Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NF normer och värden Myrstacken ht 2017

Skapad 2017-08-27 12:47 i Lönneberga förskola Lunds för- och grundskolor
Förskola
I värdegrundsarbetet arbetar vi kontinuerligt i både vardagen och i planerade aktiviteter med olika metoder för att befästa alla människors lika värde och vikten av att visa empati och respekt i vardagen. Med grund i barnkonventionen använder vi många olika uttrycksformer och språk såsom berättelser i böcker, film, rollspel, dramatiseringar, samtal, bilder och musik. Vi arbetar aktivt med hållbara relationer. Detta gör vi genom händelser som sker i vardagen, då vi för dialog mellan barn och vuxna kring de olika situationerna. Vi som pedagoger är förebilder och visar detta genom ett nyfiket medskapande.

Innehåll

 

Mål för alla förskolor: Alla barn på förskolan skall uppleva trygghet på avdelningen. Personal, förskolechef och föräldrar skall i samråd föra en dialog kring hur vi tolkar barnets vistelsetid på förskolan.

Förväntat resultat: Barnet uttrycker på förskolan hur hen har det med de medel barnet kan behärska. Samtal med föräldrar kring hur hen upplever förskolan. Personal har tillräckliga kunskaper kring barnet för att se vilket/vilka behov som föreligger.

Trygghet för oss på Myrstacken kännetecknas av att barnet vågar vara sig själv, engagerar sig i lek både själv och i grupp, visar nyfikenhet och aktivitet. Barnet kommer till oss pedagoger i alla sinnesstämningar för tröst, respons, dialog, skratt eller hjälp.

Genom att jobba mot våra valda läroplansmål så skapar vi en god grund för barnen att kunna känna sig trygga hos oss. Vi väljer att fokusera både på barnet och våra lärmiljöer. Eftersom miljön är vår tredje pedagog så vill vi få den att bidra till barnens trygghet och lust.

Planerade insatser:

Närvarande pedagoger, se, lyssna, delta tillsammans med barnen. Skapa en förtrolig relation mellan pedagog och barnet.

Observera barnens intressen, val av aktiviteter och kompisrelationer. Hur kan vi utveckla det vi observerar? Förmedla detta till föräldrarna!

Tidiga föräldrasamtal med våra nya föräldrar med fokus på inskolningstid, förälderns bild av sitt barn och hur de upplever barnets trivsel etc på förskolan. Vi kommer att ha normer och värden som utgångspunkt för detta samtal.

Uppmuntra barnen att hitta nya relationer och val av aktiviteter.

Uppmuntra barnen att hjälpa varandra.

Ta ett omtag i våra lärmiljöer.

 

Metodval:

Hålla " Tummen upp" levande i både ord och handling.

Skapa nya grupper bland barnen, dessa grupper får vara med och ansvara för att skapa någon utav våra lärmiljöer.

Gå iväg på aktiviteter tillsammans- skapa vi känsla.

Följa upp både enskilt och i grupp. Hur känns det? Finns det något som kan bli bättre?

 

Förväntade effekekter:

Barnen kommer till oss pedagoger i alla lägen och sinnesstämningar.

Barnen vågar ifrågasätta och säga nej!

Barnen är aktiva och självgående i våra lärmiljöer.

Barnen skapar självmant nya lekkonstelationer.

En öppen dialog med våra föräldrar, intresserade föräldrar som berättar och återkopplar det som barnen förmedlar hemma.

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.
    Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: