👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bokprojekt, Pojkarna, år 9

Skapad 2017-08-23 21:20 i Nannaskolan Uppsala
Grundskola 9 Svenska
Du ska läsa boken "Pojkarna", skriven av Jessica Schiefauer, och öva dig i att leda muntliga samtal. Du kommer också att få träna på läsförståelse/studieteknik.

Innehåll

Under de 5-6 första veckorna läser du en bok som du kommer att få träna läsförståelse och samtalsteknik på. Sista veckan kommer du att examineras genom att muntligt leda ett samtal runt din bok. Du ska även delta i andra diskussioner. Detta är en träning inför de muntliga nationella proven senare i höst.

 

Syfte - varför läser vi detta? 

Syftet med denna undervisning är att öva på förmågan att läsa och analysera texter, diskutera och reflektera tillsammans med andra och även att formulera dina egna tankar i skriftlig form på ett sätt som gör att andra kan förstå hur du tänker och resonerar. Valet av bok föll på Jessica Schiefauers ungdomsbok "Pojkarna", som 2011 tilldelades Augustpriset för bästa barn- och ungdomsbok.

 

Centralt innehåll - vad tränar vi?

Läsning:

 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.

Samtala:

 • Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.

'

Genomförande/arbetssätt 

Läsning och analys:

-Du läser boken under lektionstid, men även hemma om behovet finns. Varje vecka  får du några frågor du ska fundera kring. 

Samtal:

-Du kommer sitta i smågrupper och diskutera utifrån angivna analysfrågor. Varje elev blir ansvarig för någon/några frågor och har som uppgift att hålla diskussionen kring denna/dessa.

 

Bedömning - vilka förmågor ska bedömas och hur?

Läslogg: Här bedöms din förmåga att läsa och analysera skönlitteratur.

Gruppsamtal: Under samtalet bedöms förmågan att formulera sig i muntlig interaktion och förmågan att anpassa sig utifrån gruppens sammansättning. Till viss del bedöms också förmågan att ta till sig och analysera textinnehåll då bokens innehåll ligger som grund för diskussionen.

 

Uppgifter

 • Läslogg 4

 • Läslogg 3

 • Läslogg vecka 2

 • Läslogg 1 (1- 59)

 • Läslogg 2 (63-89)

 • Läslogg 3 (90-133)

 • Läslogg 4 (134-188)

Matriser

Sv
Kunskapskrav Svenska 7-9

Syftet med undervisningen i svenska är att eleven ges förutsättningar att utveckla förmågan att:
 • Sv   formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv   läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • Sv   anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • Sv   urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
 • Sv   söka information från olika källor och värdera dessa.
Insats krävs
E
C
A
Läsa med flyt samt välja och använda lässtrategi
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med mycket gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Göra sammanfattningar och visa läsförståelse
Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven god läsförståelse.
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven mycket god läsförståelse.
Tolka och resonera om texters budskap
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.
Ge omdömen om texters innehåll
Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och uppbyggnad [...] på ett i huvudsak fungerande sätt.
Dessutom kan eleven ge utvecklade omdömen om texters innehåll och uppbyggnad [...] på ett fungerande sätt.
Dessutom kan eleven ge välutvecklade och nyanserade omdömen om texters innehåll och uppbyggnad [...] på ett väl fungerande sätt.
Samtala om och diskutera varierande ämnen samt framföra åsikter och argument
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del församtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med utvecklade och underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med väl utvecklade och väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Förbereda och genomföra muntlig framställning
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur och innehåll och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande struktur och innehåll och relativt god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra väl utvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande struktur och innehåll och god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.