👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sv/SvA Åk 4

Skapad 2017-08-26 13:58 i Ättekullaskolan Helsingborg
Vi kommer att läsa och skriva, tala, lyssna och samtala. Vi kommer bl.a. att arbeta i Zoomsvenska; grundbok, arbetsbok och arbetsblad.
Grundskola 4 Svenska som andraspråk Svenska
Detta är den lokala planeringen för svenska i årskurs 4. Här kan du se vad vi kommer att jobba med under skolåret.

Innehåll

Syfte

Genom undervisningen i ämnet svenska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer
 • söka information från olika källor och värdera dessa

Innehåll i undervisningen

Läsa och skriva

 • Läsförståelse, kunna förstå och tolka olika texter samt kunna se texters budskap, både de som står i texten men även det som går att utläsa mellan raderna.
 • Lära sig att skriva olika typer av texter. Skapa texter med ord, ljud och bild.
 • Arbeta på olika sätt med sin egen text i innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
 • Utveckla en personlig, läslig handstil. Skriva och redigera texter för hand och på dator.
 • Språkets struktur, ex stavningsregler, skiljetecken och de tre vanligaste ordklasserna.
 • Hur man använder ordböcker och andra hjälpmedel för stavning och ordförståelse.

Språkbruk

 • Olika tillvägagångssätt för att minnas och lära sig, ex tankekartor och stödord.
 • Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.

Informationssökning och källkritik

 • Söka information i några olika medier och källor, ex uppslagsböcker, intervjuer och sökmotorer på Internet.

Så här kommer vi att arbeta

 • Läsförståelse
 • Veckans ord
 • temaområden
 • tyst/ hög läsning
 • integrering med andra ämnen
 • skrivuppgifter
 • DLS-tester
 • datakunskap

Vi kommer att använda oss av:

 • Gemensamma genomgångar vid varje nytt arbetsområde
 • Läroböcker
 • Gruppuppgifter
 • Enskilt arbete
 • Samtal och diskussioner
 • Utvärderingar
 • Filmer
 • Redovisningar

Detta kommer att bedömas

 • Eleven skall kunna läsa med flyt, både högt och tyst och kunna hitta budskap i böcker skrivna för barn och ungdomar.
 • Kunna prata om sina upplevelser efter att ha läst en text samt reflektera över texter.
 • Eleven skall kunna skriva olika texter beroende på syfte och mottagare.
 • Eleven skall kunna skriva berättelser med början, mitt och slut samt en begriplig handling.
 • Eleven skall kunna berätta och förklara något så att innehållet blir tydligt och levande.
 • Eleven skall kunna använda sig av de vanligaste reglerna för skriftspråket och de vanligaste reglerna för stavning samt kunna använda ordlistan.
 • Eleven skall kunna planera och genomföra enklare muntliga presentationer.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Hur man använder ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
  Sv  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Några skönlitterärt betydelsefulla barn- och ungdomsboksförfattare och deras verk.
  Sv  4-6
 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud, till exempel webbtexter, spel och tv-program. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  Sv  4-6
 • Språkbruk i Sverige och Norden. Några varianter av regionala skillnader i talad svenska. Några kännetecknande ord och begrepp i de nordiska språken samt skillnader och likheter mellan dem. Vilka de nationella minoritetsspråken är.
  Sv  4-6
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
  Sv  E 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
  Sv  E 6
 • De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.
  Sv  E 6

Matriser

Sv SvA
Svenska årskurs 4 (Lgr 11)

Skriva

Insatser krävs, riskerar att ej uppnå de lägsta kunskapskraven
Har förväntade kunskaper
Har uppnått kunskapskraven
Skriver olika slags texter med början, mitt, slut och en begripligt handling.
Insatser behöver göras för att nå målen
På väg att nå målet
Har nått målet
Använder grundläggande skrivregler, såsom skiljetecken, samt rätt stavning av vanliga ord.
Insatser behöver göras för att nå målen
På väg att nå målet
Har nått målet

Tala

Insatser krävs, riskerar att ej uppnå de lägsta kunskapskraven
Har förväntade kunskaper
Har uppnått kunskapskraven
Förbereder och genomför en enkel muntlig redovisning, så att innehållet blir tydligt.
Insatser behöver göras för att nå målen
På väg att nå målet
Har nått målet
Deltar i en enkel diskussion, framför egna åsikter och lyssnar på andras, samt ställer frågor om ämnet.
Insatser behöver göras för att nå målen
På väg att nå målet
Har nått målet

Läsa

Insatser krävs, riskerar att ej uppnå de lägsta kunskapskraven
Har förväntade kunskaper
Har uppnått kunskapskraven
Läser med flyt både högt och tyst
Insatser behöver göras för att nå målen
På väg att nå målet
Har nått målet
Kan hitta budskap i böcker och deltar muntligt eller skriftligt i ett enkelt samtal kring texters innehåll.
Insatser behöver göras för att nå målen
På väg att nå målet
Har nått målet