👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

En vacker höstdag - 4 tekniker

Skapad 2017-08-20 19:52 i Laröds skola Helsingborg
Pedagogisk planering under ht15 och vt16 i ämnet Bild för årskurs 9.
Grundskola 7 Bild
Uppgift Du ska avteckna med din egen vilja en vacker höstdag med vackra färger som hösten bjuder på för att förmedla höstkänsla. Du får välja själv fyra olika tekniker och motivera dina val. Du får också bestämma själv vilken storlek ska du göra din uppgift från A5-4-3-2 till A1. Reflektera och beskriva din skapande process som innehåller tanke och praktiskt arbete på en A4 och lämna in din uppgift senast den 15 oktober 2017. För att uttrycka din idé behöver du kunna ett antal trick och ha en del grundläggande kunskaper. Dessa kunskaper är inte särskilt svåra att förstå sig på. Däremot kan det vara lite svårare att lära sig att använda dem i praktiken. Viljan att träna dessa kunskaper avgör om du blir en skicklig tecknare eller fotograf. Det skiljer sig alltså inte från att lära sig spela fotboll. Man måste träna, vilket hänger på viljan att träna. Under kommande period kommer vi att arbeta med olika kunskapsområden inom ämnet Bild och du kommer att få möjlighet att utveckla dina färdigheter inom många olika områden. Du lär dig att göra vissa övningar och genom detta förstår du hur det går till att framställa bilder. Sedan hänger det alltså på att du vill träna på att göra bilder. Lycka till 😊 Nadia

Innehåll

MÅLET MED UNDERVISNINGEN ÄR ATT...

… framställa bilder med olika uttryckssätt och med olika metoder

… kombinera färg, form och bildkomposition på ett fungerande sätt

… framställa personliga bilder och hitta kreativa bildlösningar

… utöva bildkomposition, lära sig grunderna såväl teoretiskt som praktiskt

… utöva två- och tredimensionellt arbete

… analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktion

 

SÅ HÄR SKA VI ARBETA...

Vad?

Blyertsteckning- hårda och mjuka former samt olika valörer (ljushetsgrader). Repetition av materialkunskap.

"Bild i förändring"- förmedla en känsla/budskap med din bild.

Bildanalys-vi analyserar bilder och diskuterar deras betydelse. Vi arbetar utifrån Denotation (bildbeskrivning) och Konnotation (tolkning av bilden).

Reklam och media- med fokus på genus. Temat kring reklam och media består av två delar, en gruppuppgift och en individuell uppgift. Gruppuppgiften består av att ni ska göra en reklambild/-film/-collage som ska vara en ”tvärtomreklam”- där de stereotypiska könsrollerna har kastats om. Här finns det möjlighet för dig att arbeta digitalt. Den individuella uppgiften består av att du ska välja ut en reklambild som tydligt behandlar någon form av genusfråga och analysera den, det är en inlämningsuppgift.

Tredimensionellt arbete: Gipsmasker- du kommer att få skapa en personlig och kreativ gipsmask.

Serier- bildutsnitt, manus, känslor, tid och rörelse, igenkänningstecken, pratbubblor- kända serier/ kända seriefigurer.

Fritt skapande- under terminerna ska det även ges tid för fritt skapande.

I ämnet Bild lägger vi även stor vikt vid att presentera sina alster, detta kommer vi därför arbeta mycket med.

Reservation för ändringar inte minst då jag tycker att det är viktigt att även du som elev får vara delaktig i planeringen.

Hur?

Undervisningen består dels av teoretiska genomgångar och dels av praktiska övningar. Under terminen kommer vi även att samtala kring det aktuella ämnet och diskutera i mindre och större grupper.

Under ”Skolans värdegrund och uppdrag” i Läroplanen står det att en viktig uppgift för skolan är att ge överblick och sammanhang. Vidare ska skolan stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt viljan till att pröva egna idéer och lösa problem. Genom praktiska övningar inom ämnet Bild får du som elev stimulera dessa egenskaper.

DETTA SKA BEDÖMAS...

Uppgifter och arbeten sparas i mappen för bedömning. Även diskussioner (muntliga såväl som skriftliga resonemang) ingår i bedömningen. Bedömning sker fortlöpande på lektioner. Under arbetet med Reklam och media kommer du att göra ett grupparbete samt ett individuellt skriftligt arbete där din analytiska förmåga står i centrum, dessa arbeten bedöms enligt nedan (under "Tolka, analysera och kritiskt granska").

Självständighet och förmåga att ta eget ansvar för sin arbetsprocess bedöms under allt arbete. Det som är viktigast i bildämnet är den skapande processen som innehåller tanke, praktiskt arbete och reflektion över egna och andras uttryck.

Följande förmågor bedöms:

Bildframställning: hur pass utvecklat bildspråk du har

Kommunikation: din förmåga att kommunicera budskap i dina verk (åsikter och upplevelser)

Material och tekniker: hur du hanterar olika material samt begreppslära

Grupparbeten: din förmåga att ta ansvar samt lyfta kvalitén på innehåll och presentation

Självständighet: din förmåga att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt, ge omdömen kring den egna arbetsprocessen

Bild- och kulturhistorisk allmänbildning: Kan hitta likheter och skillnader hos olika konststilar samt placera dem rätt i tiden. Inser bildens betydelse i samhällsutvecklingen.

Tolka, analysera och kritiskt granska: din förmåga att tolka och analysera samtida såväl som historiska bilder samt din förmåga att framföra olika resonemang. Att du granskar kritiskt och motiverar dina argument och slutsatser.

Jag kommer att klicka i matrisen nedan efter varje avslutat område.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
  Bl
 • analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.
  Bl

Matriser

Bl
Bild bedömningsmatris Kunskapsstaden Helsingborg

BILD BEDÖMNINGSMATRIS

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
FRAMSTÄLLA BILDER
(bildprocessen) Från ide och genomförande till presentation och värdering av arbetet.
Arbetar med handledning utifrån en given ide och planering. Behöver stöd i sitt genomförande och under arbetets gång, för att kunna slutföra sitt arbete.
Har ofta egna idéer om hur arbetet ska genomföras. Planerar, genomför och kommenterar sitt arbete, med handledning.
Har egna idéer om arbetets utformning, planering och genomförande. Kan med egna idéer och initiativ tillämpa sina kunskaper i flera olika sammanhang. Genomför och slutför sin idé och utvärderar sitt resultat.
Kommer alltid med egna idéer och ger arbetet personlig prägel. Vet vad man bör kunna för att genomföra sin planering. Har kreativa lösningar. Genomför och slutför sin idé självständigt. Utvärderar arbetsinsats och reslutat kontinuerligt i processen.
KOMMUNICERA
Med egna och andras bilder för att nå ut med sitt budskap. (*informera, påverka, underhålla, ge estetisk upplevelse)
Använder, med handledning, egna och andras bilder för att kommunicera ett enklare budskap, ibland i kombination med andra uttrycksformer till exempel text, musik och drama.
Kommunicerar sitt budskap genom att använda egna och andras bilder. Gör ett medvetet val utifrån syfte*. Har ett enkelt bildspråk.
Använder medvetet bilder i kombination med andra uttrycksformer för att kommunicera idéer och tankar i bestämda syften*.
Arbetar aktivt och medvetet med egna och andras bilder av olika slag. Använder dem på ett mångsidigt och självständigt sätt för att kommunicera idéer och tankar i bestämda syften*. Har ett rikt och tydligt bildspråk.
HANTERA METODER OCH TEKNIKER
Förståelse av hur metoder och tekniker är relaterade till varandra.
Använder rätt metod, teknik och redskap utifrån givna instruktioner. Behöver handledning för att lära sig hantera metoder och tekniker.
Väljer och har förståelse för varför rätt metod, teknik och redskap bör användas. Kan hantera de vanligaste metoderna och teknikerna, med viss handledning.
Förstår och kan motivera vilken metod, teknik och redskap som bör användas. Överväger olika alternativ att genomföra momenten på, samt gör lämpliga val. Har god förmåga att hantera redskap/verktyg.
Förstår hur material och tillvägagångssätt är relaterade till varandra. Jämför och värderar olika metoders för- och nackdelar, samt resultat under hela processen. Gör lämpliga val utifrån olika perspektiv. Motiverar val av metod, teknik och redskap Behärskar verktyg och redskap mycket bra. Löser problem på ett konstruktivt sätt.
ANALYSERA
Se, beskriva och reflektera
Beskriver vad man ser (innehåll)
Associerar kring det man ser (tanke/reflektion).
Har en personlig tolkning av bildens budskap. Motiverar sin tolkning.
Resonerar kring bildens budskap sett ur olika synvinklar (t.ex. sändarens/mottagarens) och i ett större sammanhang. Motiverar sina tankar.
Beskriver bilden konkret och resonera kring dess konkreta innehåll. Gör enklare värdering men utan motivering.
Beskriver bilden och gör nya upptäckter vid reflektion kring innehållet, oavsett realism. Visar på egna tankar och åsikter. Gör enklare motivering.
Beskriver och resonerar kring bilden och sätter den i ett större sammanhang. Gör jämförelser ur olika aspekter. Framför och motiverar egna tankar och åsikter.
Har ett personligt förhållningssätt till konst. Gör en beskrivning av bilden ur olika synvinklar (t.ex. i tid och rum). Sätter bilden i ett större sammanhang (socialt, samhälle, tradition). Jämför verk, färg- och formaspekter, i viss mån stilar. Värderar självständigt och resonera kring sin ståndpunkt.
TOLKA OCH KRITISKT GRANSKA
Förmåga att kritiskt granska bilder och kunna reflektera över bildens uttryck och innehåll liksom dess roll.
Tolkar och beskriver bildens konkreta budskap, på ett enkelt sätt. Gör en värdering men utan motivering.
Reflekterar kring innehåll och budskap. Tolkar bilden genom att även ”läsa mellan raderna” och granskar kritiskt med viss handledning. Framför tankar, åsikter och värderingar kopplat till bildens budskap på en konkret nivå.
Är medveten om att det finns olika tolkningar. Reflekterar kring bildens innehåll, budskap och syfte. Kan på egen hand kritiskt granska och resonera kring budskapet och bildens syfte. Framför egna tankar, åsikter och värderingar, samt motiverar.
Reflekterar kring bildens innehåll, budskap och syfte. Tolkar, värderar och förstår budskapet. Gör egna tolkningar utifrån egna tankar och erfarenheter. Jämför med andras tolkningar. Drar paralleller och sätter in dem i olika sammanhang. Granskar kritiskt och motiverar sina argument och slutsatser.
Visar liten förståelse för bildens/konstens betydelse i samhället och i vardagslivet.
Har förståelse för bildens/konstens betydelse i samhället och i vardagslivet.
Ger exempel på hur bild/konst har utvecklats och använts genom historien.
Inser bildens betydelse och tillämpning i samhällsutvecklingen.
VISA TILLTRO TILL SIN FÖRMÅGA
Självständighet och tilltro till sin förmåga,
Kan arbeta utifrån tydliga instruktioner. Behöver stöd i hela processen för att kunna planera, genomföra sin idé och slutföra sitt arbete.
Arbetar självständigt med pågående arbetsområde. Behöver instruktioner för att planera, genomföra sin idé och slutföra sitt arbete. Provar egna idéer och har vissa strategier. Visar vilja och tar enstaka egna initiativ i processen.
Arbetar självständigt med sin uppgift. Tar ansvar för och gör egen planering, samt genomför den. Provar egna idéer och visar strategier, samt är medveten om egna styrkor och svagheter. Tar egna initiativ för att komma vidare i processen.
Tar ansvar och arbetar självständigt genom hela processen. Har strategier, är systematisk, planerar själv och känner till olika inlärningsmetoder och kan anpassa lärandet till situationen. Utvecklar sitt arbete genom att reflektera kring valmöjligheter och jämför eller provar olika metoder.
samt en drivande roll i skapande processer som förutsätter samarbete.
Eleven arbetar isolerat ifrån övriga i gruppen.
Eleven deltar passivt i gruppen, och tillför ibland lösningar i samarbete med andra.
Eleven deltar aktivt i gruppen, diskuterar och resonerar sig fram till olika lösningar i samarbete med andra.
Eleven är aktiv och engagerad i grupprocessen, lyfter kvalitén på både innehåll och presentation.