Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema Hösten

Skapad 2017-08-22 07:33 i Kårstaängen Örebro
Förskola
Under hösten kommer vi påbörja tema Hösten. Vi pedagoger vill att barnen ska få bekanta sig och få en ökad förståelse för djur och natur på ett lekfullt och lustfyllt sätt.

Innehåll

 

Varför har vi valt detta innehåll?

Vi har sett att det finns stort intresse och nyfikenhet hos barnen för att upptäcka till exempel djur, växter, att samla pinnar och löv samt vilket väder det är.

SYFTE

Syftet med temat är att barnen ska få möjlighet att upptäcka naturens förändringar på ett lustfyllt och roligt sätt. Barnen ska få se vad som händer med växter och djur vid olika årstider. Vi har som mål att få en trygg barngrupp och att dessa aktiviteter ska skapa gemenskap men även öka barnens matematiska och språkliga kunskaper.

METOD

 • Vi kommer att besöka skog och närområden på vår bestämda utflyktsdag för att undersöka och upptäcka djur och natur. Vi ska tillsammans med barnen hitta en naturruta där vi kommer följa naturens olika skeden under de olika årstiderna.
 •  Vidare kommer vi använda naturens tillgångar så att barnen får en ökad förståelse för de matematiska begreppen så som lång, kort, stor och liten samt hög och låg.
 •  Vi kommer även använda oss av olika vattenlekar både i vår inom- och utomhusmiljö.
 • Gruppen kommer även skapa i olika former genom att måla, rita, klistra och göra naturtavlor för att öka barnens kunskaper, fantasi och kreativitet.

 

FRÅGESTÄLLNINGAR

 • Vad händer med naturen när det blir höst?
 • Vad gör djuren när det blir kallare?
 • Hur ser det ut i naturen när det blir höst?

 

DOKUMENTATION

 • Vi pedagoger använder dokumentationen för att synliggöra barnens arbeten.
 • Vi dokumenterar barnens tankar, kommentarer och resonemang. Tillsammans med barnen kommer vi att titta på dokumentationen och reflektera kring den.
 • Alla barnen deltar efter förmåga och intresse.

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin matematiska förmåga att föra och följa resonemang,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • stimuleras och utmanas i sin språk­ och kommunikationsutveckling,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • stimuleras och utmanas i sin matematiska utveckling,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • stimuleras och utmanas i sitt intresse för naturvetenskap och teknik,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • får stöd och stimulans i sin motoriska utveckling, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att förstå och att handla efter demokratiska principer genom att få delta i olika former av samarbete och beslutsfattande.
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: