👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SO åk 3 2017-2018

Skapad 2017-08-23 20:28 i Garnvindeskolan Ale
Vi ska under läsåret i SO arbeta med geografi, historia, samhällskunskap och religion.
Grundskola 3 SO (år 1-3)
Vi kommer arbeta med: Augusti: Regler, aktuella samhällsfrågor, film: Vara vänner September: V.37 Leka lära leva-tema, Judendomen(Gamla Testamentet), aktuella samhällsfrågor, film: Vara vänner Oktober: Kristendomen(Gamla och Nya Testamentet), aktuella samhällsfrågor, film: Vara vänner November: Islam, aktuella samhällsfrågor, film: Vara vänner December: Livet förr och nu, Nobel, Lucia-tåg Januari: Hemortens historia, Yrken och verksamheter i närområdet, aktuella samhällsfrågor Februari: Dinosaurier, Forntiden: Stenåldern, aktuella samhällsfrågor Mars: Forntiden: Bronsåldern, aktuella samhällsfrågor April: Forntiden: Järnåldern, aktuella samhällsfrågor Maj: Teater Forntiden, aktuella samhällsfrågor Juni: Avslut: Summering utav SO årskurs 1-3 med Plingfrågor

Innehåll

Syfte

Centralt innehåll

Så här lär vi oss;

 • Vi kommer lära oss genom Cirkelmodellen: 1. Fakta 2. Exempel 3. Gemensamt 4. Själv.
 • Vi kommer att arbeta både enskilt och i grupp.
 • Vi kommer att skriva faktatexter och läsa faktatexter.
 • Vi kommer att arbeta med datorn.
 • Vi kommer att se på film.
 • Vi kommer att arbeta med bilder/kartor.
 • Vi kommer att ha klassråd.
 • Vi kommer att ha en Forntidsteater och Forntidsutställning.

 

 

Så här kommer du att bedömas

Din förmåga att;

 • berätta om varför det finns regler.
 • berätta om Garnvindeskolans vision: LEKA   LÄRA   LEVA.
 • berätta om hur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt.
 • berätta om aktuella samhällsfrågor.
 • berätta om hur man är en bra vän.
 • berätta om Judendomen(Gamla Testamentet).
 • berätta om Kristendomen(Gamla och Nya Testamentet).
 • berätta om Islam.
 • berätta om Nobel.
 • berätta om Livet förr och nu.
 • berätta om Hemortens historia.
 • berätta om Yrken och verksamheter i närområdet.
 • berätta om Dinosaurierna.
 • berätta om Forntiden: Stenåldern.
 • berätta om Forntiden: Bronsåldern.
 • berätta om Forntiden: Järnåldern.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  SO
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  SO
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  SO
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  SO
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  SO
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  SO
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  SO
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  SO
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  SO
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  SO
 • resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
  SO
 • söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.
  SO
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet,
  SO
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
  SO
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Grundläggande mänskliga rättigheter såsom alla människors lika värde samt barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).
  SO  1-3
 • Pengars användning och värde. Olika exempel på betalningsformer och vad några vanliga varor och tjänster kan kosta.
  SO  1-3
 • Aktuella samhällsfrågor i olika medier.
  SO  1-3
 • Förutsättningar i natur och miljö för befolkning och bebyggelse, till exempel mark, vatten och klimat.
  SO  1-3
 • Metoder för att söka information från olika källor: intervjuer, observationer och mätningar. Hur man kan värdera och bearbeta källor och information, såväl med som utan digitala verktyg.
  SO  1-3
 • Trafikregler och hur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt.
  SO  1-3
 • Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i skolan, i digitala miljöer och i sportsammanhang.
  SO  1-3
 • Skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur, sånger och filmer, till exempel skildringar av familjeliv och skola. Minnen berättade av människor som lever nu.
  SO  1-3
 • Att flytta inom ett land och mellan länder. Vad detta kan ha för orsaker och få för konsekvenser.
  SO  1-3
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.
  SO  1-3
 • Hemortens historia. Vad närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål kan berätta om barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under olika perioder.
  SO  1-3
 • Kristendomens roll i skolan och på hemorten förr i tiden.
  SO  1-3
 • Religioner och platser för religionsutövning i närområdet.
  SO  1-3
 • Centrala samhällsfunktioner, till exempel sjukvård, räddningstjänst och skola.
  SO  1-3
 • Yrken och verksamheter i närområdet.
  SO  1-3
 • Hur möten, till exempel klassråd, organiseras och genomförs.
  SO  1-3
 • Jordgloben. Kontinenternas och världshavens lägen på jordgloben. Namn och läge på världsdelarna samt på länder och platser som är betydelsefulla för eleven.
  SO  1-3
 • Människans uppkomst, vandringar, samlande och jakt samt införandet av jordbruk.
  SO  1-3
 • Tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder.
  SO  1-3
 • Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck.
  SO  1-3
 • Berättelser om gudar och hjältar i antik och nordisk mytologi och hur man kan se på dem i vår egen tid.
  SO  1-3
 • Några högtider, symboler och berättelser inom kristendom, islam och judendom. Några berättelser ur Bibeln och deras innebörd samt några av de vanligaste psalmerna.
  SO  1-3
 • Miljöfrågor utifrån elevens vardag, till exempel frågor om trafik, energi och matvaror.
  SO  1-3
 • Rumsuppfattning med hjälp av mentala kartor och fysiska kartor över till exempel närområdet och skolvägar, såväl med som utan digitala verktyg. Storleksrelationer och väderstreck samt rumsliga begrepp, till exempel plats, läge och gräns.
  SO  1-3
 • Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.
  SO  1-3