👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska år 4

Skapad 2017-08-23 20:45 i Aspen Montessori Grundskolor
Svenskaundervisningen i åk 4
Grundskola 4 Svenska
Svenskämnet med fokus på läsa, skriva, tala, lyssna, samtala och informationssökning

Innehåll

Mål för eleven

Läsa och skriva
- Att kunna läsa, förstå och tolka olika sorters texter.
- Att skriva olika typer av texter så som återberättande, fakta-, instruerande, berättande, förklarande och argumenterande texter.
- Att bearbeta sina texter efter respons från en kompis och pedagoger.
- Att bygga meningar och använda sig av punkt, utropstecken och frågetecken.
- Att skriva miljö- och personbeskrivningar.
- Att utveckla sin stavning, känna till stavningsregler och ordklasserna substantiv, adjektiv och verb.
- Att öka sin ordförståelse.

Tala, lyssna och samtala
- Muntliga presentationer inför klassen/mindre grupp.
- Argumentera i olika samtalssituationer.
- Känna till några betydelsefulla författare.

Informationssökning
- Informationssökning i olika medier.

Undervisning

I undervisningen kommer vi att utgå från Zick Zack skrivrummet, läsförståelse och annat svenska-material som finns med i våra egna planeringar.
Eleverna kommer att få läsa texter, samtala kring dessa, skriva texter och arbeta med häften där ordkunskap, grammatik och stavning ingår.
Alla kommer att få ge respons, ta emot och bearbeta texter under lektionerna.
Vi kommer att lyfta några betydelsefulla författare och besöka biblioteket.
I temaarbeten kommer eleverna att få forska och då leta fakta från olika medier.
Tystläsning och högläsning är delar som vi arbetar med flera gånger under veckan.
Eleverna kommer att få redovisa forskningar och bokrecensioner inför klassen.
Redovisningar av forskningsarbete och nyheter kommer att ske utifrån stödord.
Argumentation tränas efter olika diskussionsområden som kan ta sin utgångspunkt i nyheter, filmer eller livskunskapsfrågor.

Vi kommer att se filmer från grammatikbolaget mfl.

Bedömning

Eleven ska kunna:
- Läsa böcker för barn och ungdomar med flyt.
- Skriva bokredovisning.
- Sammanfatta texters innehåll och förstå vad dessa handlar om.
- Skriva olika sorters texter med begripligt innehåll och använda sig av grundläggande regler för stavning och skiljetecken.
- Söka, välja ut och sammanställa information.
- Vidareutveckla sin text efter att de fått respons.
- Samtala om bekanta ämnen, ställa frågor och framföra egna tankar.
- Förbereda och genomföra en muntlig redovisning med inledning, innehåll och avslutning utifrån stödord.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Hur man använder ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
  Sv  4-6
 • Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Några skönlitterärt betydelsefulla barn- och ungdomsboksförfattare och deras verk.
  Sv  4-6
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
  Sv  4-6