👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

En LPP för arbetsområdet Teknik/programmering i åk 7,8,9

Skapad 2017-08-20 18:31 i Pilevallskolan F-9 Trelleborg
Grundskola 7 Teknik
Lärare: Basil Al-Khailany "Regeringen har den 9 mars 2017 beslutat förordning om ändring i förordningen (SKOLFS 2010:37) om läroplan for grundskolan". Programmering innebär: Att instruera en maskin eller del av en maskin, till exempel en mikrodator, dator, robot eller NC-maskin att utföra ett visst arbete. Programmering handlar om logiskt tänkande, sortering, algoritmer och att uppmärksamma mönster och samband. Med hjälp av ett programmeringsspråk skapas ett program. Källkod och maskinkod. Källkod kan liknas vid ett matrecept och beskriver steg för steg vad som skall göras. Ett datorprogram är en samling instruktioner. Datorn pratar maskinkod som är ett maskinspråk eller binärkod som en processor (CPU) direkt förstår.

Innehåll

Syfte

Undervisningen i amnet teknik ska syfta till att eleverna utvecklar sitt tekniska kunnande och sin tekniska medvetenhet sa att de kan orientera sig och agera i en teknikintensiv varld.

Centralt innehåll

 • Tekniska lösningar som utnyttjar elektronik och hur de kan programmeras med hjälp av Kojo program.
 • Egna konstruktioner, där man tillämpar styrning och reglering, bland annat med hjiilp av programmering.

Konkretiserade mål

Kojo är en Öppen källkod App som körs på Linux, Windows och Mac. Det är en läromiljö - med många olika funktioner som möjliggör spel, utforskning, upptäckt, skapande och lärande inom områdena:          

 • Datorprogrammering och beräkningstänkande.
 • Matematik och vetenskap.
 • Induktivt, deduktivt, systematiskt och analytiskt tänkande.
 • Konst, musik och kreativt tänkande.
 • Problemlösningsstrategier.
 • Elektronik och Robotics.
 • Dator- och internetkompetens.

Kojo är inskriven, och dess tillvägagångssätt baseras på programmeringsspråket Scala, där användarna börjar med en enkel delmängd av språket och framsteg i steg. Dess grafiska användargränssnitt är baserat på Java Swing.

Inom detta arbetsområde Programmeringsteknik kommer vi att gå genom:

 • Samspelet mellan program och dator från kod till exekvering.
 • Hur datalogiska begrepp och algoritmer används.
 • Hur du ska skriva, läsa, strukturera, analysera, dokumentera och kommentera block av kod eller källkod i programmeringsspråk med fokus på Kojo program som är ikon baserad och JavaScript som är ett script-språk för Web-sidor.

Undervisningen

- Ni kommer att titta på olika filmer med anknytning till programmeringsteknik och arbeta med arbetsuppgifter som filmerna visar.

- Ni kommer att ha lärarledda genomgångar och gemensamma diskussioner om sätten att skriva kod enlgt programmeringsspråk i Kojo      program.

- Ni kommer att jobba med olika uppgifter som ska öka era färdigheter i programmering. 

 

Bedömning:

Bedömningen kommer att baseras på följande kriterier utifrån läroplanen:

 • Du kommer att visa att du veta de grundläggande koder som används i Kojo program.
 • Du kommer att visa dina färdigheter inom ett prov i slutet av kurs. Du bör kunna skriva en enkelt program i Kojo som ska rita en enkel form eller ritning.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
  Tk
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Tekniska lösningar inom kommunikations- och informationsteknik för utbyte av information, till exempel datorer, internet och mobiltelefoni.
  Tk  7-9
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  7-9
 • Dokumentation i form av manuella och digitala skisser och ritningar med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt dokumentation med fysiska och digitala modeller. Enkla, skriftliga rapporter som beskriver och sammanfattar konstruktions- och teknikutvecklingsarbete.
  Tk  7-9
 • Internet och andra globala tekniska system. Systemens fördelar, risker och begränsningar.
  Tk  7-9
 • Samband mellan teknisk utveckling och vetenskapliga framsteg. Hur tekniken har möjliggjort vetenskapliga upptäckter och hur vetenskapen har möjliggjort tekniska innovationer.
  Tk  7-9
 • Hur kulturella föreställningar om teknik påverkar kvinnors och mäns yrkesval och teknikanvändning.
  Tk  7-9

Matriser

Tk
Programmeringsteknik

E
C
A
Arbetsprocess
Arbetsgenomförande i programmering
Du kan genomföra enkla programmeringsarbeten genom att undersöka och pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla algoritmer Under arbetsprocessen bidrar du till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt
Du kan genomföra enkla programmeringsarbeten genom att undersöka och pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma utvecklade algoritmer. Under arbetsprocessen formulerar och väljer du handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt
Du kan genomföra enkla programmeringsarbeten genom att undersöka och systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma välutvecklade och genomarbetade algoritmer. Under arbetsprocessen formulerar och väljer du handlingsalternativ som leder framåt.
Dokumentationer
Du har gjort enkla dokumentationer av arbetet med kommentarer där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord där syftet och meningen i arbetet till viss del är synliggjord.
Du har gjort utvecklade dokumentationer av arbetet med kommentarer och med relativt god användning av programmering uttryck och begrepp beskriva hur ingående funktioner samverkar där intentionen i arbetet är relativt synliggjord
Du har gjort välutvecklade dokumentationer av arbetet med kommentarer med god användning av programmering uttryck och begrepp beskriva hur ingående funktioner samverkar där intentionen i arbetet är väl synliggjord där syftet och meningen i arbetet är väl synliggjord.
Uttryck och begrepp
Utforma lösningar baserade på programmering uttryck och begrepp
Du kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med viss användning av programmering uttryck och begrepp beskriva hur enkelt identifierbara funktioner samverkar,
Du kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med relativt god användning av programmering uttryck och begrepp beskriva hur ingående funktioner samverkar.
Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med god användning av programmering uttryck och begrepp beskriva hur ingående funktioner samverkar och visar då på andra liknande lösningar.
Resonemang
Du för enkla och till viss del underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan några kod uppbyggnader och deras användning i tekniska lösningar.
Du för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan några kod uppbyggnader och deras användning i tekniska lösningar.
Du för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan några kod uppbyggnader och deras användning i tekniska lösningar.