Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Qué has hecho?

Skapad 2017-08-22 08:35 i Förslövs skola F-9 Båstad
Ett arbetsområde där vi lär oss att uttrycka oss i perfektform på spanska.
Grundskola 7 – 9 Moderna språk - språkval
Att berätta om vad vi gör (presens) och vad vi ska göra (futurum) är något alla nu klarar av på ett bra sätt. Nu ska vi ta ännu ett steg och äntligen lära oss att uttrycka vad vi har gjort (perfektform)! Många tycker att det är nu språket lossnar och det blir lättare och lättare att uttrycka sig.

Det kommer att handla mycket om olika resor i texterna, bland annat får vi läsa om Machu Picchu och ett sommarläger i Spanien.

Innehåll

Syfte - förmågor från kursplanen:

 

 

Konkretisering av målen – detta visar du genom att:

 

 • I en dagbokstext eller brev/vykort visar du att du med hjälp av nya ord och fraser kan uttrycka dig tydligt, enkelt och sammanhängande i dåtidsformen perfekt
 • Du gör bearbetningar och förbättringar av dina texter
 •  I samtal med kompisar visar du att du kan berätta om flera olika saker som du eller andra har gjort
 • Genom att återberätta och kommentera innehåll och detaljer i texter vi läser visar du att du har god läsförståelse
 •  Genom att återberätta och kommentera innehåll och detaljer i texter vi lyssnar på visar du att du har god hörförståelse

 

Bedömning – dessa förmågor kommer att bedömas:

Din förmåga att uttrycka dig begripligt i skrift.

Din förmåga att föra samtal på spanska.

Din förmåga att förstå huvudinnehållet i enkla spanska texter

Din förmåga att förstå och tolka innehållet i talad spanska.

Undervisning - detta kommer vi att arbeta med:

 

 • Du ska få lära dig de grammatiska reglerna för att uttrycka sig i perfekt-form på spanska.
 • Du ska få träna dig på att berätta muntligt och skriftligt om saker du har gjort
 • Vi läser och lyssnar på olika texter som är formulerade i dåtids-form och tränar oss på att plocka ut det viktiga
 • Vi tränar på att ge och ta respons och på att förbättra våra texter.

DokumentationKopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
  M2
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  M2

Matriser

M2
Matris läsförståelse, hörförståelse, skrivande, samtal

MÅLET MED UNDERVISNINGEN ÄR ATT UTVECKLA FÖRMÅGAN ATT...

--------------->
--------------->
--------------->
--------------->
FÖRSTÅ VAD NÅGON SÄGER (förstå och tolka)
Lyssna och förstå tydligt talat och enkelt språk i långsamt tempo och enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Redogöra för, kommentera och agera utifrån innehållet.
 • M2
Förstår vad någon säger i anpassat tempo och i kända vardagssituationer. Förstår enkelt tal med kända ord och fraser om t.ex. information om familj, närmiljö och egna intresseområden. Återberättar på ett enkelt sätt och/eller svarar på frågor.
Förstår helheten i en t.ex. enkel konversation, berättelse eller beskrivning. Förstår innehållet om det handlar om ämnen som man t.ex. stöter på i skolan, på fritiden. Återberättar huvudinnehållet.
Förstår helheten även i snabbare taltempo under förutsättning att ämnet är någorlunda välbekant. Förstår innehållet i längre framställningar, t.ex. redovisningar, berättelser, diskussioner. Återberättar både helhet och detaljer.
Förstår helheten samt detaljer, både inom kända och okända områden. Förstår språket i stora drag vid tydligt tal t.ex. i radio- och TV-program om aktuella frågor eller om ämnen av personligt intresse. Återger innehållet i helhet och detaljer. Drar även slutsatser om innehållet dvs." lyssnar mellan raderna”.
SAMTALA (kommunicera, formulera)
t.ex. samtal, diskussion, argumentation
 • M2
 • M2
Deltar i samtal på ett enkelt sätt om välbekanta områden som kräver ett enkelt och direkt utbyte av information, t.ex om familj, fritidsintressen och resor. Ställer och besvarar enkla frågor inom välbekanta områden.
Deltar i samtal inom olika välbekanta områden och situationer. Ställer och besvarar frågor för att föra samtalet vidare samt inleder även enkla samtal.
Deltar i samtal inom både välbekanta och nya ämnesområden. Inleder samtal om ämnen av personligt intresse eller med anknytning till vardagslivet. Ställer och besvarar frågor, framför åsikter samt diskuterar. Ställer följdfrågor för att bidra till att föra samtalet vidare.
Inleder och deltar i samtal på ett ledigt sätt i olika situationer. Ställer och besvarar frågor och följdfrågor för att föra samtalet vidare. Tar aktiv del i diskussioner genom att förklara och försvara åsikter samt bemöter andras argument.
LÄSA OCH FÖRSTÅ (förstå och tolka)
Läsa och förstå enkel och lättillgängliga texter i olika genrer om vardagliga och välbekanta ämnen. Redogöra för, kommentera och agera utifrån innehållet.
 • M2
Läser och förstår huvudinnehållet i tydlig och enkel text, som till största delen består av vanligt förekommande ord som hör till vardagen. Återberättar på ett enkelt sätt och/eller svarar på frågor.
Läser och förstår innehållet i vardagliga texter inom kända områden. Återberättar huvudinnehållet.
Läser och förstår innehållet av olika typer av texter, även inom okända ämnesområden som är anpassade efter ålder. Återberättar både helhet och detaljer.
Läser och förstår innehållet i olika slags texter. Förstår innehållet även inom områden som ligger utanför egna intressen och erfarenheter. Återger, samt drar slutsatser om innehållet, dvs.”läser mellan raderna”.
SKRIVA SÅ ANDRA FÖRSTÅR (kommunicera, formulera)
t.ex. presentation, berättelse, beskrivningar, meddelanden, instruktioner, Formulerar sig allt tydligare, mer sammanhängande och med allt mer varierat ordförråd i sina skriftliga framställningar om vardagliga ämnen.
 • M2
Använder kända ord och fraser med ett enkelt språk så att alla förstår. Skriver enkel, sammanhängande text om ämnen som är kända och/ eller av personligt intresse, t.ex. om familj, vänner och fritidsintressen.
Använder kända ord/fraser så att mottagaren förstår. Berättar och beskriver kortfattat och på ett enkelt sätt, t.ex om egna upplevelser samt framför egna åsikter. Har förmåga att argumentera för eller emot en viss ståndpunkt.
Uttrycker sig så andra förstår. Använder ordförrådet på ett tydligt, sammanhängande och säkert sätt för att utveckla budskapet genom att beskriva, förklara och förtydliga. Skriver texter av olika slag som anpassas efter mottagare och syfte.
Uttrycker sig så andra förstår genom att skriva sammanhängande texter som både visar på helheten och detaljer. Använder nyanser, omformuleringar, synonymer för att utveckla innehållet och variera språket. Skriver texter av olika slag med en stil som passar tillfället.
SKRIVA, tydlighet
Hantera språket (i tal och skrift), språklig säkerhet
Finns språkliga fel som förstör, vilket gör att mottagaren har svårt att förstå: t.ex. svenska ord, ordföljd, uttryck och grammatisk struktur.
Finns språkliga fel som stör, vilket ibland gör det svårt för mottagaren att förstå.
Har ett språk som innehåller enstaka fel, men mottagaren förstår sammanhanget
Har ett korrekt språk, så mottagaren förstår utan problem. Har ett språk som i huvudsak följer språkets struktur och uppbyggnad.
SKRIVA, bearbeta
Bearbeta och gör enkla förbättringar av sina framställningar.
Bearbetar språket utifrån tydliga instruktioner.
Bearbetar språket med stöd av lärare.
Bearbetar självständigt språket. Väljer någon form av strategi för att bearbeta det, t.ex. tar hjälp av kompis, lärare, ordbok, omformulering.
Bearbetar medvetet språket för att förbättra och utveckla innehåll och struktur. Utvecklar språket efter återkoppling med hjälp av nya och gamla erfarenheter och kunskaper. Väljer medvetet lämplig strategi för att bearbeta texten.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: