Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

En LPP för arbetsområdet Teknik/GeoGebra i åk 7,8,9 - HT17

Skapad 2017-08-24 13:24 i Pilevallskolan F-9 Trelleborg
Grundskola 7 Teknik
Lärare: Basil Al-Khailany GeoGebra är en matematisk miljö som gör matematiken dynamisk och interaktiv och låter dig undersöka och bygga grafer, beräkningar och konstruktioner på ett intuitivt sätt. GeoGebra är ett matematiskt laboratorium som är både gratis och programmerbart. GeoGebra hanterar funktionsritning, euklidisk geometri, translationsgeometri, beräkningsgeometri, kopplar geometri med algebraiska och numeriska representationer, har kalkylblad och symbolisk CAS samt är programmerbart.

Innehåll

Syfte

Undervisningen i amnet teknik ska syfta till att eleverna utvecklar sitt tekniska kunnande och sin tekniska medvetenhet sa att de kan orientera sig och agera i en teknikintensiv varld.

Centralt innehåll

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om hur man kan lösa olika problem och uppfylla behov med hjälp av teknik. Eleverna ska aven ges förutsättningar att utveckla egna tekniska idéer och lösningar.

Undervisningen ska aven bidra till elevernas förståelse for hur teknik utvecklas i samspel med andra vetenskaper och konstarter.

Förordning om ändring i förordningen  (SKOLFS 2010:37) - 2017

Konkretiserade mål

GeoGebra är byggt för att användas i undervisning och kan användas på många olika sätt:

 • Som ett lärarverktyg: Som lärare har man ofta behov att konstruera diagram, rita grafer och figurer. GeoGebra är ett utmärkt verktyg
  för detta och det är lätt att överföra diagram etc till t.ex. Word. För att underlätta ett läraraktivt arbetssätt, genom det enkla sättet att konstruera glidare (sliders) kan parametrar ändras mycket enkelt vilket gör GeoGebra till ett utmärkt demonstrationsverktyg. Visa t.ex. hur räta linjen utseende och funktionsuttryck ändras när punkterna ändras.
 • Som ett elevverktyg: GeoGebra underlättar skrivandet av labbrapporter då det blir lika lätt att mata in mätdata som att anpassa räta linjer med de inbyggda regressionsverktygen. Grafer, punkter och texter kan färgläggas, markeras och koordinataxlar kan förses med axlar och enheter, för att underlätta ett elevaktivt arbetssätt.

Läraren kan välja på att låta eleverna undersöka färdiga GeoGebra-konstruktioner eller att låta dem konstruera dem själva med mer eller mindre detaljerade instruktioner för att uppnå både ökad förståelse för begreppen och ökad färdighet med programmet.

Undervisningen

- Ni kommer att ha lärarledda genomgångar och gemensamma diskussioner om sätten att skriva instraktioner enlgt programsverktyg i GeoGebra program.

- Ni kommer att jobba med olika uppgifter som ska öka era färdigheter inom Geometri i detta program. 

 

Bedömning:

Bedömningen kommer att baseras på följande kriterier utifrån läroplanen:

 • Du kommer att visa att du veta de grundläggande verktygen som används i GeoGebra program.
 • Du kommer att visa dina färdigheter inom ett prov i slutet av kurs. Du bör kunna skriva en enkelt geometrisk ritning och lösa ett problem.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
  Tk
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Tekniska lösningar inom kommunikations- och informationsteknik för utbyte av information, till exempel datorer, internet och mobiltelefoni.
  Tk  7-9
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  7-9
 • Dokumentation i form av manuella och digitala skisser och ritningar med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt dokumentation med fysiska och digitala modeller. Enkla, skriftliga rapporter som beskriver och sammanfattar konstruktions- och teknikutvecklingsarbete.
  Tk  7-9
 • Internet och andra globala tekniska system. Systemens fördelar, risker och begränsningar.
  Tk  7-9
 • Samband mellan teknisk utveckling och vetenskapliga framsteg. Hur tekniken har möjliggjort vetenskapliga upptäckter och hur vetenskapen har möjliggjort tekniska innovationer.
  Tk  7-9
 • Hur kulturella föreställningar om teknik påverkar kvinnors och mäns yrkesval och teknikanvändning.
  Tk  7-9

Matriser

Tk
Teknik 7-9. Digitala hjälpmedel

E
C
A
Begrepp och uttrycksformer
Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med viss användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur enkelt identifierbara delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med relativt god användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med god användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion och visar då på andra liknande lösningar.
Identifiera problem och behov samt val av material
Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller. Dessutom för eleven enkla och till viss del underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan några material och deras användning i tekniska lösningar.
Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma utvecklade fysiska eller digitala modeller. Dessutom för eleven utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan några material och deras användning i tekniska lösningar.
Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma välutvecklade och genomarbetade fysiska eller digitala modeller. Dessutom för eleven välutvecklade och väl underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan några material och deras användning i tekniska lösningar.
Dokumentation
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt. Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt. Eleven gör utvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet är relativt väl synliggjord.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt. Eleven gör välutvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet är väl synliggjord.
Konsekvenser av teknikval
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: