👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska Nolskolan 4-6

Skapad 2017-08-27 16:33 i Nolskolan Ale
Syfte, mål, arbetssätt och kunskapskrav med bedömningsmatriser.
Grundskola 4 – 6 Svenska
Svenska 4-6

Innehåll

Matriser

Sv
Svenska kunskapskrav åk 4-6

LÄSA

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Läsflyt
Jag kan läsa skönlitteratur och texter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt.
Jag kan läsa skönlitteratur och texter för barn och ungdomar med gott flyt genom att använda lässtrategier på ett för uppgiften passande sätt.
Jag kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med mycket gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
Läsförståelse
Jag kan göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
Jag kan göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med relativt god koppling till sammanhanget visar eleven god läsförståelse.
Jag kan göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med god koppling till sammanhanget visar eleven mycket god läsförståelse.
Tolka utifrån egna erfarenheter
Dessutom kan jag, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
Dessutom kan jag, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett utvecklat sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
Dessutom kan jag, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett välutvecklat sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.

SKRIVA

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
innehåll
Jag kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
Jag kan skriva olika slags texter med relativt tydligt innehåll och relativt väl fungerande struktur och förhållandevis god språklig variation.
Jag kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll och väl fungerande struktur och god språklig variation.
språkliga normer
stavning, grammatik, siljetecken
I texterna använder jag grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
I texterna använder jag grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med relativt god säkerhet.
I texterna använder jag grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet.
Gestaltningar
De berättande texter jag skriver innehåller enkla gestaltandebeskrivningar och enkel handling. .
De berättande texter jag skriver innehåller utvecklade gestaltande besk ivningar och utvecklad handling
De berättande texter jag skriver innehåller välutvecklade gestaltandebeskrivningar och välutvecklad handling.
Informationssökning och källkritik
Jag kan söka, välja ut och samman-ställa information från ett urval av källor. Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar, egna formuleringar och viss användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
Jag kan söka, välja ut och sammanställa information från ett urval av källor. Sammanställningarna innehåller utvecklade beskrivningar, egna formuleringar och relativt god användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
Jag kan söka, välja ut och sammanställa information från ett urval av källor. Sammanställningarna innehåller välutvecklade beskrivningar, egna formuleringar och god användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
Respons
Jag kan ge enkla omdömen om texters innehåll och språk och efter respons bearbeta texter och öka tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.
Jag kan ge utvecklade omdömen om texters innehåll och språk och utifrån efter respons bearbeta texter och ökad tydlighet och kvalitet på ett relativt väl fungerande sätt.
Jag kan ge välutvecklade omdömen om texters innehåll och språk och efter respons bearbeta texter och öka tydlighet och kvalitet på ett väl fungerande sätt.
Kombinera text & annan estetik
Jag kan kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt. Jag kan förtydliga, förstärka och levandegöra mina texters budskap.
Jag kan kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett Ändamålsenligt sätt. Jag kan förtydliga, förstärka och levandegöra mina texters budskap.
Jag kan kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett Ändamålsenligt och effektivt sätt. Jag kan förtydliga, förstärka och levandegöra mina texters budskap.

TALA/ LYSSNA/ SAMTALA

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Samtala
Jag kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.
Jag kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet relativt väl.
Jag kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet väl.
Redovisa
Dessutom kan jag förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare.
Dessutom kan jag förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och relativt god anpassning till syfte och motta-gare.
Dessutom kan jag förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och god anpassning till syfte och mottagare.
Minoritetsspråk
Jag kan ge exempel på nationella minoritetsspråk, föra enkla resonemang om språkliga varianter inom svenskan samt ge exempel på tydligt framträdande språkliga likheter och skillnader mellan svenskan och närliggande språk.