Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik 7-9

Skapad 2017-08-28 09:44 i Gullvivaskolan Grundskolor
Matematik!
Grundskola 7 – 9 Matematik
Matematik genomsyrar vår vardag. Den finns överallt. Du använder den dagligen på många olika sätt. I matematik kommer du att få arbeta mycket med praktisk matte. Du kommer att få arbeta med konkret och laborativt material. Vi kommer att ha mycket matteprat.

Innehåll

Autmatisering, repetition och ny inlärning

- Numerisk räkning, automatisering av räknesätten. Att direkt se vilka räknesätt som avses i uppgiften eller i olika situationer.
- Mätningar och enheter.
- Ekvationer.
- Bråk och potenser. Förlängning och förkortning av bråk. Addition och subtraktion av bråk. Potenser och tiopotenser.
- Procenträkning.
- Geometri.
  År 8 - Statistik.
- Variabler och uttryck.
- Diagram och tabeller.
  År 9 - Sannolikhet och diagram.
- Rymdgeometri.
- Funktioner och ekvationer

Avsnitt 2

Syfte:

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma

Matriser

Ma
MATEMATIK kunskapskrav åk 9, Kunskapsstaden Helsingborg

Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att...

I tabellen nedan hittar du kunskapskraven för betyg E - C- A i slutet av årskurs 9.
E
C
A
Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär samt bidra till att formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett relativt väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med förhållandevis god anpassning till problemets karaktär samt formulera enkla matematiska modeller som efter någon bearbetning kan tillämpas i sammanhanget.
Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär samt formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang om val av tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Eleven för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Eleven för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge förslag på alternativa tillvägagångssätt.
Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven har goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.
Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett väl fungerande sätt.
I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra utvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra välutvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredsställande resultat.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med gott resultat.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med mycket gott resultat.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till syfte och sammanhang.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med förhållandevis god anpassning till syfte och sammanhang.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med god anpassning till syfte och sammanhang.
I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt.
I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem.

Ma
Matematik bedömningsmatris Lpo94 Kunskapsstaden Helsingborg

MATEMATIK BEDÖMNINGSMATRIS

Nivå 1
Klicka för att redigera
Nivå 2
Klicka för att redigera
Nivå 3
Klicka för att redigera
Nivå 4
Klicka för att redigera
LÖSA PROBLEM
Gör en ansats att lösa problemet
Förstår problemet nästan helt, väljer en metod som delvis fungerar
Förstår problemet, väljer lämplig metod och löser problem
Olika metoder jämförs, för och nackdelar diskuteras
RESONERA
Argumenterar och kommunicerar sina tankar i tal och skrift
Resonemanget går delvis att följa
Resonerar kring påståenden och kan motivera dem
Argumenterar för påståenden och bidrar med matematiska idéer och förklaringar
Använder ett matematiskt resonemang , tar del av andras argumen och för diskussionen framåt.
___________________
Överväger svarets rimlighet och drar delvis korrekta slutsatser
Anger rimligt svar och drar korrekta slutsatser
Generaliserar utifrån dragna slutsatser och för diskussionen framåt
REDOVISA
Använder ett matematiskt språk
Redovisningen går delvis att följa. Stöd och ledning kan behövas
Redovisningen är till stor del klar och tydlig Språket är acceptabelt
Redovisningen är tydlig och visar flera steg. Språket är korrekt och lämpligt
Redovisningen är fullständig och väl strukturerad. Använder matematisk terminologi.
TOLKA
Kan överföra information till matematiskt språk och vice versa
Tolka delvis information i en situation eller i ett problem
Gestaltar given information med lämpligt språk
Förklarar informationen
Analyserar och kritiskt granskar information
Ser kopplingar mellan matematik och samhälle
Tillämpar matematik i vardagliga situationer
Har viss förståelse för matematikens betydelse i samhället
Har kunskap om hur matematiken har utvecklats och använts genom historien
Har god förståelse för matematikens betydelse i samhället
VISAR TILLTRO TILL SIN FÖRMÅGA
Motivation och ansvar för eget lärande och delaktighet
Provar att använda sina kunskaper Får hjälp med instruktioner
Provar egna idéer och har någon strategi Strukturerar det egna arbetet med stöd
Visar fungerande strategier. Är medveten om egna styrkor och svagheter Strukturerar det egna arbetet självständigt.
Arbetar systematiskt. Känner till olika strategier för eget lärande Anpassar lärandet efter situationen
Ny aspekt

Ny rubrik

Nivå 1
Klicka för att redigera
Nivå 2
Klicka för att redigera
Nivå 3
Klicka för att redigera
Nivå 4
Klicka för att redigera

Ma
Matematik bedömningsmatris Lpo94 Kunskapsstaden Helsingborg

MATEMATIK BEDÖMNINGSMATRIS

Nivå 1
Klicka för att redigera
Nivå 2
Klicka för att redigera
Nivå 3
Klicka för att redigera
Nivå 4
Klicka för att redigera
LÖSA PROBLEM
Gör en ansats att lösa problemet
Förstår problemet nästan helt, väljer en metod som delvis fungerar
Förstår problemet, väljer lämplig metod och löser problem
Olika metoder jämförs, för och nackdelar diskuteras
RESONERA
Argumenterar och kommunicerar sina tankar i tal och skrift
Resonemanget går delvis att följa
Resonerar kring påståenden och kan motivera dem
Argumenterar för påståenden och bidrar med matematiska idéer och förklaringar
Använder ett matematiskt resonemang , tar del av andras argumen och för diskussionen framåt.
___________________
Överväger svarets rimlighet och drar delvis korrekta slutsatser
Anger rimligt svar och drar korrekta slutsatser
Generaliserar utifrån dragna slutsatser och för diskussionen framåt
REDOVISA
Använder ett matematiskt språk
Redovisningen går delvis att följa. Stöd och ledning kan behövas
Redovisningen är till stor del klar och tydlig Språket är acceptabelt
Redovisningen är tydlig och visar flera steg. Språket är korrekt och lämpligt
Redovisningen är fullständig och väl strukturerad. Använder matematisk terminologi.
TOLKA
Kan överföra information till matematiskt språk och vice versa
Tolka delvis information i en situation eller i ett problem
Gestaltar given information med lämpligt språk
Förklarar informationen
Analyserar och kritiskt granskar information
Ser kopplingar mellan matematik och samhälle
Tillämpar matematik i vardagliga situationer
Har viss förståelse för matematikens betydelse i samhället
Har kunskap om hur matematiken har utvecklats och använts genom historien
Har god förståelse för matematikens betydelse i samhället
VISAR TILLTRO TILL SIN FÖRMÅGA
Motivation och ansvar för eget lärande och delaktighet
Provar att använda sina kunskaper Får hjälp med instruktioner
Provar egna idéer och har någon strategi Strukturerar det egna arbetet med stöd
Visar fungerande strategier. Är medveten om egna styrkor och svagheter Strukturerar det egna arbetet självständigt.
Arbetar systematiskt. Känner till olika strategier för eget lärande Anpassar lärandet efter situationen
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: