👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

So år 2. Här bor vi.

Skapad 2017-08-25 08:22 i Tunets skola Borlänge
Grundskola 1 – 3 SO (år 1-3)
I det här arbetsområdet kommer vi att titta på Sverigekartan och prata om varför människor bor där de gör. Vi kommer att prata om stad, landsbygd, skog, fjäll och kust. Vi kommer också att prata om bondgården, samer och istiden.

Innehåll

Förankring i läroplanen och kursplanens syftestext

Undervisningen i ämnet geografi ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om geografiska förhållanden och utvecklar en geografisk referensram och ett rumsligt medvetande. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om, och kunna göra jämförelser mellan, olika platser, regioner och levnadsvillkor. Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper om vilka mänskliga verksamheter, och av naturen framkallade processer, som påverkar jordytans former och mönster. Den ska även bidra till att eleverna får erfarenheter av att tolka och bedöma konsekvenser av olika förändringar som sker i det geografiska rummet. Genom undervisningen ska eleverna utveckla kunskaper om hur människa, samhälle och natur samspelar och vilka konsekvenser det får för naturen och människors levnadsvillkor. Undervisningen ska ge eleverna kunskap om kartan och kännedom om viktiga namn, läges- och storleksrelationer så att de kan orientera sig och dra slutsatser om natur- och kulturlandskap och om människors levnadsvillkor. På så sätt ska eleverna ges möjlighet att se världen ur ett helhetsperspektiv.

Innehåll i undervisningen - centralt innehåll

Vi kommer att arbeta med:
- Sveriges olika naturtyper; stad, landsbygd, skog, kust och fjäll
- Sverigekartan
- bondgården
- Allemansrätten
- gruvor
- istiden (kort)
- väder och årstider
- flytt mellan länder, orsaker och konsekvenser

Arbetssätt

Vi kommer att:
- läsa texter, gemensamt och enskilt
- diskutera i helklass och mindre grupper
- göra grupparbeten och redovisa dessa för klassen
- använda internet för att söka fakta
- se film

Bedömning

Följande kommer att bedömas:
- uppmärksamhet och deltagande på lektionerna och i diskussioner
- deltagande och initiativ i grupparbete och redovisningen av detta

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  SO
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  SO
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  SO
 • Centralt innehåll
 • Förutsättningar i natur och miljö för befolkning och bebyggelse, till exempel mark, vatten och klimat.
  SO  1-3
 • Att flytta inom ett land och mellan länder. Vad detta kan ha för orsaker och få för konsekvenser.
  SO  1-3
 • Hemortens historia. Vad närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål kan berätta om barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under olika perioder.
  SO  1-3
 • Miljöfrågor utifrån elevens vardag, till exempel frågor om trafik, energi och matvaror.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan utifrån närområdet beskriva hur naturen och miljön kan påverka var människor bor och arbetar.
  SO   3
 • Dessutom kan eleven ange några orsaker till att människor flyttar från en plats till en annan, och ge exempel på vad en flytt kan innebära för barn och familjer.
  SO   3
 • Eleven kan också söka information om samhället och naturen genom enkla intervjuer, observationer och mätningar, och göra enkla sammanställningar av resultaten så att innehållet klart framgår.
  SO   3