👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Grovplanering svenska ÅK 9 HT - 17

Skapad 2017-08-25 22:46 i Kronängsskolan Vaxholm Stad
Grundskola 7 – 9 Svenska
Nu drar terminen igång i ämnet svenska! Här får du reda på hur terminen kommer att se ut i stora drag. Se till att alltid ha med skrivhäfte, penna, sudd och en laddad dator. Vi har två lektionstillfällen/vecka: måndagar 0925-1040 samt torsdagar 1045-1200. Samtliga lektioner är på Campus så det är viktigt att ni har med er allt material! Böckerna ni skall läsa under terminen är "En komikers uppväxt" av Jonas Gardell och "Möss och människor" av John Steinbeck

Innehåll

 

V 35:   Introduktion av ämnet svenska. Vi går igenom vad ska vi syssla med under terminen samt hur dessa moment är kopplade till de olika kunskapskriterierna. Vi går också igenom det centrala innehållet i Läroplanen.  

Därefter introducerar jag delmomentet "Östersjötemat". Du kommer att få en kort introduktion i en uppgift som skall färdigställas lite längre fram (under vecka 40). Eftersom vi arbetat med Östersjön under mentorsdagarna, så kommer uppgiften att handla om att belysa föroreningarna i Östersjön och den uppgift i ämnet svenska som du skall genomföra är att skriva en faktatext eller ett brev till miljöministern. Under denna vecka går vi igenom vad som kännetecknar ett brev och hur man skriver en faktatext. Arbetet med Östersjötemat är ett ämnesövergripande projekt som svenskalärarna utför tillsammans med NO-lärarna.

Du kommer också att jobba med källkritik  och du kommer att få en uppgift där du skriftligen ska ta reda på fakta och sedan kunna försvara din ståndpunkt med hjälp av olika källor och du ska dessutom kunna försvara och analysera dina val av källor. 

36-39:  Introduktion av delmomenten "Läsa en bok och Skrivuppgift" samt "Grammatik" . Du kommer under dessa veckor att arbeta parallellt med de moment jag just beskrivit. Skrivuppgiften innebär att du kommer att läsa en skönlitterär bok enligt ett särskilt lässchema. Kopplat till detta lässchema finns ett antal frågor du ska besvara. Sista veckan när du läst ut boken får du en större skrivuppgift som skall vara inlämnad senast fredag v 39.

Grammatiken kommer att bestå av repetition av ordklasser. Uppgifter kommer att delas ut så du kan träna på lektionstid.

Momentet "Grammatik" kommer att avslutas med ett grammatikprov v 39. 

V 40-41:  Här återkommer Östersjötemat och nu repeterar vi i klassen brevskrivning och hur man skriver en faktatext. Jag har väntat med igångsättningen för att jag tror att det är nu ni i klassen har all den kunskap som krävs från NO-lektionerna som behövs för att åstadkomma en faktaspäckad faktatext och/eller ett engagerat brev till miljöministern som har en kunnig avsändare i Östersjöfrågan. Inlämning skall ske senast fredag v 41.

V 42:  Hela denna vecka tränar du på de kommande muntliga nationella proven i svenska.

V 43-47:  Introduktion av delmomentet "noveller". Vad utmärker en novell? Hur känner man igen en novell? Finns det kända novellförfattare? Detta delmoment ingår i förberedelserna till de skriftliga nationella proven i svenska. Du kommer att få i uppgift att skriva en kort novell och den skall vara klar senast fredag v 47.

Samtidigt introducerar jag en ny "Skrivuppgift med tillhörande bok att läsa". Parallellt med ny skönlitterär bok med läslogg och större skrivuppgift kommer således delmomentet med noveller att pågå.

V 44: HÖSTLOV

V 46:  Inlämning av "Skrivuppgift med läsning" . I uppgiften ingår att göra ett analysprov.

V 45-47:  Se ovan. Novellarbete samt läsning av bok med läslogg pågår. 

V 47: Inlämning av novell för rättning

V 48-50:  Här kommer vi att introducera en kurs som handlar om äldre litteratur, grannspråk och författare från andra nordiska länder. Du kommer att få stifta bekantskap med författare från förr och författare från våra grannländer och i samband med det läser vi utdrag ur verk på något av våra grannspråk.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matriser

Sv
Bedömningsmatris svenska år 7-9, Läsa.

