Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering svenska 2, ali

Skapad 2017-08-22 08:29 i Erikslundsgymnasiet Borlänge
Gymnasieskola Svenska
Pedagogisk planering sve02

Innehåll

Arbetsområden

HT2017

1 Studieteknik och referat samt grammatik

2 Utredande uppsats om språksituationen i Sverige och Norden

3 1900-tals litteraturhistoria och litteraturläsning samt diskussion i seminarieform

4 Språkriktighet och formellt skrivande

5 Debatt, argumenterande tal

 

VT2018

6 Argumenterande text

7 Modernismens litteraturhistoria och utredande tal

8 Skönlitterär analys och tolkning

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Muntlig framställning av utredande och argumenterande slag i och inför grupp. Användning av såväl digitala som andra presentationstekniska hjälpmedel för att stödja och förbättra muntliga framställningar.
  Sve  -
 • Uppbyggnad, språk och stil i olika typer av texter samt referat och kritisk granskning av texter. Skriftlig framställning av utredande och argumenterande texter. Normer och stildrag som hör till dessa texttyper. Användning av digitala verktyg för textbearbetning samt för respons på och samarbete när det gäller texter.
  Sve  -
 • Svenska och internationella författarskap, såväl kvinnliga som manliga, och skönlitterära verk, vilket även inkluderar teater samt film och andra medier, från olika tider och epoker. Dansk och norsk skönlitteratur, delvis på originalspråk. Relationen mellan skönlitteratur och samhällsutveckling, dvs. hur skönlitteraturen har formats av förhållanden och idéströmningar i samhället och hur den har påverkat samhällsutvecklingen.
  Sve  -
 • Skönlitterära verkningsmedel. Centrala litteraturvetenskapliga begrepp och deras användning.
  Sve  -
 • Svenska språkets uppbyggnad, dvs. hur ord, fraser och satser är uppbyggda samt hur de samspelar i grammatiken.
  Sve  -
 • Språkförhållanden i Sverige och övriga Norden, till exempel språklagstiftning, minoritetsspråk och dialekter.
  Sve  -

Matriser

Sve
Kopia av Svenska 2

Tala

Förmåga att tala inför andra på ett sätt som är lämpligt i kommunikationssituationen samt att delta på ett konstruktivt sätt i förberedda samtal och diskussioner. Utveckla förmåga att utforma muntliga framställningar som fungerar väl i sitt sammanhang. Kunskaper om den retoriska arbetsprocessen
E
C
A
Uppgifter
Planering
Eleven kan, i förberedda samtal och diskussioner, muntligt förmedla argument, egna tankar och åsikter samt genomföra muntlig framställning inför en grupp. Detta gör eleven med viss säkerhet. Eleven har viss åhörarkontakt Den muntliga framställningen är sammanhängande, begriplig och dispositionen tydligt urskiljbar. Språk och stil är till viss del anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation. Vidare kan eleven med viss säkerhet använda något presentationstekniskt hjälpmedel.
Eleven kan, i förberedda samtal och diskussioner, muntligt förmedla argument, egna tankar och åsikter på ett nyanserat sätt samt genomför muntlig framställning inför en grupp. Detta gör eleven med viss säkerhet. Eleven har viss åhörarkontakt. Den muntliga framställningen är sammanhängande, begriplig och väldisponerad. Språket är ledigt och språk och stil är anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation. Vidare kan eleven med viss säkerhet använda något presentationstekniskt hjälpmedel som stöder och tydliggör den muntliga framställningen.
Eleven kan, i förberedda samtal och diskussioner, muntligt förmedla argument, egna tankar och åsikter på ett nyanserat sätt samt genomföra muntlig framställning inför en grupp. Detta gör eleven med säkerhet. Eleven har god åhörarkontakt Den muntliga framställningen är sammanhängande, begriplig och väldisponerad. Språket är ledigt, varierat och välformulerat, och språk och stil är anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation. Framställningen innehåller såväl belysande exempel som generaliseringar och vidgade perspektiv. Vidare kan eleven med säkerhet använda något presentationstekniskt hjälpmedel som stöder, tydliggör och är väl integrerat i den muntliga framställningen.
Samtal kring texter och andra källor Argumenterande tal Utredande tal Bokseminarium

Argumentera

Kunskaper om den retoriska arbetsprocessen Genomföra muntlig och skriftlig framställning som tar hänsyn till syfte, mottagare och kommunikationssituation
E
C
A
Uppgifter
Planering
Argumentera!
I Eleven kan i skriftlig eller muntlig argumentation formulera en tes
Eleven kan i skriftlig eller muntlig argumentation formulera eleven en tes, håller sig konsekvent till den och ge välgrundade argument till stöd för den.
Eleven kan i skriftlig eller muntlig argumentation formulera en tes, hålla sig konsekvent till den och ge välgrundade argument till stöd för den. Dessutom kan eleven på ett relevant sätt bemöta tänkta motargument.
Argumenterande/debatterande tal och text

Skriva

Kunskaper om den retoriska arbetsprocessen, dvs. att på ett struktureraoch metodiskt sätt planera och genomföra skriftlig framställning som tar hänsyn till syfte, mottagare och kommunikationssituation i övrigt. Förmåga att utforma texter som fungerar väl i sitt sammanhang. Förmåga att läsa, arbeta med, reflektera över och kritiskt granska texter samt producera egna texter med utgångspunkt i det lästa. Kunskaper om språkriktighet i text
E
C
A
Uppgifter
Planering
Elever kan med viss säkerhet samla, sovra och sammanställa information från olika källor. Med utgångspunkt från detta kan eleven skriva utredande och argumenterande texter som är sammanhängande och har tydligt urskiljbar disposition. Texterna är till viss del anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation. Eleven kan tillämpa regler för citat- och referatteknik och följer i huvudsak skriftspråkets normer för språkriktighet. Språket är varierat och innehåller goda formuleringar.
Elever kan med viss säkerhet samla, sovra och sammanställa information från olika källor. Med utgångspunkt från detta kan eleven skriva utredande och argumenterande texter som är sammanhängande, väldisponerade och som ger ett nytt perspektiv på det lästa. Dessutom resonerar och drar eleven slutsatser utifrån sina resonemang. Texterna är anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation. Eleven kan tillämpa regler för citat- och referatteknik och följer i huvudsak skriftspråkets normer för språkriktighet. Språket är klart och varierat samt innehåller goda formuleringar.
Elever kan med säkerhet samla, sovra och sammanställa information från olika källor Eleven kan med utgångspunkt från detta skriva utredande och argumenterande texter som är sammanhängande och väldisponerade. Framställningen innehåller såväl belysande exempel som nya och vidgade perspektiv på det lästa. Dessutom resonerar och drar eleven välgrundade och nyanserade slutsatser utifrån sina resonemang. Texterna är anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation. Eleven kan tillämpa regler för citat- och referatteknik och följer i huvudsak skriftspråkets normer för språkriktighet. Språket är träffsäkert, klart och varierat och innehåller goda formuleringar.
Referat och kritisk läsning av referat Utredande uppsats Argumenterande text/artikel Manus till tal Olika skrivande kring skönlitteratur Arbete och bearbetning kring textutformning

Läsa

Kunskaper om centrala svenska och internationella skönlitterära verk och författarskap Kunskaper om genrer samt berättartekniska och stilistiska drag, dels i skönlitteratur från olika tider, dels i film och andra medier. Förmåga att läsa, arbeta med och reflektera över skönlitteratur från olika tider och kulturer författade av såväl kvinnor som män. Eleven utvecklar förmåga att sätta in dessa i ett sammanhang.
E
C
A
Uppgifter
Planering
Eleven diskuterar översiktligt stil, innehåll och bärande tankar i skönlitterära verk och författarskap från olika tider och epoker utifrån några centrala litteraturvetenskapliga begrepp. Eleven ger exempel på och diskuterar översiktligt samband mellan skönlitteratur och idéströmningar i samhället.
Eleven diskuterar översiktligt stil, innehåll och bärande tankar i skönlitterära verk och författarskap från olika tider och epoker utifrån några få centrala litteraturvetenskapliga begrepp. Eleven ger exempel på litterära verkningsmedel och diskuterar utförligt hur de skönlitterära verken förmedlar idéer och känslor samt sätter dessa verk och författarskap i relation till förhållanden och idéströmningar i samhället.
Eleven diskuterar översiktligt stil, innehåll och bärande tankar i skönlitterära verk och författarskap från olika tider och epoker utifrån några få centrala litteraturvetenskapliga begrepp. Eleven ger exempel på litterära verkningsmedel, resonerar nyanserat om dessa och diskuterar utförligt och nyanserat hur de skönlitterära verken förmedlar idéer och känslor samt sätter dessa verk och författarskap i relation till förhållanden och idéströmningar i samhället.
Bokseminarium samt litteraturhistoria 1900-tal Analys av poesi Litteraturhistoria 1800-1900tal samt fördjupning modernism Litteraturhistoriskt tema, äldre litt.

Grammatik

Kunskaper om det svenska språkets uppbyggnad. (Grammatik)
E
C
A
Uppgifter
Planering
Eleven kan översiktligt utifrån språkexempel redogöra för hur olika typer av satser, fraser och ord i svenska språket är uppbyggda och samspelar med varandra i grammatiken.
Eleven kan med viss precision utifrån språkexempel redogöra för hur olika typer av satser, fraser och ord i svenska språket är uppbyggda och samspelar med varandra i grammatiken.
Eleven kan med god precision utifrån språkexempel redogöra för hur olika typer av satser, fraser och ord i svenska språket är uppbyggda och samspelar med varandra i grammatiken.
Vävs in i allt arbete under kursen men främst vid skrivmoment och kritiskt läsande av texter. Begrepp presenteras samtidigt som förmågan visas i texters utformning och i samtalen

Språksiutation!

Kunskaper om språkförhållanden i Sverige och övriga Norden samt det svenska språkets ursprung.
E
C
A
Uppgifter
Planering
Eleven kan översiktligt redogöra för någon aspekt av språksituationen i Sverige och övriga Norden.
Eleven kan utförligt redogöra för några aspekter av språksituationen i Sverige och övriga Norden.
Eleven kan utförligt och nyanserat redogöra för några aspekter av språksituationen i Sverige och övriga Norden.
Utredande uppsats om språksituationen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: