👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

ENERGIANVÄNDNING I SAMHÄLLET 2017

Skapad 2017-08-20 20:15 i Laröds skola Helsingborg
Vi jobbar med Energi och Atom- och kärnfysik men också med klimatpåverkan på olika platser i världen. Åk 8
Grundskola 9 Kemi Fysik
Samhällets energiförsörjning är framtidsfråga där fysiken bidrar med viktiga kunskaper för att skapa en hållbar utveckling. I detta arbete ställs olika frågor. T-ex undrar vi hur påverkar människan, miljön och klimatet varandra? Vilket energislag kommer att ge värme i svenska hus? Kommer elbilen att slå igenom? Är du beredd att överge Thailandsresa av miljöskäl?

Innehåll

Syfte

Arbetsområdet kommer att behandla fysik, kemi och geografi, men du kommer att bedömas i fysik och geografi. 

Syftet är att du ska utveckla kunskaper om fysikaliska sammanhang som är nödvändiga för att kunna fatta kloka beslut i vardagliga frågor och kunna ta aktivt del i samhällsdebatten. Nanoteknik och kärnkraft är tydliga exempel på sammanhang där etiska och samhälleliga perspektiv är nödvändiga del av undervisningen vars konsekvenser är avgörande för samhället och miljön.

Det centrala innehållet

Förutom energianvändning kommer vi beröra frågor om strålning i medicinsk och teknisk sammanhang. Vi kommer också att se på frågan om vilken typ av energi vi behöver fokusera på i framtiden, och varför.

 

Planering

Tidsram:
v.34-41

Läromedel:
Interaktiva böcker Fysik Titano
Kapitel Energi, Kapitel Atom- och kärnfysik och kapitel Astronomi.


Diskussionsämnen:
Aktuella ämnen kommer att tas upp och diskuteras löpande under kursen. Kopplas till målen " Aktuella samhällsfrågor som rör fysik" och "Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i källor och samhällsdiskussioner med koppling till fysik"


Inlämningsuppgift som redovisas samma dag i sin grupp:
v.40, senast 3 oktober
 - Ett arbete om en energikälla

Omfattning är minst 2 A4.

Arbetet skall innehålla följande:

- Inledning
- Energiomvandling
- Hur fungerar respektive energikälla, är den förnyelsebar eller icke?
- Argumentera varför vi ska ha förnyelsebara energikällor.
- Verkningsgrad
- Hur mycket energi får vi i Sverige från din energikälla?
- Vilka fördelar och nackdelar finns det?
- Hur kommer det fungera just den energikällan i framtiden? 
- Hur kan vi behöva förändra våra liv för att minska påverkan på klimatet? Ge förslag ur olika perspektiv.
- Egna reflektioner och kommentarer kring arbetet ( vad har du lärt dig under arbetets gång?, vilken energikälla skall vi satsa på i framtiden?)

Redovisning av arbetet:
3 - 4 oktober

Prov:
12 september (tisdag) - Endast kapitel 10 - Energi

10 oktober (tisdag) - Kapitel Atom och kärnfysik och Astronomi

Repetition

Vi repeterar följande begrepp under kursens gång:

 • densitet
 • massa ( g, kg)
 • kraft (N)
 • arbete (Nm)
 • effekt ( 1 Nm/s)
 • elektrisk effekt - 1 Watt (1 W)
 • 1 Nm/s=1 J/s=1 W
 • protoner, neutroner, elektroner, joner

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • Centralt innehåll
 • Ekosystems energiflöde och kretslopp av materia. Fotosyntes, förbränning och andra ekosystemtjänster.
  Bi  7-9
 • Energins flöde från solen genom naturen och samhället. Några sätt att lagra energi. Olika energislags energikvalitet samt deras för- och nackdelar för miljön.
  Fy  7-9
 • Elproduktion, eldistribution och elanvändning i samhället.
  Fy  7-9
 • Försörjning och användning av energi historiskt och i nutid samt tänkbara möjligheter och begränsningar i framtiden.
  Fy  7-9
 • Fysikaliska modeller för att beskriva och förklara uppkomsten av partikelstrålning och elektromagnetisk strålning samt strålningens påverkan på levande organismer. Hur olika typer av strålning kan användas i modern teknik, till exempel inom sjukvård och informationsteknik.
  Fy  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor som rör fysik.
  Fy  7-9
 • Historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och hur de har formats av och format världsbilder. Upptäckternas betydelse för teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.
  Fy  7-9
 • Aktuella forskningsområden inom fysik, till exempel elementarpartikelfysik och nanoteknik.
  Fy  7-9
 • Sambandet mellan fysikaliska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
  Fy  7-9
 • Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till fysik, såväl i digitala som i andra medier.
  Fy  7-9
 • Några kemiska processer i mark, luft och vatten ur miljö- och hälsosynpunkt.
  Ke  7-9
 • Fotosyntes och förbränning samt energiomvandlingar i dessa reaktioner.
  Ke  7-9
 • Människans användning av energi- och naturresurser lokalt och globalt samt vad det innebär för en hållbar utveckling.
  Ke  7-9

Matriser

Fy Ke
Fysikmatris

Har ej ännu behandlats
E- nivå
C- nivå
A- nivå
Ta ställning och motivera
Du kan diskutera energi, teknik, miljö och samhälle. Du skiljer på fakta och åsikter och motiverar dina åsikter på ett enkelt sätt. Du beskriver några följder som dina åsikter kan leda till.
Du kan diskutera energi, teknik, miljö och samhälle. Du skiljer på fakta och åsikter och motiverar dina åsikter på ett utvecklat sätt. Du beskriver några följder som dina åsikter kan leda till.
Du kan diskutera energi, teknik, miljö och samhälle. Du skiljer på fakta och åsikter och motiverar dina åsikter på ett välutvecklat sätt. Du beskriver några följder som dina åsikter kan leda till.
Diskutera
Du kan ställa frågor, säga vad du tycker och lyssna på vad andra tycker om energi, teknik, miljö och samhälle så att diskussionerna går framåt på ett ganska bra sätt.
Du kan ställa frågor, säga vad du tycker och lyssna på vad andra tycker om energi, teknik, miljö och samhälle så att diskussionerna går framåt på ett bra sätt.
Du kan ställa frågor, säga vad du tycker och lyssna på vad andra tycker om energi, teknik, miljö och samhälle så att diskussionerna går framåt på ett mycket bra sätt.
Söka information
Du kan söka naturvetenskaplig information från olika källor. Du diskuterar på ett enkelt sätt om informationen och källorna är pålitliga och viktiga.
Du kan söka naturvetenskaplig information från olika källor. Du diskuterar på ett utvecklat sätt om informationen och källorna är pålitliga och viktiga.
Du kan söka naturvetenskaplig information från olika källor. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt om informationen och källorna är pålitliga och viktiga.
Använda information
Du kan använda naturvetenskaplig information på ett ganska bra sätt i diskussioner, enkla texter och i andra sätt att redovisa. Du anpassar den på ett ganska bra sätt till budskap och mottagare.
Du kan använda naturvetenskaplig information på ett bra sätt i diskussioner, utvecklade texter och i andra sätt att redovisa. Du anpassar den på ett bra sätt till budskap och mottagare.
Du kan använda naturvetenskaplig information på ett mycket bra sätt i diskussioner, välutvecklade texter och i andra sätt att redovisa. Du anpassar den på ett mycket bra sätt till budskap och mottagare.
Genomföra och planera
Undersökningar
Du kan göra undersökningar med hjälp av planeringar. Du hjälper till att komma på enkla frågor och planeringar som fungerar.
Du kan göra undersökningar med hjälp av planeringar. Du kommer på enkla frågor och planeringar som efter någon förbättring fungerar.
Du kan göra undersökningar med hjälp av planeringar. Du kommer på enkla frågor och planeringar som fungerar.
Använda utrustning
Du kan använda utrustning på ett säkert sätt som fungerar ganska bra i undersökningar.
Du kan använda utrustning på ett säkert sätt som fungerar bra i undersökningar.
Du kan använda utrustning på ett säkert sätt som fungerar mycket bra i undersökningar.
Använda resultat
Du kan jämföra frågor med resultat i en undersökning. Du drar enkla slutsatser som hänger ihop med modeller och teorier inom fysiken på ett ganska bra sätt.
Du kan jämföra frågor med resultat i en undersökning. Du drar utvecklade slutsatser som hänger ihop med modeller och teorier inom fysiken på ett bra sätt.
Du kan jämföra frågor med resultat i en undersökning. Du drar välutvecklade slutsatser som hänger ihop med modeller och teorier inom fysiken på ett mycket bra sätt.
Utvärdera undersökning
Du kan diskutera på ett enkelt sätt om dina resultat är rimliga. Du hjälper till att ge förslag som kan göra undersökningen bättre.
Du kan diskutera på ett utvecklat sätt om dina resultat är rimliga. Du ger förslag som efter någon förbättring kan göra undersökningen bättre.
Du kan diskutera på ett välutvecklat sätt om dina resultat är rimliga. Du ger förslag som kan göra undersökningen bättre.
Dokumentera
Du kan visa på ett enkelt sätt hur du har gjort och vad du har kommit fram till i undersökningar med hjälp av tabeller, bilder och skriftliga rapporter.
Du kan visa på ett utvecklat sätt hur du har gjort och vad du har kommit fram till i undersökningar med hjälp av tabeller, bilder och skriftliga rapporter.
Du kan visa på ett välutvecklat sätt hur du har gjort och vad du har kommit fram till i undersökningar med hjälp av tabeller, bilder och skriftliga rapporter.
Kunskaper
Fysikaliska sammanhang
Du har baskunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och om hur andra saker hänger ihop i fysiken. Du ger exempel och beskriver hur saker hänger ihop i fysiken. Du använder fysikens begrepp, modeller och teorier på ett ganska bra sätt.
Du har goda kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och om hur andra saker hänger ihop i fysiken. Du ger exempel och förklarar hur saker hänger ihop i fysiken på ett utvecklat sätt. Du använder fysikens begrepp, modeller och teorier på ett bra sätt.
Du har mycket goda kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och om hur andra saker hänger ihop i fysiken. Du ger exempel och förklarar hur saker hänger ihop i fysiken på ett välutvecklat sätt. Du använder fysikens begrepp, modeller och teorier på ett mycket bra sätt.
Föra resonemang
Hitta samband om krafter, rörelse, hävarmar, ljud, ljus och elektricitet.
Du kan diskutera på ett enkelt sätt hur krafter, rörelser, hävarmar, ljus, ljud och elektricitet hänger ihop med saker om händer i vardagen och i samhället. Du ger exempel på hur det hänger ihop på ett enkelt sätt med andra saker i fysiken.
Du kan diskutera på ett utvecklat sätt hur krafter, rörelser, hävarmar, ljus, ljud och elektricitet hänger ihop med saker om händer i vardagen och i samhället. Du ger exempel på hur det hänger ihop på ett utvecklat sätt med andra saker i fysiken.
Du kan diskutera på ett välutvecklat sätt hur krafter, rörelser, hävarmar, ljus, ljud och elektricitet hänger ihop med saker om händer i vardagen och i samhället. Du ger exempel på hur det hänger ihop på ett välutvecklat sätt med andra saker i fysiken.
Partiklar och strålning
Du kan använda dig av modeller från fysiken på ett ganska bra sätt för att ge exempel på och beskriva partiklar och strålning.
Du kan använda dig av modeller från fysiken på ett bra sätt för att förklara partiklar och strålning på ett utvecklat sätt.
Du kan använda dig av modeller från fysiken på ett mycket bra sätt för att förklara partiklar och strålning på ett välutvecklat sätt.
Hållbar utveckling
Hur människan och tekniken påverkar miljön.
Du kan diskutera på ett enkelt sätt hur människa och teknik påverkar miljön. Du ger exempel på vad man kan göra för att få en hållbar utveckling.
Du kan diskutera på ett utvecklat sätt hur människa och teknik påverkar miljön. Du ger exempel på vad man kan göra för att få en hållbar utveckling och vilka fördelar och nackdelar det finns med dina exempel.
Du kan diskutera på ett välutvecklat sätt hur människa och teknik påverkar miljön. Du ger exempel från olika perspektiv på vad man kan göra för att få en hållbar utveckling och vilka fördelar och nackdelar det finns med dina exempel.
Historia
Naturvetenskapliga upptäckter
Du kan ge exempel och beskriva några naturvetenskapliga upptäckter och på vilka sätt de är viktiga för hur människor lever.
Du kan ge exempel och förklara hur några naturvetenskapliga upptäckter hänger ihop och på vilka sätt de är viktiga för hur människor lever.
Du kan förklara och komma fram till allmänna slutsatser om några naturvetenskapliga upptäckter och på vilka sätt de är viktiga för hur människor lever.