👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

arabiska identitet via sagor 4-6

Skapad 2017-08-23 13:45 i Modersmålsundervisningen Lunds för- och grundskolor
Grundskola F – 9
Beskriv arbetsområdet för eleven här. Ingressen kan rama in arbetsområdet och/eller väcka elevens nyfikenhet.

Innehåll

Planering för arbetsområdet

 • Formulera sig och kommunicera i tal och skrift
 • Anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang
 • Urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer
 • Läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften
 • Reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden

Följande mål ligger till grund för arbetsområdet:

Språk, lärande och identitetsutveckling är nära förknippade. Genom rika möjligheter att samtala, läsa och skriva ska varje elev lära sig att

 • utveckla sin möjlighet att kommunicera och därmed få tilltro till sin språkliga förmåga
 • använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer
 • läsa texter för olika syften
 • samtala och bekanta sig med traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden samt utveckla tolerans och respekt för andra människor och kulturer

I arbetsområdet ska du få möjlighet att utveckla din förmåga

 • att förstå när någon talar om vardagliga händelser
 • att berätta ledigt och språkligt korrekt samt att uttrycka önskemål och åsikter om saker som rör dig
 • att följa en muntlig instruktion i flera steg och genomföra den
 • att delta aktivt i ett samtal eller en diskussion om t.ex. ett aktuellt skolämne och att reflektera över innehållet
 • att läsa och förstå åldersanpassade texter med hänsyn taget till modersmålets komplexitet
 • att skriva en berättelse t.ex. om vardagliga händelser och uttrycka tankar och åsikter om vad du har skrivit
 • att använda skiljetecken
 • att berätta om traditioner från områden där modersmålet talas och att jämföra dessa med tillsvarande svenska traditioner

Central innehåll inom arbetsområdet

Formulera sig och kommunicera i tal och skrift

 • utveckla sin förmåga att kommunicera på ett funktionellt sätt och anpassa sitt språkbruk till olika mottagare och kunna ge uttryck för sina tankar och känslor
 • utveckla lässtrategier för att förstå och tolka olika slags texter och kunna urskilja textens budskap
 • utveckla strategier för att skriva olika slags texter t.ex. berättande texter och sakprosatexter

Läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften

 • använda olika berättande och poetiska texter i form av skönlitteratur, lyrik, sagor och myter för att stärka elevernas språk och identitetsutveckling.använda berättande och poetiska texter som belyser människors villkor, identitets- och livsfrågor

Anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang och urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer

 • utveckla medvetenhet om språkets användning i olika sammanhang och syftet med att kommunicera

Reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden

 • samtala och bekanta sig med seder och traditioner från områden där modersmålet talas och kunna jämföra med svenska förhållanden, stärka sin interkulturella identitet och utveckla tolerans och respekt för andra kulturer och människor
   
   
   
   
   
   
   
   

Matriser

Modersmål bedömningsmatris åk 4-6

Utveckla förmågan att...

Ny nivå
Ej uppnått
E
Godtagbara kunskaper för årskursen
C
Godtagbara kunskaper för årskursen
A
Godtagbara kunskaper för årskursen
Ännu ej bearbetade område
1
formulera sig och kommunicera i tal och skrift.
Eleven kan med ett i huvudsak fungerande ord- och begreppsförråd samtala om bekanta ämnen på ett enkelt sätt. I samtalen kan eleven ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.
Eleven kan med ett ändamålsenligt ord- och begreppsförråd samtala om bekanta ämnen på ett utvecklat sätt. I samtalen kan eleven ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet relativt väl.
Eleven kan med ett ändamålsenligt och effektivt ord- och begreppsförråd samtala om bekanta ämnen på ett välutvecklat sätt. I samtalen kan eleven ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet väl.
När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att det huvudsakliga innehållet framgår med viss tydlighet.
När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att det huvudsakliga innehållet framgår med relativt god tydlighet.
När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att det huvudsakliga innehållet framgår med god tydlighet.
Eleven kan, utifrån sitt modersmåls särdrag, uttrycka sig enkelt i skrift med viss språklig variation och inslag av ämnesrelaterade ord och begrepp.
Eleven kan, utifrån sitt modersmåls särdrag, uttrycka sig utvecklat i skrift med relativt god språklig variation och inslag av ämnesrelaterade ord och begrepp.
Eleven kan, utifrån sitt modersmåls särdrag, uttrycka sig välutvecklat i skrift med god språklig variation och inslag av ämnesrelaterade ord och begrepp.
2
använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,
Genom att jämföra modersmålets skriftspråk med svenskt skriftspråk kan eleven föra enkla resonemang om likheter och skillnader mellan modersmålet och svenska.
Genom att jämföra modersmålets skriftspråk med svenskt skriftspråk kan eleven föra utvecklade resonemang om likheter och skillnader mellan modersmålet och svenska.
Genom att jämföra modersmålets skriftspråk med svenskt skriftspråk kan eleven föra välutvecklade resonemang om likheter och skillnader mellan modersmålet och svenska.
4
urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer.
Eleven använder med viss säkerhet grundläggande regler för språkriktighet och kan stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
Eleven använder då med relativt god säkerhet grundläggande regler för språkriktighet och kan stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
Eleven använder då med god säkerhet grundläggande regler för språkriktighet och kan stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
5.
läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften
Eleven kan läsa elevnära och åldersanpassade texter för barn och ungdomar med visst flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja och använda lässtrategier.
Eleven kan läsa elevnära och åldersanpassade texter för barn och ungdomar med relativt gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt sätt, välja och använda lässtrategier.
Eleven kan läsa elevnära och åldersanpassade texter för barn och ungdomar med gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, använda lässtrategier.
Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med relativt god koppling till sammanhanget visar eleven god läsförståelse.
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med god koppling till sammanhanget visar eleven mycket god läsförståelse.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om texternas tydligt framträdande budskap.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar föra utvecklade och underbyggda resonemang om texternas tydligt framträdande budskap.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar föra välutvecklade och underbyggda resonemang om texternas tydligt framträdande budskap
6.
reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden.och värdera dessa.
Eleven kan utifrån egna referensramar och erfarenheter på ett enkelt sätt beskriva och resonera om för eleven viktiga kunskapsområden med anknytning till modersmålet och områden där modersmålet talas.
Eleven kan utifrån egna referensramar och erfarenheter på ett utvecklat sätt beskriva och resonera om för eleven viktiga kunskapsområden med anknytning till modersmålet och områden där modersmålet talas.
Eleven kan utifrån egna referensramar och erfarenheter på ett välutvecklat sätt beskriva och resonera om för eleven viktiga kunskapsområden med anknytning till modersmålet och områden där modersmålet talas.