arbeta med Gustav Vasas betydelse för Sverige.

Innehåll

Syfte och förmågor

Analys förmåga: 

Därigenom ska eleverna få förståelse för olika kulturella sammanhang och levnadssätt. Detta innebär en insikt om att det förflutna präglar vår syn på nutiden och därmed uppfattningen om framtiden. Den ska också bidra till att eleverna utveck­lar historiska kunskaper om likheter och skillnader i människors levnadsvillkor och värderingar

Kommunikativ förmåga :

Eleverna ska genom undervisningen även ges förutsättningar att utveckla förmågan att ställa frågor till och värdera källor som ligger till grund för historisk kunskap

Begreppsförståelse: 

Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att ut­veckla kunskaper om historiska förhållanden, historiska begrepp och metoder och om hur historia kan användas för olika syften.
använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.


metakognitiv förmåga:

reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv

använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,

 

Centrala innehåll

Kunskapskrav

Arbetssätt och metod

Under Vasatiden  kommer vi se filmer med anknytning till denna tidsepok. Vi kommer läsa om Gustav Vasa samt hans söner som regerade i Sverige under Vasatiden. Vi kommer arbeta i ett häfte där vi resonerar och diskuterar kring Vasatiden betydelse för den svenska historian. 

Elevgruppens förslag på arbetssätt.

Arbeta med en text om Vasatiden där vi skriver fakta. Då kan de som vill skriva lite mer.

Skriva text till bilder.

Jobba i grupp

Kahoot

 

Bedömning

Jag kommer bedöma din förmåga att:

Analys förmåga

Få förståelse för olika kulturella sammanhang och levnadssätt. Du ska också utveckla dina historiska kunskaper om likheter och skillnader i människors levnadsvillkor och värderingar.

Kommunikativ förmåga :

Du ska utveckla din förmåga att ställa frågor till och värdera källor som ligger till grund för historisk kunskaper.

Begreppsförståelse: 

Du ska utveckla dina kunskaper om historiska förhållanden, historiska begrepp och metoder och om hur historia kan användas för olika syften.
Du ska också kunna använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.


Metakognitiv förmåga:

Du ska kunna reflektera över historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv.

Dokumentation

Vi kommer avsluta Vasatiden med ett skriftligt förhör där du får möjlighet att visa dina kunskaper utifrån alla betygskriterier. 

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,
  Gr lgr11
 • kan samspela i möten med andra människor utifrån kunskap om likheter och olikheter i livsvillkor, kultur, språk, religion och historia,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Den svenska statens framväxt och organisation.
  Hi  4-6
 • Det svenska Östersjöriket. Orsakerna till dess uppkomst och konsekvenser för olika människor och grupper runt Östersjön. Migration till och från samt inom det svenska riket.
  Hi  4-6
 • Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
  Hi  4-6
 • Hur historiska personer och händelser, till exempel drottning Kristina, Karl XII och häxprocesserna, har framställts på olika sätt genom olika tolkningar och under skilda tider.
  Hi  4-6
 • Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.
  Hi  4-6
 • Tidsbegreppen vikingatiden, medeltiden, stormaktstiden och frihetstiden samt olika syn på deras betydelser.
  Hi  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.
  Hi  E 6
 • Eleven kan tolka och visa på spår av historien i vår tid och föra enkla resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.
  Hi  E 6
 • I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Hi  E 6
 • Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla resonemang om källornas användbarhet.
  Hi  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: