👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samhällsekonomi

Skapad 2017-08-22 17:40 i Viktoriaskolan Grundskolor
Avsnitt samhällsekonomi klass 9
Grundskola 7 – 9 Samhällskunskap
Under höstens kurs i samhällskunskap kommer vi att inrikta oss på området samhällsekonomi. Här kommer du bland annat att få sätta dig in i hur hushållens, företagens och det offentligas ekonomi hänger samman. Vi kommer även att titta på orsaker till förändringar i samhällsekonomin och vilka effekter de kan få för individer och grupper.

Innehåll

Syfte (övergripande färdigheter)

  • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
  • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet,
  • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.

 

Centralt innehåll (Vad):

Samhällsekonomi

 

  • Hur hushållens, företagens och det offentligas ekonomi hänger samman. Orsaker till förändringar i samhällsekonomin och vilka effekter de kan få för individer och grupper.
  • Hur länders och regioners ekonomier hänger samman och hur olika regioners ekonomier förändras i en globaliserad värld.
  • Svenska välfärdsstrukturer och hur de fungerar, till exempel sjukvårdssystemet,  pensionssystemet och arbetslöshetsförsäkringen. Vilket ekonomiskt ansvar som vilar på enskilda individer och familjer och vad som finansieras genom gemensamma medel. (Ekonomiska kretsloppet)
  • Immigration till Sverige förr och nu. Integration och segregation i samhället. (Ur ett ekonomiskt perspektiv.)

Undervisningens innehåll (Hur):

Under denna kursen, som startar vecka 34 och avslutas 42, kommer du att få undervisning via föreläsningar som du hittar på google drive i din klassmapp. Du kommer även att få arbeta i gleerups samhällskunskapsbok och kapitlet som handlar om samhällsekonomi. För att träna på olika begrepp och ekonomiska samhällsstrukturer kommer du även att få arbeta med olika arbetsblad.

 

Kursen kommer att redovisas via kortare begreppsförhör, redovisning av olika modeller samt ett avslutande skriftligt prov.

 

Begrepp och modeller som bland annat kommer att bearbetas under kursen:

byteshandel, köpare, säljare, utbud, efterfrågan, ekonomiskt kretslopp, produktionsfaktorer, arbetskraft, råvaror, realkapital, kunskap, konkurrens, fri konkurrens, monopol, oligopol, kartell, konkurs, direkt skatt, indirekt skatt, kommunal skatt, statlig skatt,  budgetproposition, BNP, högkonjunktion, lågkonjunktion, inflation, planekonomi, marknadsekonomi, blandekonomi, naturtillgångar, import, export.

Kunskapskrav = Bedömning

Elevens kunskaper om olika samhällsstrukturer. Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då samband inom och mellan olika samhällsstrukturer. I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett fungerande sätt.

Elevens resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.

Elevens förmåga att undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriva samband med underbyggda resonemang. Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med resonemang och underbyggda argument och kan då växla mellan olika perspektiv.

Elevens förmåga att redogör för de mänskliga rättigheternas innebörd och betydelse och ger exempel på hur de kränks och främjas i olika delar av världen. Dessutom kan eleven redogöra för de nationella minoriteterna och deras särställning och rättigheter.

Elevens kunskaper om demokratiska värden och processer vilket visas genom att föra resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter, samt om för- och nackdelar med olika former för gemensamt beslutsfattande.

Elevens förmåga att söka information om samhället utifrån användande av olika källor på ett fungerande sätt och för underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.