👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Modersmål engelska åk 1-3- Me and My Passport!

Skapad 2017-08-23 13:56 i Modersmål och Studiehandledning Kungsbacka Förskola & Grundskola
Kungsbacka kommuns gemensamma pedagogiska planeringsmall för grundskolan
Grundskola 1 – 3 Modersmål
Under detta läsåret kommer vi att resa runt många engelsktalande länder runt i världen (vi fokusera mest för dem länderna som eleverna har anknytning till). Vi ska göra en bred överblick samt för att bekanta oss med var i världen ligger de länderna, nationalitet, myter, traditioner, högtider, typisk texter, sånger mm.

Innehåll

Syfte

Genom att lyssna, läsa och lära om engelsktalande länder och dess folk och länder skapar vi en förståelse för vår egen situation och vår omvärld. Vår världsbild ökar och vi tränar samtidigt på att läsa texter, lyssna på berättelser och skriva texter om våra nya kunskaper. Vi kommer att jobba med geografi, historia, befolkning, språk, kultur och samhället.

Kopplingar till läroplan

 • Lgr11
  Skolans mål är att varje elev respekterar andra människors egenvärde,
 • Lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,
 • Lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
       Lgr11
 • Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan samspela i möten med andra människor utifrån kunskap om likheter och olikheter i livsvillkor, kultur, språk, religion och historia,                                                                                                          

Centralt innehåll

I undervisning i modersmålet kommer vi att fokusera på det centrala innehållet som ska leda fram till målen för åk 6 enligt Lgr11. 

Centrala ord och begrepp

Vi kommer att arbeta med att utveckla den begreppsliga förmågan genom att fokusera på en del ord och begrepp som är viktiga för att kunna beskriva och prata om länderna. 

Konkretisering av målen

Vi kommer att "resa till" några engelsktalande länderna som: 

 • U.S.A
 • United Kingdom (Wales, England, Scotland, N Ireland)
 • Ireland
 • Canada
 • South Africa
 • Australia
 • New Zealand

Genom att resa till dessa engelskatalande länderna kommer ni att kunna öka er förståelse och kunskap om olika aspekter av länderna som kan vara:

 • myter och legends
 • högtider och traditioner
 • historia
 • samhället och kultur
 • landmärken och sevärdheter
 • djur och natur
 • berömda människor
 • berättande texter (bilderböcker, kapitelböcker, faktaböcker, lyrik och sagor)
 • flaggor och deras betydelser

Arbetssätt

1. Intervjua föräldrar som kommer från ett engelsktalande land

2. Använda tankekartor, VÖL- och Venndiagram som stöd för att fördjupa förmågor att läsa och förstår

4. Färglägga och rita bilder till texter

5. Arbeta med strategier för att skriva ord, meningar, stycke på till exempel, vykort och andra text typer

7. Tala, lyssna och samtala enskild, parvis eller i en grupp om de lästa texterna i klassen

8. Arbeta med lässtrategier för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.  

9. Lära sig genom dramatisering

10. Vi samtalar om olika ämnen för att utöka ordförrådet, kunskaperna och att dela våra tankar

 

Elevinflytande

-Eleven kan ibland välja mellan olika uppgifter

-Eleven kan ibland välja efter eget intresse

-Eleven kan ibland välja att arbeta individuellt,  par eller i grupp

 

Slutredovisning

-inlämning av arbetet under lektionen   

-självarbete och arbete i grupp

Bedömning

Läraren bedömer elevens förmågor med anpassning till åldern.  I slutet av åk 3 ska eleven:

 • eleven ska kunna alla bokstäver i alfabetet
 • eleven ska kunna uttala enkla ord och fraser
 • eleven ska kunna delta i enkla samtal och diskussion
 • eleven ska kunna delta aktivt under lektionen
 • eleven ska kunna läsa ord och enkla texter
 • eleven ska kunna skriva ord och så småningom enkla meningar

 

Tid

Vi ska arbeta med detta tema under läsår 2017 / 2018.

Uppgifter

 • Modersmål centralt innehåll karta åk 1-3

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Ml
 • använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,
  Ml
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Ml
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,
  Ml
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, och
  Ml
 • reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden.
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Ml  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter om för eleven välbekanta ämnen.
  Ml  1-3
 • Läsriktning och skrivteckens form och ljud i jämförelse med svenska.
  Ml  1-3
 • Ordföljd och interpunktion samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter. Jämförelser med svenskans ordföljd, interpunktion och stavningsregler.
  Ml  1-3
 • Muntligt berättande för olika mottagare.
  Ml  1-3
 • Uttal, betoning och satsmelodi och uttalets betydelse för att göra sig förstådd. Modersmålets uttal i jämförelse med svenskans.
  Ml  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn i form av bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, sagor och myter från olika tider och områden där modersmålet talas. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  Ml  1-3
 • Rim, ramsor och gåtor ur modersmålets tradition.
  Ml  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter för barn med anknytning till traditioner, företeelser och språkliga uttryckssätt i områden där modersmålet talas.
  Ml  1-3
 • Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  Ml  1-3
 • Traditioner och högtider som eleven möter i olika sammanhang.
  Ml  1-3
 • Lekar och musik från områden där modersmålet talas.
  Ml  1-3
 • Samtala, lyssna, ställa frågor och framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden som är bekanta för eleverna, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Gr lgr11  -
 • Samtala om innehåll och budskap i olika typer av texter.
  Gr lgr11  -
 • Berättande texter, sakprosatexter och texter som kombinerar ord, bild och ljud.
  Gr lgr11  -
 • Bokstäver och andra symboler för att förmedla budskap.
  Gr lgr11  -
 • Rim, ramsor och andra ordlekar.
  Gr lgr11  -
 • Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och yttranden kan uppfattas av och påverka en själv och andra.
  Gr lgr11  -