Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Natur och miljö so, ge, sam

Skapad 2017-08-22 14:03 i Storvretaskolan Uppsala
Grundskola 5 SO (år 1-3) Geografi
Du kommer att få arbeta med att lära dig vad en hållbar utveckling innebär samt reflektera och fundera på hur du kan bidra till en hållbar framtid för oss alla som lever både nu i framtiden.

Innehåll

Innehåll

Syfte med undervisningen

Du kommer att få möjlighet att utveckla din förmåga att:

  • värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring hållbar utveckling.

Centralt innehåll i undervisningen

  • Hur val och prioriteringar i vardagen kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling.
  • Läsa faktatexter
  • Energi arbete

Så här ska vi arbeta

  • Läsa texter om att vara energismart.
  • Arbeta med ett spaningsuppdrag , På spaning i hemmet som hemarbete.
  • Samtal i mindre grupper vad det gäller att vara miljösmart.
  • Studiebesök, Botaniska trädgården samt Jälla gymnasium

Bedömning

Dina förmågor och kunskaper kommer att bedömas i hur aktivt du arbetar på lektionerna. Hur du lyssnar och bidrar med din åsikt i samtal med andra. Hur du muntligt och skriftligt uttrycker dig med ämnesspecifika ord som hållbar utveckling.

 

Kopplingar till läroplanen

Kunskapskrav

 

Matriser

SO Ge
SO: förmågor i Ge, Hi, Re och Sh

Jag har en grund...
Jag har kommit en bit på väg...
Jag utvecklar...
Jag behärskar...
TILLÄMPA KUNSKAPER
Förstå begrepp Använda kunskaper
Har vissa grundläggande kunskaper inom området och kan redogöra för en del fakta och begrepp.
Förklarar med egna ord fakta och nya begrepp. Kan sätta in fakta i ett sammanhang.
Förklarar och därmed utvecklar fakta och begrepp. Använder sina kunskaper (fakta och begrepp) även i fler sammanhang.
Skiljer tydligt på fakta och åsikter, som kan hänvisas till källor. Använder sig av kunskapen i olika sammanhang.
SE LIKHETER och SKILLNADER
Reflektera, argumentera, jämföra och dra slutsatser Upplevda* = läst, hört, sett, känt
Reflekterar, med hjälp, kring innehållet. Kan göra enkla jämförelser.
Reflekterar kring innehållet genom att visa på egna tankar och åsikter. Gör jämförelser och kan med hjälp dra egna slutsatser.
Reflekterar kring innehållet genom att motivera den egna åsikten utifrån faktakunskaper/erfarenheter. Gör jämförelser och drar egna slutsatser.
Reflekterar, argumenterar, jämför och drar slutsatser kring innehållet genom att använda egna och andras kunskaper, åsikter, argument och erfarenheter. Använder faktakunskaper/ erfarenheter och visar på en förmåga att ifrågasätta egna och andras åsikter.
TOLKA och ANALYSERA
Söker orsaker, skeende, följder, helheter, samband
Berättar om händelser och skeenden. Behöver hjälp för att kunna se händelser och skeenden och förklara följderna.
Beskriver med egna ord några orsaker till händelser och skeenden. Förklarar, med hjälp, några följder. Ser enkla samband mellan händelser och skeenden.
Beskriver och förklarar flera orsaker till händelser och skeenden och förklarar följderna. Ser samband mellan händelser och skeenden.
Beskriver och förklarar flera orsaker och följder. Tolkar och analyserar helheten. Visar tydligt på samband mellan händelser och skeenden och förstår helheten.
BEARBETA INFORMATION
Söka, samla, välja och sortera information
Söker och samlar information med hjälp av instruktioner.
Väljer och sorterar informationen utifrån instruktioner. Väljer med hjälp, passande arbets- och redovisningssätt.
Bearbetar informationen självständigt. Väljer självständigt lämplig strategi utifrån uppgiftens syfte.
Bearbetar information självständigt, genom nya frågeställningar. Gör medvetna val av lämplig strategi utifrån uppgiftens syfte.
VÄRDERA och KRITISKT GRANSKA
Använda olika källor och ha ett kritiskt förhållningssätt till dessa
Använder information utan att kritiskt granska källan. Får givna källor att arbeta med.
Använder information och granskar, med hjälp, källan. Kan få givna källor att arbeta med.
Använder information från flera källor, och motiverar varför. Kan ställa frågan: VEM skriver VAD för VEM?
Är medveten om att det finns olika vinklingar av information och kan på egen hand kritiskt granska och resonera kring källans budskap och syfte.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: