👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ekologi och ekosystemtjänster

Skapad 2017-08-28 09:21 i Torpskolan Lerum
Grundskola 6 Biologi
I arbetsområdet ekologi och ekosystemtjänster ska vi få grundläggande förståelse för hur naturen fungerar. Vi ska lära oss om hur organismer samarbetar eller konkurrerar med varandra. Vi ska också lära oss hur organismer påverkas av den icke levande miljön (Exempelvis vatten och sol) Även människan är en del av samarbetet och konkurrensen här på jorden. Vi människor påverkar jordklotet mer än någon annan organism. Vi förändrar landskap för att omvandla energi, skapa mat och utvinna material. Därför ska vi också lära oss hur vi människor påverkar jorden på olika sätt.

Innehåll

Ekologi och ekosystemtjänster

Syftet

Vi ska lära oss hur naturen fungerar och hur människan på olika sätt använder och påverkar naturen.

 

Undervisningens innehåll

Undervisningen ska skapa förståelse för:

 • Hur naturen fungerar och hur alla delar samspelar med varandra. Naturen kan delas upp i en abiotiska (icke levande) del och en biotiska (levande) del. Exempel på abiotiska delar är vatten, solljus och sten. Den biotiska delen är ALLT levande. Det vill säga bakterier, svampar, växter och djur.
 • Hur människan påverkar och är beroende av naturen.
 • Vad olika begrepp betyder: Exempelvis ekosystem, biologisk mångfald, producent, näringsväv, monokultur, försurning, övergödning och ekologisk resiliens.
 • Hur man använder dessa begrepp när man diskuterar och skriver. Exempelvis " Om vi odlar monokulturer, som exempelvis sojabönor, på savann och regnskogsområden kommer den biologiska mångfalden att minska. Det kommer påverka den ekologiska resiliensen negativ. Därför måste vi sluta köpa saker som innehåller sojabönor."
 • Hur man söker svar på olika frågor på internet som berör ekologi och ekosystemtjänster .
 • Hur information användes för att skriva en informerande text.
 • Hur man vet om en källa är bra eller dålig.

 

 

Hur vi ska lära oss:

 • Genomgångar, läsning och frågeställningar
 • Estetiska inslag, exempelvis "rita ekosystem"
 • Gruppdiskussioner och presentationer
 • Fältdagar i lokala ekosystem

 

 

Avslutning:

Vi avslutar området med ett seminarium och inlämning av en skriven text som ska innehålla fakta, information och förklaringar. Ett seminarium är när flera människor träffas för att samtala och argumentera om olika frågor.

 

Du visar att du lärt dig genom att:

 

 • Aktivt deltaga på seminariet (Du diskuterar om människan och naturen med hjälp av de begrepp och sam vi lärt oss under arbetsområdet)
 • Lämna in en informerande text om ekosystemtjänster. Den informerande texten ska innehålla några begrepp och några förklaringar vi jobbat med under arbetsområdet. Mer information om vad texten ska innehålla kommer under vecka 37.

Kopplingar till läroplanen

 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,
  Gr lgr11
 • har fått kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling,
  Gr lgr11
 • har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället,
  Gr lgr11
 • kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande, och
  Gr lgr11
 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
  Bi  4-6
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
  Bi  4-6
 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
  Bi  4-6
 • Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den.
  Bi  4-6
 • Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.
  Bi  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Bi  4-6

Matriser

Bi
Ekologi och ekosystemtjänster

Seminarium bedömning

Här finns information om vad som kommer bedömas under argumentationen
E-nivå
C-nivå
A-nivå
Samtala och diskutera
Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
Beroende av och påverkan på naturen
Eleven kan också beskriva och ge exempel på människors beroende av och påverkan på naturen och gör då kopplingar till organismers liv och ekologiska samband.

Faktatext

Här finns information om vad som kommer bedömas i den skrivna texten
E-nivå
C-nivå
A-nivå
Söka information
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Använda information
Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med relativt god anpassning till sammanhanget.
Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med god anpassning till sammanhanget.
Biologiska sammanhang & begrepp
Eleven har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp.
Eleven har goda kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa med relativt god användning av biologins begrepp.
Eleven har mycket goda kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av biologins begrepp.
Beroende av och påverkan på naturen
Eleven kan också beskriva och ge exempel på människors beroende av och påverkan på naturen och gör då kopplingar till organismers liv och ekologiska samband.
Eleven kan också förklara och visa på samband mellan människors beroende av och påverkan på naturen, och gör då kopplingar till organismers liv och ekologiska samband.
Eleven kan också förklara och visa på mönster hos människors beroende av och påverkan på naturen, och gör då kopplingar till organismers liv och ekologiska samband.

Ny rubrik

E-nivå
C-nivå
A-nivå

Ny rubrik

E-nivå
C-nivå
A-nivå