Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Estetisk & kulturell förvaring

Skapad 2017-08-27 22:03 i Kristinebergskolan Oskarshamn
T ex. skrin,nyckelskåp eller skåp med dörr och hyllor med bakstycke m.m. Slutresultatet ska innehålla :geringssågning,foglimning, sammansättning med plugg eller skruv,monterade gångjärn, egna eller färdiga,någon form av ytbehandling
Grundskola 7 – 9 Slöjd
Under alla dess tider har vi använt oss av olika sorters förvaring. Förr så skulle inte bara förvaringen (lådor, skrin, kistor m.f) vara praktiska och funktionella, utan de skulle även ge ett estetiskt och kulturellt uttryck. De skulle även finnas tanke på vem som skulle använda den, vilka trender (tidepoker) som var inne och var den skulle användas för att kunna smälta in i den övriga omgivningen.

Innehåll

målet med undervisningen är att du.....

 • utvecklar förmågan att planera och genomföra en egen idé (från idé till färdig produkt),
 • ska ha en tanke bakom vem ska använda förvaringen- och vad den ska användas till för ändamål
 • utvecklar din kreativitet/skapande, t.ex. känsla för färg och form
 • utvecklar din förmåga att välja och hantera olika verktyg, metoder etc.
 • drar lärdom av tidigare erfarenheter i din slöjdprocess
 • utvecklar din förmåga att bedöma ditt arbete, både under tiden och efter avslutat arbete
 • utvecklar din självständighet i slöjdprocessen

Såhär kommer vi att arbeta :

Vi kommer under terminen att arbeta med följande arbetsområden: foglimmning, enklare karvsnittsmetoder för personligt uttryck, olika typer av sammansättningstekniker ,montering av gångjärn och enklare låsanordningar samt olika val av ytbehandling . Använd gärna flera olika material så som trä, metall, glas/plexiglas och tyg/tapet m.m för att sätta din prägel på din produkt.

Se information kring respektive arbetsområde om t.ex. tekniker, material m.m . i information via böcker och Internet.

 

Arbetssätt och undervisning:

 • Lärarledd Powerpoint presentation om hur man kan inspireras av en kultur eller ett estetiskt uttryck.
 • Lärarledd genomgång på olika sammanfognings tekniker och olika sätt att kunna dekorera sin förvarings- skrin/låda.
 • Hur ska en planering se ut? Lärare visar.
 • Materiallära-film och genomgång.

Eleven skall i detta arbete:

 1. Välja ett arbete av någon form av förvaring.
 2. Välja en/flera kulturer/estetiska uttryck som du vill inspireras ifrån.
 3. Göra en planering i Labbhäftet. Försök att skapa något ”eget” i din produkt såsom dekoration, färgval osv. Du ska ha med:Tydlig överskrift vilken teknik och vilken slags produkt det handlar om, Bilder på din inspiration, 
 4. du skall göra en grovskiss och skriva ner alla tankar kring val av materiell , färg och form
 5. du skall göra en noggrannare detaljerad ritning i 2D och 3D med inritad mått
 6. Genomföra arbetet -följ instruktionen som följer med mönstret.
 7. Anteckna under arbetets gång slöjdord, moment, misstag, lösningar i ditt labbhäfte.
 8. Göra en utvärdering. Skriv på datorn, ta kort, för in i dokumentet, skriv ut och klistra in i labbhäftet.

Detta kommer vi att bedöma :

 • din förmåga att utveckla och genomföra en idé
 • din förmåga att skapa (känsla för färg och form etc)
 • din förmåga att välja och hantera(använda) olika metoder och verktyg i ditt slöjdande
 • din förmåga att reflektera kring och dra lärdom av tidigare erfarenheter
 • din förmåga att reflektera både i slöjdprocessen över ditt arbete och arbetssätt, samt efter avslutat arbete 
 • din självständighet i slöjdprocessen


Din redovisade slutprodukt ska uppfylla angivna förutsättningar

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Metall, textil och trä, deras kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur material kan kombineras med digital teknik.
  Sl  7-9
 • Handverktyg, redskap och maskiner hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  7-9
 • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
  Sl  7-9
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering och hur delarna i arbetsprocessen samverkar och påverkar resultatet.
  Sl  7-9
 • Undersökande av olika materials form, funktion och konstruktionsmöjligheter.
  Sl  7-9
 • Arkitektur, konst och design som inspirationskällor och förebilder vid bearbetning av egna idéer.
  Sl  7-9
 • Egen formgivning med hjälp av olika material, färger och former.
  Sl  7-9
 • Slöjd och hantverk i Sverige och andra länder som uttryck för etnisk och kulturell identitet.
  Sl  7-9
 • Design, konsthantverk, hemslöjd och andra slöjdformer i det offentliga rummet.
  Sl  7-9

Matriser

Sl
Arbetsområdet: ”Förvaring”, konstruktionsuppgift för år 9,(T ex. skrin, nyckelskåp eller skåp med dörr och hyllor med bakstycke m.m. Övningen ska/kan innehålla : geringssågning, foglimning,

nivå 1
nivå 2
nivå 3
nivå 4
Idé
Presentera sin idé, rita skiss, göra ritning
Behöver utveckla förmågan att presentera idéer, skisser, ritningar.
Kan med handledning presentera idéer, skisser, ritningar.
Kan presentera idéer, skisser, ritningar.
Kan presentera idéer, skisser, ritningar så att alla förstår hur slutprodukten skall se ut och fungera.
Färg, form, funktion
Behöver utveckla förmågan att välja färg och form.
Skapar föremål och kommenterar val av färg och form.
Skapar föremål med personligt uttryck och motiverar val av färg och form.
Skapar medvetet föremål med personligt uttryck med hjälp av färg, form, proportioner, yta och struktur.
Materialval
Behöver utveckla förmågan att välja och motivera lämpligt material.
Klarar med handledning att välja lämpliga material men har svårt att motivera valet.
Klarar ofta av att välja lämpliga material och kan ofta motivera valet.
Kan självständigt välja och motivera vilka material som ska användas.
Miljö och ekonomi
Miljöaspekter; globalt, produktion, bearbetning, transport, återvinning och kostnader
Behöver utveckla kunskapen om material och dess miljöaspekter och kostnader.
Kan beskriva sina val av material utifrån miljöaspekter och kostnader.
Kan förklara sina val av material utifrån miljöaspekter och kostnader.
Kan reflektera över och argumentera för val av material utifrån miljöaspekter och kostnader.
Teknikval
Behöver utveckla kunskap om olika tekniker för att välja rätt metod för arbetet.
Har kännedom om olika tekniker och genomför dem praktiskt med handledning.
Har kunskaper om olika tekniker och behärskar dem praktiskt.
Har goda kunskaper om olika tekniker och behärskar dem med mycket gott slutresultat.
Ansvar
Behöver utveckla förmågan att ta ansvar för det egna arbetet (t.ex. saknar slutförda arbeten, Väljer inte svårighetsgrad).
Tar visst ansvar för det egna arbetet (t.ex. behöver handledning för att slutföra arbetet, tar inte initiativ till att höja svårighetsgraden).
Tar alltid ansvar för det egna arbetet (t.ex. slutför alltid arbetet, tar initiativ för att höja svårighetsgraden).
Tar alltid ansvar för arbetet och helheten i slöjdsalen (t.ex. slutför alltid arbetet, arbetar aktivt för att höja svårighetsgraden).
Hantverksskicklighet
Behöver utveckla förmåga att hantera tekniker, verktyg och material.
Klarar att med handledning hantera tekniker, verktyg och material.
Behärskar tekniker, verktyg och material.
Behärskar tekniker, verktyg och material med gott resultat.
Noggrannhet
Har svårighet att genomföra ett arbete.
Varierad kvalitet på arbetet.
Arbetet håller god kvalitet, även vad gäller slutfinish.
Arbetet håller alltid jämn och hög kvalitet, även vad gäller noggrannhet och slutfinish.
Självständighet
Behöver utveckla förmågan att arbeta självständigt efter instruktioner.
Kan arbeta efter enkla instruktioner med handledning.
Arbetar självständigt efter olika former av instruktioner med handledning.
Arbetar helt självständigt efter olika former av instruktioner.
Problemlösning
Behöver utveckla förmågan att kreativt lösa problem som uppstår.
Prövar ibland att kreativt lösa problem som uppstår. Behöver handledning i att lösa problem.
Prövar olika kreativa lösningar på de problem som uppstår med varierat resultat.
Löser kreativt de problem som uppstår med gott resultat
Utvärdering
Behöver utveckla förmågan att se och beskriva de egna arbetsinsatserna och resultatet av slöjdarbetet.
Kan se sambandet mellan de egna arbetsinsatserna och resultatet av slöjdarbetet men har svårigheter att diskutera sambanden.
Kan diskutera samband mellan de egna arbetsinsatserna och resultatet av slöjdarbetet.
Kan urskilja och diskutera sambanden mellan de egna arbetsinsatserna och resultatet av slöjdarbetet.

Förtydligande av ordval:

Initiativ: Du har en egen drivkraft och utnyttjar tiden. Du har lust och vilja att prova på nya saker. Du tänker kreativt och prövar lösningar på problem. Självständighet: Du söker information och arbetsbeskrivningar, kommer med idéer och egna förslag på lösningar, du litar på din egen förmåga. Kreativitet: Du är nyskapande, utvecklar dina idéer, löser problem och prövar nya vägar. Eget ansvar: Du är rädd om ditt eget arbete och håller ordning på ditt och skolans material. Du följer instruktioner och skyddsföreskrifter. Du är uthållig i arbetet och slutför det på ett bra sätt. Du visar hänsyn och samarbetar i slöjdgruppen. Lämpligt material: Du väljer material som passar för ändamålet. Slutfinish: Du färdigmonterar slöjdföremålet. Föremålet ska se så tilltalande ut som möjligt. Kvalitet: Du väljer lämpliga material, tekniker, hållbarhet, färg, form och är noggrann i arbetet.
nivå 1
nivå 2
nivå 3
nivå 4
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: