👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska år 4-6 lå 2017/2018

Skapad 2017-08-27 20:06 i Danholnsskolan Falun
Grundskola 4 – 6 Svenska
I ämnet svenska ska du bland annat träna på att uttrycka dig på olika sätt, både i tal och skrift. Du kommer också att få träna på att läsa olika typer av texter och kunna förstå och återberätta innehållet i dem.

Vi tränar på olika muntliga uppgifter och redovisningar.

Vi arbetar bland annat med läromedlet "Fånga förmågan". Vi kommer också att arbeta med texter från En läsande klass, samt skriva och producera egna texter. Vi kommer att arbeta med läsgrupper samt stavning, grammatik och ordkunskap.

Innehåll

Syfte

Syfte (Lgr 11)

Genom undervisningen i ämnet svenska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
 • söka information från olika källor och värdera dessa.

Centralt innehåll

Arbetssätt / metod

 • Läsa texter i böcker, tidningar och på internet.
 • Samtala om och diskutera texter och innehåll. 
 • Skriva texter för hand och på dator.
 • Använda filmer och media för att lära och samtala kring.
 • Enskilt arbete, pararbete och arbete i grupp.
 • Genomgångar.

 

Bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga att

 • läsa och förstå olika slags texter 
 • skriva olika slags texter
 • delta i samtal och diskussioner
 • muntligt berätta och redovisa
 • värdera källor
 • ge och ta emot respons

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Hur man använder ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
  Sv  4-6
 • Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
  Sv  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Några skönlitterärt betydelsefulla barn- och ungdomsboksförfattare och deras verk.
  Sv  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  4-6
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
  Sv  4-6
 • Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sv  4-6

Matriser

Sv
Svenska läsåret 2017-2018

Läsa och förstå

Otillräckliga kunskaper
Tillräckliga kunskaper
Mer än tillräckliga kunskaper
Läsa en berättande text.
Du läser en text med flyt och förstår texten i stora drag.
Du läser en text med gott flyt och förstår även detaljer och det som står mellan raderna.
Läsa en förklarande eller instruerande text.
Du läser och förstår texten och kan återberätta vad du ska göra.
Du läser och förstår texten i sin helhet och kan följa instruktionen med gott resultat.
Läsa och tolka budskap i texter.
Du kan läsa text och förstå ganska bra vad budskapet är. Du kan samtala om det du läst och förstått. Du kan svara på innehållsfrågor.
Du kan läsa text och enkelt förstå och diskutera budskapet. Du kan svara på olika slags frågor.

Skriva och producera texter

Otillräckliga kunskaper
Tillräckliga kunskaper
Mer än tillräckliga kunskaper
Skriva berättande text.
Du kan skriva en berättande text med tydlig inledning, handling och avslutning. Du har enkla gestaltande beskrivningar.
Du kan skriva en berättande text med tydlig handling och struktur. Du skriver med gestaltande beskrivningar. Texten är disponerad i stycken och har god stavning och varierad meningsbyggnad.
Skriva beskrivande text.
Du kan skriva en beskrivande text så att man tydligt förstår.
Du kan skriva en beskrivande text med tydlighet och med språklig säkerhet och variation.
Skriva en argumenterande text.
Du kan skriva en argumenterande text med tydligt innehåll. Dina argument är tydliga och lätta att förstå.
Du kan skriva en argumenterande text med tydligt innehåll. Du strukturerar din text så att argumenten tydligt framgår. Du skriver med språklig säkerhet och variation.
Söka och sammanställa information / skriva en faktatext.
Du kan söka efter information i böcker och på internet och sedan skriva en enkel faktatext med tydligt innehåll. Du använder några ämnesspecifika ord och begrepp.
Du kan söka efter information ur flera källor och sedan skriva en längre faktatext med tydligt innehåll och struktur. Du skriver med varierad meningsbyggnad. Du använder många ämnesspecifika ord och begrepp.
Språkbruk
Du stavar ganska bra och skriver texter med tydlig handstil. Du använder stor bokstav och skiljetecken på rätt sätt.
Du stavar rätt i texter du skriver och du har en tydlig handstil. Du skriver korrekta meningar och använder olika slags skiljetecken.

Samtala och berätta

Otillräckliga kunskaper
Tillräckliga kunskaper
Mer än tillräckliga kunskaper
Berätta muntligt.
Du kan redovisa olika uppgifter muntligt och har då förberett dig med stödord. Du använder ibland kroppsspråk, gester och någon bild för att förtydliga det du vill berätta om.
Du kan redovisa olika uppgifter muntligt så att det blir tydligt. Du har skrivit ner och förberett dig och använder stödord. Du använder ofta kroppsspråk, gester och bilder för att förstärka det du vill berätta om.
Framföra åsikter.
Du kan berätta om och framföra egna åsikter i samtal och diskussioner.
Du kan berätta om och framföra dina åsikter med tydlighet när vi samtalar och diskuterar.
Resonera och argumentera.
Du kan resonera om olika saker. Du lyssnar på andra och ställer frågor.
Du kan resonera och argumentera i samtal och diskussioner. Du lyssnar och för samtalet framåt.

Språkbruk

Otillräckliga kunskaper
Tillräckliga kunskaper
Mer än tillräckliga kunskaper
Kunskaper om språkliga varianter i svenskan, om minoritetsspråk och om de nordiska språken.
Du kan ge exempel på dialekter och nationella minoritetsspråk i Sverige. Du känner till några likheter och skillnader mellan de nordiska språken och svenskan.
Du kan ge många exempel på dialekter och du kan lite om de fem olika minoritetsspråken i Sverige. Du känner till flera likheter och skillnader mellan de nordiska språken och svenskan.

Respons och källkritik

Otillräckliga kunskaper
Tillräckliga kunskaper
Mer än tillräckliga kunskaper
Värdera källor.
Du tänker och pratar om vad som kan vara sant när du hör något berättas, eller när du läser böcker och tidningar och på internet.
Du tänker alltid källkritiskt när du läser och hör om olika saker från böcker, tidningar och internet.
Ge och ta emot respons.
Du kan ge en kamrat respons på vad hen har skrivit eller redovisat om. Du tar emot respons och ändrar i dina texter och redovisningar om du får goda råd.
Du kan ge tydlig och användbar respons till en kamrat på vad hen har skrivit eller redovisat om. Du tar emot respons och ändrar i dina texter och redovisningar så du får en ökad kvalitet.