👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Persiska 4-9

Skapad 2017-08-23 11:36 i Modersmålsundervisningen Lunds för- och grundskolor
Grundskola 4 – 9 Modersmål
Att läsa är roligt, speciellt om det är på persiska. Det gäller att ha en stark vilja. "Den som har sinne för att växa, kan även växa i öknen".

Innehåll

Innehåll

Under läsåret blir det mycket läsande. Du kommer naturligtvis att skriva och berätta också, men tyngdpunkten blir läsande.

Du får olika slags texter (genrer). Vissa texter kryddas med värdegrund, såsom kamratskap, empati, bemötande, ansvar, respekt, osv.

Exempel på lektioner är " Vänskapens land",  "tema om hösten", varför ljuger man", " min kropp och min hälsa".

 

 För att du ska få möjlighet att utveckla dina förmågor så kommer du att:

- lära dig att urskilja texters budskap, dels det uttalade men också det som står " mellan raderna"
- tolka och analysera olika slags texter muntligt
. - lära dig skivstrategier så som berättande texter, t.ex. om dig själv, din favorit djur,
- att lära dig den grundläggande ordklasser t.ex.substantiv,verb och adjektiv och hur de böjs i jämförelse med den svenska ordklasser
-  lära känna om högtiders firande i den område modersmålet talas i jämförelse med svenska högtider.

 

Arbetssätt och material:

Arbetsbok och stenciler,dator


- läsa olika slags texter såsom , berättelser, fabler, sagor och myter, faktatexter
- arbeta med frågor till texten för att öka förståelsen för innehållet i texten
- tolka och analysera textens budskap
- öka ditt ordförråd i det arbetsområde som vi går igenom.
- lyssna på andras högläsning
- titta på film om olika traditioner både persiska och svenska och berätta om deras likheter och skillnader.
- du ska dessutom skriva om dina intressen,favoritmat,djur,hur du firar olika högtider hemma hos dig och träna grammatikövningar som du får i form av arbetsblad.

 

 

Elevinflytande

Du ska efter varje tema berätta vad du tyckte om temat, vad du lärde dig, vad var svårt, det roliga och det tråkiga.

Du har även tillfälle att vara delaktig och komma med förslag och utforma dina lektioner.

 

 

Bedömning

formativ bedömning sker efter varje tema
Jag kommer bedöma din förmåga genom :

 • att läsa flytande och förstå innehållet
 • att tolka och analysera texters innehåll och budskap utifrån egna erfarenheter och på ett enkelt sätt beskriva upplevelsen av det du läst och framföra dina åsikter
 • att berätta och skriva om det viktigaste i de texter du läser.
 • att skriva en enkel faktatext och använda några ämnesspecifika ord 
 • att du använder skiljetecken i dina texter.
 • att du stavar rätt på ord som du ofta använder i dina texter.
 • att veta om persiska traditioner i jämförelse med svenska
 • att kunna grammatik moment som vi övat och jämföra med svenskan.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Ml  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.
  Ml  4-6
 • Modersmålets grundläggande struktur i jämförelse med svenskans.
  Ml  4-6
 • Muntliga presentationer för olika mottagare.
  Ml  4-6
 • Beskrivande, förklarande och instruerande texter för barn och unga med anknytning till traditioner, företeelser och språkliga uttryckssätt i områden där modersmålet talas.
  Ml  4-6
 • Texternas innehåll och deras typiska ord och begrepp.
  Ml  4-6
 • Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Ml  4-6
 • Seder, bruk och traditioner i områden där modersmålet talas i jämförelse med svenska seder, bruk och traditioner.
  Ml  4-6
 • Lässtrategier för att förstå och tolka skönlitterära texter. Att utläsa texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Ml  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar.
  Ml  7-9
 • Modersmålets grundläggande struktur i jämförelse med svenskan. Ordbildning och meningsbyggnad på modersmålet i jämförelse med svenskan.
  Ml  7-9
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare. Anpassning av språk, innehåll och disposition efter syfte och mottagare.
  Ml  7-9
 • Uttal, betoning och satsmelodi i jämförelse med svenskan samt olika talade variationer av modersmålet.
  Ml  7-9
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna, lyrik, dramatik, sagor och myter från olika tider och områden där modersmålet talas. Skönlitteratur som belyser människors villkor, identitets- och livsfrågor.
  Ml  7-9
 • Översättning av och jämförelser mellan texter på modersmålet och på svenska.
  Ml  7-9
 • Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning. Bildspråk och idiomatiska uttryck.
  Ml  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor i områden där modersmålet talas, i jämförelse med liknande frågor i Sverige.
  Ml  7-9

Matriser

Ml
Kopia av Persiska 4-6 och 7-9

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
Läsa
Du läser åldersanpassade texter med visst flyt.
Du läser åldersanpassade texter med relativt gott flyt.
Du läser åldersanpassade texter med gott flyt.
Ny aspekt
Skriva
Du uttrycker dig enkelt i skrift med viss språklig variation.
Du uttrycker sig utvecklat i skrift med relativt god språklig variation. Du resonerar kring likheter och skillnader mellan modersmålet och svenska.
Du uttrycker sig välutvecklat i skrift med god språklig variation. Använder god säkerhet grundläggande regler. Du för välutvecklat resonemang kring likheter och skillnader mellan modersmålet och svenska
Ny aspekt
tala och samtala
Du samtalar om bekanta ämnen på ett enkelt sätt.
Du samtalar om bekanta ämnen på ett utvecklat sätt.
Du samtalar om bekanta ämnen på ett välutvecklat sätt.
Ny aspekt
språkbruk
Du använder sig av ord för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
Du förstår skillnader mellan olika språkstilar formellt och informellt språk, talat och skrivet språk). Du anpassar språket till sammanhanget och mottagaren.
Du känner till synonymers nyanser och värdeladdning. Du kan bildspråk och äkta uttryck.

Ny rubrik

Matris 7-9
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny aspekt
Läsa
Läser åldersanpassade skönlitterära texter och återberättar.
Läser åldersanpassade skönlitterära texter och återberättar med god förståelse.
Läser åldersanpassade skönlitterära texter och återberättar med god förståelse.
Ny aspekt
Skriva
Skriver olika typer av texter i form av fakta, berättande och beskrivande Kan modersmålets grundläggande uppbyggnad och jämför det med svenskans.
Skriver olika typer av texter i form av fakta, berättande och beskrivande med flyt. Kan modersmålets grundläggande uppbyggnad med relativt god säkerhet och kan jämföra det med svenskans
Skriver olika typer av texter i form av fakta, berättande och beskrivande med gott fly Kan modersmålets grundläggande uppbyggnad med god säkerhet och kan jämföra det med svenskans.
Ny aspekt
Tala och samtala
Förstår ordspråk och uttryck Deltar i diskussioner. Jämför modersmålet med svenska, tolkar och översätter muntligt.
Presenterar begripligt historia, geografi och egna tankar. Debatterar och argumenterar med relativt gott flyt. Förstår och kan använda formellt språk med gott flyt.
Talar språket grammatiskt rätt. Förstår och kan använda formellt språk med gott flyt. Känner till modersmålets olika dialekter
Ny aspekt
Kultur och samhälle
Har grundläggande kännedom om högtider och årstider i länderna där modersmålet talas. Har grundläggande kännedom om landets historia geografi och samhället. Har grundläggande kännedom om enklare berättelser, skönlitteratur, klassiska författare och tidningar på modersmålet.
Har god kännedom om högtider och årstider i länderna där modersmålet talas. Känner till med relativt god säkerhet hur traditioner firas. Har god kännedom om landets historia geografi och samhället samt kännedom om aktuella samhällsfrågor. Har god kännedom om berättelser, skönlitteratur, klassiska författare och tidningar på modersmålet.
Känner väl till högtider och årstider och kan med god säkerhet berätta om hur traditioner firas i landet där modersmålet talas. Har mycket god kännedom om landets historia, geografi och samhälle samt mycket god kännedom om aktuella samhällsfrågor. Kan berätta och göra jämförelser mellan landet där modersmål talas och svenska förhållanden Har mycket god kännedom om berättelser, skönlitteratur, klassiska författare, tidningar och kulturella uttrycksformer till exempel bildkonst, musik och arkitektur på modersmålet. Kan göra jämförelser mellan landet där modersmålet talas och svenska förhållanden.