👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Favoritmatematik 6A kap 1 De fyra räknesätten

Skapad 2017-08-20 14:55 i Västerby skola Hedemora
Grundskola 6 Matematik
I det första kapitlet kommer vi att börja jobba med repetition på uppställning och prioriteringsregeln, men det blir även en hel del nytt att lära sig.

Innehåll

Du kommer att få lära dig mer om:

 • De fyra grundläggande räknesätten
 • Prioriteringsregeln
 • Heltal
 • Ekvationer
 • Problemlösning
 • Olikheter
 • Funktioner
 • Grafer

 

Hur ska vi arbeta?

 • Gemensamma genomgångar och diskussioner.
 • Gemensamt, parvis och enskilt arbete med olika typer av uppgifter.
 • Färdighetsträning i din bok.

 

Begrepp

term, summa, faktor, produkt, täljare, nämnare, kvot, heltal, prioriteringsregeln, kommutativa lagen, ekvation, olikhet, funktion, graf

Detta kommer att bedömas:

 • Ditt deltagande i diskussioner och genomgångar i helklass och i grupp.
 • Hur du uttrycker dig i matematiska diskussioner.
 • Ditt resultat på diagnosen.
 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Obekanta tal och deras egenskaper samt situationer där det finns behov av att beteckna ett obekant tal med en symbol.
  Ma  4-6
 • Enkla algebraiska uttryck och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
  Ma  4-6
 • Metoder för enkel ekvationslösning.
  Ma  4-6
 • Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas.
  Ma  4-6
 • Koordinatsystem och strategier för gradering av koordinataxlar.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Favoritmatematik 6A kap 1 De fyra räknesätten

METOD

Du har ännu inte godtagbara kunskaper
Du har godtagbara kunskaper
Du har mer än godtagbara kunskaper
Utför beräkningar i huvudet i de fyra räknesätten
Ex: 451 x 10, 6300/100, 124+67+36, 262-98-162
 • Ma  E 6
Använder enkla prioriteringsregler
Ex: 49-6x8+(52-31)
 • Ma  E 6
Löser ut x ur en ekvation
Använder en informell metod ( t ex övertäckning) eller använder en formell metod för att lösa enkla ekvationer.
 • Ma  E 6
Kan göra uppställning i addition med tiotalsövergång
 • Ma  E 6
Kan göra uppställning i subtraktion med tiotalsövergång
 • Ma  E 6
Kan göra uppställning i multiplikation
 • Ma  E 6
Kan räkna kort division
 • Ma  E 6
Använder miniräknare för att utföra beräkningar med naturliga tal samt tolkar svaret
 • Ma  E 6

BEGREPP

Du har ännu inte godtagbara kunskaper
Du har godtagbara kunskaper
Du har mer än godtagbara kunskaper
Använder och förstår begreppen term, summa, differens, faktor, produkt, täljaren nämnare. kvot
 • Ma  E 6
Använder och förstår begreppen negativa heltal, positiva heltal och additiva inverser
 • Ma  E 6
Visar kunskap om skillnaden mrllan likhet (=) och olikhet (<,>)
 • Ma  E 6

PROBLEMLÖSNING

Du har ännu inte godtagbara kunskaper
Du har godtagbara kunskaper
Du har mer än godtagbara kunskaper
Förstår frågan i en textuppgift och använder en strategi för att lösa problemet.
 • Ma  E 6
Bedömer svarets rimlighet vid överslagsräkning och huvudräkning.
 • Ma  E 6
Bedömer rimligheten i svaret vid skriftliga metoder och vid beräkning med miniräknare.
 • Ma  E 6

RESONEMANG

Du har ännu inte godtagbara kunskaper
Du har godtagbara kunskaper
Du har mer än godtagbara kunskaper
Kan skriftligt argumentera för (visa) sin lösning.
 • Ma  E 6

KOMMUNIKATION

Du har ännu inte godtagbara kunskaper
Du har godtagbara kunskaper
Du har mer än godtagbara kunskaper
Redovisar lösningen på ett fungerande sätt och använder sig av matematikens uttrycksformer, bild, text och matematiska symboler.
 • Ma  E 6