👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Texter för olika syften

Skapad 2017-08-23 11:32 i Gemensamt skola i Båstad Båstad
Läsa och skriva olika typer av texter genom att arbeta med läroboken Zick Zack med övningar och andra texter exempelvis tidningstexter.
Grundskola 6 Svenska
I det här arbetsområdet kommer du att få träna på att känna igen argumenterande, återberättande och beskrivande texter. Vi kommer att arbeta med textuppbyggnad, struktur och ämnesspecifika ord. Du kommer att få arbeta med texter i olika former, skriftligt och muntligt.

Innehåll

Syfte, hämtat från läroplanen.

Undervisningen ska syfta till att eleverna utvecklar förmåga att skapa och och bearveta texter enskilt och
tillsammans med andra och ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper om hur man formulerar sina tankar och åsikter i olika slags texter och medier.
Undervisningen ska också ge eleven förutsättning att söka information om olika källor och värdera dessa.

Det här ska du som elev lära dig

Du ska lära dig:

- strukturen i argumenterande, återberättande och beskrivande text. (hur man kan dela in den för att den ska beskriva och berätta det du vill). Rubriker, underrubriker, stycken.
- hur man använder sig av jämförelser i sin text så att innehållet blir tydligare och enklare att förstå
- hur man samlar fakta och förmedlar det i en beskrivande faktatext.
- hur man bearbetar sin text (processen från tankekarta till färdig text)

Så här kommer vi att arbeta

Vi kommer att:

ha gemensamma genomgångar där vi diskuterar  och går igenom 
- hur en text kan se ut och varför den ser ut som den gör
- vilket syfte en text har (vad vill texten)
- uppbyggnad (inledningsmening - fakta - avslutningsmening)
- rubriker och underrubriker
- stödord och nyckelord
- göra gemensamma tankekartor om beskrivande ord/jämförelseord

arbeta enskilt:
- skriva exempeltext för att öva
- arbeta  i Zick Zack
- öva oss på jämförelser
- skriva berättande, beskrivande och argumenterande texter 
- skrivläxor

Grupparbeta:
- pardiskussioner om texter
- kamratrespons på varandras texter utifrån en given modell. 

Vi kommer att bedöma...

...din förmåga att;

* förstå skillnader i budskap mellan olika texter och olika genrer 

* samtala och diskutera kring olika texttyper

* skriva olika typer av texter 

 

 

Uppgifter

  • Berättelse om hjälte

Kopplingar till läroplanen

  • Centralt innehåll
  • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
    Sv  4-6
  • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
    Sv  4-6

Matriser

Sv
Svenska olika texter - läsa, förstå och skriva

F
Otillräckliga kunskaper
E
C
A
Läsförståelse
tolka och resonera om texters budskap
Nivån för E är inte uppnådd.
Du kan utifrån egna erfarenheter tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i texter
Du kan utifrån egna erfarenheter tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i texter
Du kan utifrån egna erfarenheter tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i texter
Respons och omdömen
Nivån för E är inte uppnådd.
Du kan ge enkla omdömen om texters innehåll
Du kan ge utvecklade omdömen om texters innehåll
Du kan ge välutvecklade omdömen om texters innehåll
skriva
Nivån för E är inte uppnådd.
Du kan skriva olika texter med begripligt innehåll och fungerande struktur med språklig variation. Du kan använda regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet. Du kan skriva enkla beskrivningar.
Du kan skriva olika slags texter med relativt tydligt innehåll och relativt väl fungerande struktur samt använda förhållandevis god språklig variation. Du använder regler för stavning, skiljetecken och rätt språk med relativt god säkerhet. Du skriver välutvecklade gestaltande beskrivningar och utvecklad handling.
Du kan skriva olika texter med tydligt innehåll och väl fungerande struktur samt god språklig variation. Du använder regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet. de berättande texter eleven skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och välutvecklad handling.