Svenska

E
D
C
B
A
Läsa
Flyt / Läs- strategier
Jag läser skönlitteratur och sakprosatexter med FLYT,genom att på ett i HUVDSAK fungerande sätt välja och använda rätt lästeknik, beroende på vilken sorts text du läser.
Betyget D innebär att kunskapskraven för betyget E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Jag läser skönlitteratur och sakprosatexter med GOTT FLYT. Jag väljer och använder lässtrategier utifrån olika sorters texter på ett ÄNDAMÅLSENLIGTsätt.
Betyget B innebär att kunskapskraven för betyget C och till övervägande del för A är uppfyllda.
Jag läser skönlitteratur och sakprosatexter med MYCKET GOTT FLYT. Jag väljer och använder lässtrategier utifrån olika texters särdrag på ett ÄNDAMÅLSENLIGT OCH EFFEKTIVT sätt.
Läsa
Samman-fattning av det lästa, läs-förståelse
Jag gör ENKLA sammanfattningar av olika texters innehåll med VISS koppling till tidsåtgärder, orsakssamband och andra texter. På så sätt visar jag GRUNDLÄGGANDE läsförståelse.
Jag gör UTVECKLADE sammanfattningar av olika texters innehåll med RELATIVT GOD koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter. På så sätt visar jag GOD läsförståelse.
Jag gör VÄLUTVECKLADE sammanfattningar av olika texters innehåll med GOD koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter. På så sätt visar jag MYCKET GOD läsförståelse.
Läsa
Kommentera det lästa
Utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolkar och för jag ENKLA OCH TILL VISS DEL underbyggda resonemang om TYDLIGT FRAMTRÄDANDE BUDSKAP i olika verk.
Utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolkar och för jag UTVECKLADE OCH RELATIVT VÄL underbyggda resonemang om budskap som är TYDLIGT FRAMTRÄDANDE OCH BUDSKAP SOM KAN LÄSAS MELLAN RADERNA i olika verk.
Utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolkar och för jag VÄLUTVECKLADE OCH VÄL underbyggda resonemang om budskap som är TYDLIGT FRAMTRÄDANDE OCH BUDSKAP SOM KAN LÄSAS MELLAN RADERNA ELLER ÄR DOLDA i olika verk.
Ny aspekt

Sv
Bedömningsmatris i svenska för bok- och filmanalys

E-nivå
C-nivå
A-nivå
Förmåga att delta i samtal
Deltar aktivt i samtalet och gör kopplingar till ämnet och till vad andra säger
Utvecklar samtalet genom att kommentera och ställa frågor
Utvecklar samtalet genom att sammanfatta, tolka och dra slutsatser
Förmåga att återberätta vad man läst/sett
Redogör för delar av händelseförloppet på ett slumpmässigt sätt
Beskriver händelseförloppet utifrån ett helhetsperspektiv
Sammanfattar centrala delar av texten.
Förmåga att reflektera
Uppenbara reflektioner görs
Reflektioner som inte är uppenbara görs
Reflektioner görs med hjälp av egna och omgivningens erfarenheter
Förmåga att motivera sina åsikter
Har åsikter och kan motivera dem på ett ytligt sätt
Har åsikter och kan motivera dem med hjälp av exempel från bok/film
Har åsikter och kan motivera dem med hjälp av exempel från bok/film och egna, samt omgivningens erfarenheter
Förmåga att uttrycka sig i skrift
Kan skriftligt förmedla innehållet på ett tydligt sätt
Har en variation i språket som gör texten lätt och intressant att läsa
Har ett nyanserat, korrekt och mottagaranpassat språk

Sv
Kunskapskrav Svenska

Övergripande mål:
ANSVAR
  • Gr lgr11
  • Gr lgr11
Du deltar i undervisningen och tar ett visst ansvar för ditt eget och gruppens lärande.
Du deltar aktivt i undervisningen och tar ansvar för ditt eget och gruppens lärande.
Du deltar aktivt i undervisningen och tar gott ansvar för ditt eget och gruppens lärande

Syftet med undervisningen i svenska är att eleven ges förutsättningar att utveckla förmågan att:
  • Sv   formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  • Sv   läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  • Sv   anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  • Sv   urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  • Sv   söka information från olika källor och värdera dessa.
Har arbetat med
E
C
A
Läsning - lässtrategier
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med mycket gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Läsning - läsförståelse
Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven god läsförståelse.
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven mycket god läsförståelse.
Läsupplevelsen - Tolka och resonera kring text
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.
Litteratur i sammanhang
Eleven kan också föra enkla resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman. Eleven drar då till viss del underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Eleven kan också föra utvecklade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman. Eleven drar då relativt välunderbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Eleven kan också föra välutvecklade och nyanserade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman. Eleven drar då väl underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Skriva - textkvalietet
Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning samt relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning samt välfungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Skriva - berättande
De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med enkel uppbyggnad.
De berättande texter eleven skriver innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med relativt komplex uppbyggnad.
De berättande texter eleven skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med komplex uppbyggnad.
Hantera information
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett relativt varierat urval av källor och för då utvecklade och underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett varierat urval av källor och för då väl utvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Sammanställa information
Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar och förklaringar, enkelt ämnesrelaterat språk samt ihuvudsak fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Sammanställningarna innehåller utvecklade beskrivningar och förklaringar, utvecklat ämnesrelaterat språk samt relativt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Sammanställningarna innehåller väl utvecklade och nyanserade beskrivningar och förklaringar, väl utvecklat ämnesrelaterat språk samt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Förstärka texter
Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett ändamålsenligt sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Textbearbetning - ge respons
Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och uppbyggnad [...] på ett i huvudsak fungerande sätt.
Dessutom kan eleven ge utvecklade omdömen om texters innehåll och uppbyggnad [...] på ett fungerande sätt.
Dessutom kan eleven ge välutvecklade och nyanserade omdömen om texters innehåll och uppbyggnad [...] på ett väl fungerande sätt.
Textbearbetning - använda respons
...och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett i huvudsak fungerande sätt.
...och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett fungerande sätt.
Dessutom kan eleven ge välutvecklade och nyanserade omdömen om texters innehåll och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett väl fungerande sätt.
Tala - samtala
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del församtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med utvecklade och underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med väl utvecklade och väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Tala - muntlig redogörelse
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur och innehåll och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande struktur och innehåll och relativt god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra väl utvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande struktur och innehåll och god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Språkkunskap och språkhistoria
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag samt jämföra med närliggande språk och beskriva tydligt framträdande likheter och skillnader.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag samt jämföra med närliggande språk och beskriva tydligt framträdande likheter och skillnader.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag samt jämföra med närliggande språk och beskriva tydligt framträdande likheter och skillnader.

Sv
Utvecklingsmatris i SV åk 7-9 SPRÅKBRUK

Basnivå
Grundnivå
Hög nivå
Avancerad nivå
SPRÅKBRUK I NORDEN
Grannspråk. Dialekter. Sociolekter.
  • Sv  7-9
Känner till olika dialekter i Sverige. Nämner de fem nordiska språken.
Känner till olika ord och begrepp i nordiska språk. Kan skillnaden mellan talspråk och skriftspråk Sverige.
Skillnader och likheter mellan de olika nordiska språken. Bokstäver. Redogör för språkträdet.
Lyssnar, läser och förstår enkla texter på norska, danska eller annat nordiskt språk. Uttal. Språkmelodier.
SPRÅKBRUK GENOM TIDERNA
Språkhistoria. Minoritetsspråk.
  • Sv  7-9
Redogör för olika tidsperioder (enkel tidslinje). Nämner några minoritetsspråk i Sverige.
Redogör för lånord och påverkan av handel, religion och krig. Känner till alla minoritetsspråk i Sverige.
Redogör för böjning och uttal. Känner till alla minoritetsspråk i Sverige och redogör för deras särställning.
Redogör för och resonerar kring viktiga historiska händelser som varit avgörande för språkets utveckling t ex språkreformer. Känner till alla minoritetsspråk i Sverige och om deras särställning. Redogör för de olika folkgruppernas bakgrund och historia.
LÅNORD
Nya ord i språket.
  • Sv  7-9
Ungdomars nya ord i språket.
Känner till att det finns lånord och arvord.
Redogör för skillnad mellan lånord och arvord.
Redogör för skillnad mellan lånord och arvord. Ger exempel.