Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rutiner för överlämnande till förskoleklass - Smörblomman

Skapad 2017-08-24 10:06 i Pysslingen Förskolor Smörblomman Pysslingen
Förskola
Rutiner för överlämnande till förskoleklass/skola samt sista året på förskolan.

Innehåll

Utifrån forskning, beprövad erfarenhet och/eller vetenskaplig grund;

Målet med en samverkan är att personalen i de båda verksamheterna ska få ett gemensamt synsätt och för att få detta måste lärarna kunna samtala om grundläggande begrepp som berör verksamheterna och hur dessa begrepp ska och kan mötas i praktiken (SOU 1997:21). Att samverka är att personalen i förskola och skola förenar metoder, en del synsätt och arbetssätt för barnets bästa (Sigurdsdottir Wiechel, 1994).

Mål;

"Inför övergångar ska de berörda skolformerna och fritidshemmet utbyta kunskaper, erfarenheter och information om innehållet i utbildningen för att skapa sammanhang, kontinuitet och progression i barnens utveckling och lärande. Det ska även finnas samarbetsformer som syftar till att förbereda barnen och deras vårdnadshavare inför övergångar från förskolan till förskoleklass, skolan och fritidshemmet". Lpfö98 rev 2016.

Målkriterie;

Vi erbjuder information om vår verksamhet. Vi besöker berörda skolgårdar.

Syfte;

Från augusti bildar förskolan en grupp för blivande skolbarn. Vi vill under barnens sista år på förskolan skapa en trygg grupp med vi-känsla där varje individ kan lämna förskolan med vetskap om sina förmågor och behov samt känna trygghet i dem. Vi vill skapa en förståelse för begreppet rättigheter och skyldigheter. Barnen ska få möjlighet att utveckla förmågan till öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar. Förmågan att ta hänsyn till och viljan att hjälpa andra. Förmågan att förstå allas lika värde. Förmågan att upptäcka, reflektera över och förstå sina egna och andras behov och förståelse för demokratiska processer. Under våren besöker vi alla de skolor som barnen placerats i. Under vårterminen bildar denna grupp Äventyrarna. 

 Metod; 

Samverkan förskola/skola;
Förskolan önskar tidigt under året skapa en dialog för att skapa en så god samverkan som möjligt inför övergången till ny verksamhet. Förskolan tar redan under vårterminens start kontakt med ev. aktuella skolor.
När förskolan fått besked om vilka skolor barnen blivit placerade i tar vi kontakt med skolan för att få information om deras planerade skolbesök och eventuella överlämningssamtal. Områdets skolor har olika rutiner kring skolbesök och överlämningssamtal.

Samverkan förskola/hem/skola; Blanketten "Förskola till förskoleklass - Generell överföring" delas ut av förskolan till vårdnadshavare där de tillsammans med sitt/sina barn svarar på frågorna. Förskolan ger också sin bild av barnet/barnen inom rådande sekretessbestämmelser. Detta görs i samråd med vårdnadshavare. Detta blir ett underlag till överlämningssamtal med skolan där vårdnadshavare blir inbjuden att delta.

 

Barn med beviljat verksamhetsstöd;
Ett överlämningssamtal sker med ansvarig förskolepedagog och vårdnadshavare. Då överlämnas all kartläggningsmaterial, handlingsplaner och uppföljningar, samt Skolverkets blankett "Kompletterande överlämningsplan". Vårdnadshavaren har sen ansvar att informera skolan och eventuellt lämna vidare materialet.
Om vårdnadshavaren önskar kan ansvarig pedagog medverka vid barnets överlämningssamtal tillsammans med vårdnadshavarna.

Unikum;
Unikum är ett digitalt verktyg som används av alla Pysslingens förskolor och skolor där barnets lärande och utveckling kontinuerligt dokumenteras och följs upp under hela förskoletiden.
Vid övergång till skola som använder Unikum kan läraren följa barnets utveckling under förskoletiden.
Där mottagande skola inte använder Unikum uppmuntras vårdnadshavaren att skriva ut innehållet om sitt barn och spara för att om så önskas lämnas vidare till skolan.

Barns delaktighet;
Samtal med barnen sker i både liten och stor grupp, om vilka förväntningar och vilken kunskap som finns om skolan.
Fr.o.m majmånad bildar förskolan Äventyrarna, en grupp för alla blivande skolbarn.

  • Vi fortsätter vårt arbete kring barns rättigheter ur ett demokratiskt perspektiv

 

 

Analys (hur blev resultaten? Vilka metoder/arbetssätt blev framgångsrika? På vilket sätt?)

Uppföljning (här ska pedagogen tillsammans med barnen en bit in i arbetet reflektera och prata om det vi gjort. Var befinner vi oss nu? Hur går vi vidare?)

Vi har nu gjort ett första steg i överlämningsarbetet, vi har tagit en första mailkontakt med de skolor som är aktuella för våra barn. Vi har fått reda på att det är blanketten; Förskola till förskoleklass - Generell överföring från Skolverket som vi ska använda oss av. Vi väljer att i detta fall både skriva ut blanketten och maila ut den till föräldrarna. 

Nästa steg blir att samla in blanketterna och fylla i dem om det finns ett samtycke från vårdnadshavarna. Vi har ett möte med förskollärare från Boo Gård bokad. 

Utvärdering (verktyg som går att använda är dokumentation, observation, reflektionssamtal med barnen, pedagogisk dokumentation mm. Utvärdering gör vi minst en gång per termin eller efter behov).

Utveckling (Hur går vi vidare? Vart ska vi).

Kopplingar till läroplanen

  • vid övergångar särskilt uppmärksamma barn i behov av särskilt stöd i sin utveckling.
    Lpfö98 Rev. 2016
  • i samverkan med lärare i förskoleklassen, skolan och fritidshemmet, utbyta kunskaper och erfarenheter samt information om innehållet i utbildningen för att skapa sammanhang, kontinuitet och progression i barnens utveckling och lärande, och
    Lpfö98 Rev. 2016
  • i samverkan med lärare i förskoleklassen, skolan och fritidshemmet förbereda barnen och deras vårdnadshavare inför övergångar.
    Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: