👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sv Alfons Åberg Knappekulla grundsärskola 2017/2018

Skapad 2017-08-25 14:50 i Knappekullaskolan Lerum
Grundsärskola F – 4 Naturorienterande ämnen Samhällsorienterande ämnen Bild Svenska
Vi startar terminen med ett ämnesövergripande projekt Alfons Åberg. Eleverna kommer att få lyssna till sagor, se korta filmavsnitt, läsa, skriva, måla, experimentera och dramatisera samt göra ett besök på Alfons kulturhus.

Innehåll

Konkreta mål:

Du ska kunna använda olika tekniker för bildframställning

Du ska kunna berätta till din bildpresentation.

Du ska kunna lyssna aktivt på andra.

Du kan berätta om något du sett läst eller hört.

Du kan skriva enkla ord och meningar.

Du ska delta i diskussioner.

Du kan utföra enkla experiment och redovisa för kamrater.

Ämnesspecifika ord och begrepp: temperatur, vätska, flytande, gas, molekyl

 

Du kommer visa att du kan genom att:

Delta i samtal

Svara på frågor

Delta i experiment och redovisa egna tankar

Redovisa arbeten du gjort.

Koppla samman text och bild.

 

Arbetssätt:

Besöka Alfons kulturhus

Se filmer

Lyssna till sagor

Samtala om innehåll

Alfons känslokort

Skriva ord och meningar

No-experiment " En resa in i molekylernas värld"

Ställa hypoteser och reflektera

Kopplingar till läroplanen

 • kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och
  GrSär lgr11
 • Syfte
 • skapa bilder med olika verktyg, tekniker och material,
  Bl
 • jämföra och reflektera över bilder,
  Bl
 • genomföra undersökningar med naturvetenskaplig anknytning, och
  NO
 • reflektera över demokratiska värden, principer och arbetssätt,
  SO
 • tala och samtala i olika sammanhang,
  Sv
 • läsa, förstå och reflektera över olika texter,
  Sv
 • skriva texter för olika syften och mottagare,
  Sv
 • bearbeta innehållet i litteratur, bilder, film, teater, drama och andra medier, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande bilder, till exempel seriebilder.
  Bl  4-6
 • Vattnets olika former; fast, flytande och gas. Vattnets betydelse för liv på jorden.
  NO  4-6
 • Fältstudier, experiment och sorteringar.Hur de genomförs och används för att undersöka närmiljön.
  NO  4-6
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.
  SO  4-6
 • Konsekvenser av egna och andras handlingar och ställningstaganden.
  SO  4-6
 • Hur man kan använda omskrivningar och visuell förstärkning, till exempel bilder och tecken, för att förstå och göra sig förstådd.
  Sv  4-6
 • Kommunikation för olika syften. Lyssna, svara, fråga, berätta samt uttrycka önskemål och känslor.
  Sv  4-6
 • Kommunikations- och samtalsregler i olika sammanhang, även i digitala medier. Turtagning, talutrymme, kroppsspråk och mimik.
  Sv  4-6
 • Lässtrategier för att avkoda och förstå texter.
  Sv  4-6
 • ..
  Sv  4-6
 • Alfabetet och den alfabetiska ordningen. Sambandet mellan ljud och bokstav.
  Sv  4-6
 • Skriftspråkets uppbyggnad. Mellanrum mellan ord, stor bokstav och punkt.
  Sv  4-6
 • Skrivverktyg. Hur till exempel ordbehandlingsprogram med bildstöd och talsyntes kan användas när man skriver.
  Sv  4-6
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Utifrån egna iakttagelser kan eleven bidra till resonemang om vattnets olika former.
  NO  E 6
 • Eleven kan medverka i att genomföra enkla undersökningar och sorteringar och bidrar till dokumentationer av arbetet och resultaten.
  NO  E 6
 • Eleven kan använda enstaka ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om människa, djur och natur och i utvärdering av arbetsprocesser.
  NO  E 6
 • Eleven kan ge exempel på enstaka elevnära normer och regler och bidrar till resonemang om varför de kan behövas.
  SO  E 6
 • Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att lyssna på andra och medverka i att ställa frågor, svara och uttrycka önskan och känslor.
  Sv  E 6
 • I samtalen bidrar eleven till att använda olika kommunikations- och samtalsregler.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven medverka i att planera och genomföra enkla muntliga presentationer.
  Sv  E 6
 • Eleven kan med stöd av bilder läsa berättande texter med kända ord och bekant innehåll.
  Sv  E 6
 • Genom att svara på frågor om innehållet visar eleven sin förståelse för texterna.
  Sv  E 6
 • Eleven kan med stöd av bilder skriva ord och meningar.
  Sv  E 6
 • Dessutom medverkar eleven i att skriva och strukturera texter genom att använda mellanrum mellan orden, stor bokstav och punkt.
  Sv  E 6
 • Eleven kan medverka i att skriva för hand och på dator och i att använda digitala skrivverktyg.
  Sv  E 6