👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Biologi - Natur och samhälle

Skapad 2017-08-21 19:54 i Furuhällsskolan Härryda
Vi arbetar med Utkik, biologi som grund.
Grundskola 4 – 5 Biologi
Vi ska titta närmare på olika ekosystem i både vatten och på land. Vi ska lära oss om de olika vattentyper vi har i våra sjöar och hur havet kan ha så olika växt och djurliv. Ni skall titta på Sveriges olika skogstyper och hur jordbruket har förändrats under åren.

Innehåll

 

Det här ska du lära dig:

Du ska kunna redogöra för begreppen:

Ekosystem, biologisk mångfald, näringskedja, näringsväv, övergödning, kretslopp, bräckt vatten, sötvatten, mineraler, bergart, jordmån, förna, monokultur.

 

Så här kommer vi att arbeta.

Vi kommer att arbeta med boken Utkik, biologi som grund. Vi har gemensamma genomgångar då vi pratar om de nya begrepp vi möter i texterna. Vi läser texterna och tränar på läsförståelsen. Skriver tankekartor och sammanfattande texter där de nya begreppen finns med. Vi kommer att titta på filmer och svara på diskussionsfrågor. 

 

Så här kommer jag att göra för att bedöma dig.

Jag kommer att bedöma dina texter och din medverkan i diskussioner på lektionerna.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
  Bi  4-6
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
  Bi  4-6
 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
  Bi  4-6
 • Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den.
  Bi  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på naturen.
  Bi  4-6
 • Livets utveckling och organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
  Bi  4-6
 • Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.
  Bi  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  4-6