Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

BÅ Ma år 7 ht17 - Statistik

Skapad 2017-08-24 13:51 i Brunnsåkersskolan Halmstad
Grundskola 7 Matematik
Med hjälp av statistik kan man sammanställa och presentera information som vi samlar in i olika undersökningar. Ofta använder vi oss av tabeller och diagram för att det ska vara lätt att överblicka och tolka informationen. Statistik används inom olika områden. Ett exempel är befolkningsstatistik, som undersöker hur många människor det finns i ett land, hur många som är män och kvinnor, vilken ålder de har, var de bor eller hur många barn de har. Den statistiken kan användas som underlag när vi fattar beslut om t ex var det behövs byggas skolor eller äldreboenden.

Innehåll

Syfte

 • Få utveckla intresse samt tilltro till ditt eget tänkande och din egen förmåga.
 • Få se värdet av att använda matematiska uttrycksformer.
 • Öka förståelsen för grundläggande begrepp samt sambandet dem emellan.
 • Utveckla din förmåga att formulera och lösa problem. 

 

Förmågor

 • Välja och använda effektiva metoder för att utföra matematiska beräkningar och lösa matematiska problem (Metod)
 • Använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp (Begrepp)
 • Använda matematikens uttrycksformer i samtal, argumentation och beräkningar (Kommunikation)
 • Formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder (Problemlösning)
 • Förklara och motivera tillvägagångssätt och olika lösningsförslag samt om resultaten är rimliga i förhållande till frågeställningen (Resonemang)

 

Centralt innehåll

 • Tabeller
 • Avläsa och tolka diagram
 • Rita och granska diagram
 • Medelvärde, median, typvärde och variationsvärde

 

Genomförande

Under detta avsnitt använder vi oss av följande moment:

 • Planering
 • Lärarledda genomgångar/diskussioner
 • Gruppaktiviteter/Diskussionsuppgifter
 • Självständigt arbete i Prio matematik 7 kap 1 "Statistik" 
 • Övningshäfte
 • Häfte ”Sammanfattning ”
 • Begreppslista s. 34-35
 • Numbers
 • Filmer
 • Länkar till inläst material:

https://www.sanomautbildning.se/Laromedel/Grundskolan-6-9/Matematik/Baslaromedel/Prio-Matematik/Lyssna-mp3-filer-Prio-Matematik-7/

 

Under lektionerna kommer vi till stor del att arbeta med praktiska aktiviteter samt med gemensamma beräkningsuppgifter. Det är viktigt att ligga i fas med tidsplaneringen! Om du är sjuk eller ledig måste du ta ett eget ansvar för att ligga i fas. En annan viktig del är att göra dina hemuppgifter. Detta för att effektivisera lektionstiden här i skolan.

 

Bedömning

Under detta arbetsområde kommer dina kunskaper att bedömas utifrån:

 • ett aktivt deltagande i samtal och diskussioner på lektioner
 • ett enskilt test under vecka 39

Du kommer att bedömas utifrån din förmåga inom följande kunskapskrav:

Begrepp
Du har kunskaper om de matematiska begreppen samt kan använda och analysera matematiska begrepp och se samband mellan begreppen inom de berörda arbetsområdena. 

Metod
Du kan välja och använda matematiska metoder med anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom områdena:

 • 1.1 - Tabeller
 • 1.2 - Avläsa och tolka diagram
 • 1.3 - Rita och granska diagram
 • 1.4 - Lägesmått

Kommunikation
Du kan använda matematiska uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser. Du kan redogöra för ditt sätt att lösa uppgiften och i den skriftliga redovisningen använder du matematiska uttryck som passar ihop med situationen och målet.

Problemlösning
Du kan formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera och motivera valda strategier och metoder. Du kan även använda flera olika metoder för att lösa ett och samma problem.

Resonemang
Du kan förklara och motivera tillvägagångssätt och olika lösningsförslag samt om resultaten är rimliga i förhållande till frågeställningen

 

 

Matriser

Ma
Matematik - Statistik - år 7, ht17

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 2,5
Nivå 3
Nivå 3,5
Nivå 4
Begreppsförståelse (B)
Kunskaper om de matematiska begreppen samt att använda och analysera matematiska begrepp och se samband mellan begreppen inom det berörda arbetsområdet.
Du saknar tillräckliga baskunskaper om de matematiska begreppen inom detta arbetsområde.
Du har baskunskaper om matematiska begrepp inom detta arbetsområde och visar det genom att du använder dem på ett ganska bra sätt i situationer du känner väl till.
Du har goda kunskaper om matematiska begrepp inom detta arbetsområde och visar det genom att du använder dem på ett bra sätt i situationer du känner väl.
Du har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp inom detta arbetsområde och visar det genom att du använder dem på ett mycket bra sätt i nya situationer på ett effektivt sätt. Samt att du kan se samband mellan olika matematiska begrepp och att du beskriver begrepp med ett korrekt matematiskt språk
Metod (M)
Välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter
Du saknar tillräcklig förmåga att göra uträkningar, lösa rutinuppgifter och välja passande metod.
Du kan göra uträkningar och lösa rutinuppgifter på ett ganska bra sätt samt att du väljer och använder metoder som passar ganska bra för att göra uträkningarna.
Du kan göra uträkningar på ett bra sätt samt att du väljer och använder metoder som passar bra för att göra uträkningarna. Du kan även lösa rutinuppgifter med gott resultat.
Du kan göra uträkningar på ett mycket bra sätt samt att du väljer och använder metoder som passar mycket bra för att göra uträkningarna. Du kan även lösa rutinuppgifter med mycket gott resultat.
Resonemang (R)
Resonemang om rimlighet i svar/lösningar
Du har svårt att bedöma om svaret är rimligt i förhållande till problemet/uppgiften samt har bristande kunskap i att motivera/förklara varför det är rimligt eller inte.
Du kan oftast själv avgöra om svaret är rimligt i förhållande till problemet/uppgiften samt motiverar/förklarar på ett ganska bra varför det är rimligt eller inte.
Du kan med god säkerhet avgöra om svaret är rimligt i förhållande till problemet/uppgiften samt motiverar/förklarar på ett bra sätt varför det är rimligt eller inte.
Du kan med mycket god säkerhet avgöra om svaret är rimligt i förhållande till problemet/uppgiften. samt motiverar/förklarar på ett mycket bra sätt varför det är rimligt eller inte.
Problemlösning (P)
Lösa givna problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder
Du saknar tillräcklig förmåga att ta dig an ett matematiskt problem.
Du kan på ett ganska bra sätt lösa olika matteproblem som handlar om saker du känner till. Du väljer och använder metoder som passar ganska bra för att lösa problemen.
Du kan på ett bra sätt lösa olika matteproblem som handlar om saker du känner till. Du väljer och använder metoder som passar bra för att lösa problemen.
Du kan på ett mycket bra sätt lösa olika matteproblem som handlar om saker du känner till. Du väljer och använder metoder/strategier som passar mycket bra för att lösa problemen.
Kommunikation (K)
Använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser
Du saknar tillräcklig förmåga att redogöra för ditt sätt att lösa uppgiften. Skriftlig redovisning saknas eller är svår att följa då flera steg i lösningen saknas.
Du kan redogöra för ditt sätt att lösa uppgiften på ett ganska bra sätt. Den skriftliga redovisningen går att följa, men saknar vissa steg i lösningen. Du använder begrepp, bilder, tabeller och andra matematiska uttryck som passar ganska bra ihop med situationen och målet.
Du kan redogöra för ditt sätt att lösa uppgiften på ett bra sätt. Den skriftliga redovisningen innehåller alla steg i lösningen och går att följa. Du använder begrepp, bilder, tabeller och andra matematiska uttryck som passar bra ihop med situationen och målet.
Du kan redogöra för ditt sätt att lösa uppgiften på ett mycket bra sätt. Den skriftliga redovisningen är tydlig och strukturerad och alla steg i lösningen förklaras. Du använder begrepp, bilder, tabeller och andra matematiska uttryck som passar mycket bra ihop med situationen och målet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: