Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SO år 1 HT17

Skapad 2017-08-26 10:28 i Victoriaskolan Grundskolor
Här kommer en beskrivning av hur vi kommer att arbeta i SO/till viss del NO under åk 1.
Grundskola 1 SO (år 1-3) NO (år 1-3)
I årkurs 1 HT kommer vi att arbeta med dessa arbetsområden/Teman. Under årskurs ett kommer du att ha klassråd, samtala om livsfrågor och regler. Att få en förståelse till vad en demokrati är. Vi ska undersöka varför vi firar våra högtider och vad som står i Barnkonventionen och rita enkla kartor över klassrummet, skolgården, skolvägen, och vår närmiljö.

Innehåll

SO

Syfte

Att reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar, 

Att reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.

Tema

Jag/Vi

 •  Har kunskap om demokratins principer och utvecklar sin förmåga att arbeta i demokratiska former.
 • Respekterar andra människors egenvärde,
 • Tar avstånd från att människor utsätts för förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor,
 • Kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen.
 • visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv.

Trafiken / närmiljön/ teknik

 • Trafikmärken som vi ser när vi går
 • Cykel
 • Tips i trafiken
 • Reflexer
 • Elevens väg till skolan/ enklare kartor.

Högtider

 • Känna till de traditioner som vi har kring svenska högtider.

Årstider

 • Vad händer under hösten
 • vad händer under vintern
 • Vilka tecken i naturen kan vi hitta och se
 • Vad gör djuren under vin

Centralt innehåll

Undervisningen i de samhällsorienterande ämnena ska behandla följande centrala innehåll

I årskurs 1-3

Att leva i närområdet

SO 1-3
 • Förutsättningar i natur och miljö för befolkning och bebyggelse, till exempel mark, vatten och klimat.

Att leva tillsammans

 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer..
 • Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i skolan och i sportsammanhang.

Att leva i världen

 • Några högtider, symboler och berättelser inom kristendom. Några berättelser ur Bibeln och deras innebörd.
 • Barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).
 • Hur möten, till exempel klassråd, organiseras och genomförs.
 • Pengars användning och värde. Olika exempel på betalningsformer och vad några vanliga varor och tjänster kan kosta.

Att undersöka verkligheten

 • Rumsuppfattning med hjälp av mentala kartor och fysiska kartor över till exempel närområdet och skolvägar. Storleksrelationer och väderstreck samt rumsliga begrepp, till exempel plats, läge och gräns.

Undervisningen i de naturorienterande ämnena ska behandla följande centrala innehåll

I årskurs 1-3

Året runt i naturen

 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters
  livscykler och anpassningar till olika årstider.
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas
  samt namn på några vanligt förekommande arter.

Metoder och arbetssätt

 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra
  uttrycksformer.

 

Vad och hur gör vi?

Vi uppmärksammar individen och hur vi arbetar i grupp. Vi har regelbundna klassmöten/lektioner då vi diskuterar och beslutar demokratiskt kring gemensamma regler och normer som ska gälla hos oss men även vika normer och lagar som finns i vårt samhälle. Med hjälp av film, skönlitteratur och berättelser samtalar vi om elevnära livsfrågor. Vi uppmärksammar FN- dagen då vi pratar om och lär oss kring barnens rättigheter, ”Barnkonventionen” genom samtal, bilder, filmer, litteratur. Vi uppmärksammar kristna högtider genom film, berättelser. Vi arbetar med kartor/ritningar över klassrum, skolgård och skolväg i verkliga sammanhang på ett lekfullt sätt.

Bedömning:

– Eleven har grundläggande kunskaper om barnets rättigheter, och visar det genom att ge exempel på vad de kan innebära i skolan och hemma.

– Eleven kan samtala om normer och regler i vardagen och ge exempel på varför de kan behövas.

– Eleven kan beskriva hur möten brukar organiseras och genomföras.

– Eleven kan samtala om elevnära livsfrågor.

– Eleven gör enkla undersökningar av omvärlden, och kan då använda karta och rumsliga begrepp.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  SO
 • värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.
  SO
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  SO
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  SO
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  SO
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Grundläggande mänskliga rättigheter såsom alla människors lika värde samt barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).
  SO  1-3
 • Pengars användning och värde. Olika exempel på betalningsformer och vad några vanliga varor och tjänster kan kosta.
  SO  1-3
 • Metoder för att söka information från olika källor: intervjuer, observationer och mätningar. Hur man kan värdera och bearbeta källor och information, såväl med som utan digitala verktyg.
  SO  1-3
 • Trafikregler och hur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt.
  SO  1-3
 • Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i skolan, i digitala miljöer och i sportsammanhang.
  SO  1-3
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.
  SO  1-3
 • Religioner och platser för religionsutövning i närområdet.
  SO  1-3
 • Centrala samhällsfunktioner, till exempel sjukvård, räddningstjänst och skola.
  SO  1-3
 • Yrken och verksamheter i närområdet.
  SO  1-3
 • Hur möten, till exempel klassråd, organiseras och genomförs.
  SO  1-3
 • Några högtider, symboler och berättelser inom kristendom, islam och judendom. Några berättelser ur Bibeln och deras innebörd samt några av de vanligaste psalmerna.
  SO  1-3
 • Miljöfrågor utifrån elevens vardag, till exempel frågor om trafik, energi och matvaror.
  SO  1-3
 • Rumsuppfattning med hjälp av mentala kartor och fysiska kartor över till exempel närområdet och skolvägar, såväl med som utan digitala verktyg. Storleksrelationer och väderstreck samt rumsliga begrepp, till exempel plats, läge och gräns.
  SO  1-3

Matriser

NO SO
SO åk 1-3

Geografi
Religion
Samhälls-kunskap
Samhälls-kunskap
Naturkunskap Biologi/ Fysik/ kemi
Jag gör enkla undersökningar av omvärlden, och kan då använda: - karta - jordglob - väderstreck - rumsliga begrepp
Jag kan samtala om elevnära livsfrågor.
Jag har grundläggande kunskaper om några mänskliga rättigheter och barnets rättigheter.
Jag beskriver hur olika handlingar i vardagen kan påverka miljön, och ger utifrån detta förslag på hur man kan bidra till hållbar utveckling.
Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.
Jag anger några viktiga samhällsfunktioner, och ger exempel på yrken och verksamheter i närområdet.
Jag beskriver några platser för religionsutövning, och kopplar samman dessa med religioner som utövas i närområdet.
Jag kan samtala om normer och regler i vardagen och ge exempel på varför de kan behövas.
Jag identifierar riskfyllda platser i närområdets trafikmiljö och ger exempel på hur man kan minska riskerna genom ett säkert beteende i trafiken.
närmiljön. I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
Jag kan utifrån närområdet beskriva hur naturen och miljön kan påverka var människor bor och arbetar.
Jag kan beskriva hur möten brukar organiseras och genomföras.
Jag kan ta del av enkel information i olika medier och samtala om elevnära samhällsfrågor genom att framföra synpunkter, ge kommentarer och ställa frågor.
Dessutom kan eleven samtala om skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.
Jag beskriver några olika betalningsformer och anger vad några vanliga varor och tjänster kan kosta.
Jag kan söka information om samhället och naturen genom enkla intervjuer, observationer och mätningar, och göra enkla sammanställningar av resultaten så att innehållet klart framgår.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: