Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matteborgen 4A

Skapad 2017-08-28 14:31 i Kyrkskolan 4-6 Ludvika
Planering för Ht-17
Grundskola 4 Matematik
Under höstterminen kommer vi i ämnet matematik utgå från boken Matteborgen 4A. Vi kommer att arbeta med taluppfattning, addition och subtraktion, geometri, multiplikation och division samt tabeller och diagram.

Innehåll

Vad vi ska lära oss. Varför just detta?

Du ska utveckla din förmåga att lösa problem med hjälp av matematiken. Kunna välja lämplig metod. Du ska utveckla din förmåga att använda matteord (matematikens uttrycksformer) när du arbetar själv och i grupp.

Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att du:

 • utvecklar kunskaper om ämnet matematik och dess användning i vardagen,
 • utvecklar din förmåga att välja och använda lämpliga metoder för att göra beräkningar och lösa uppgifter,
 • ökar tilltron till din egen förmåga att använda matematik,
 • utvecklar din förmåga att formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • blir säkrare på att föra och följa matematiska resonemang,
 • får öva upp din förmåga att använda matematikens uttrycksformer när du samtalar om, argumenterar och redogör för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Hur ska vi lära oss detta?

Du kommer att:

 • delta i diskussionsuppgifter till varje nytt kapitel som en introduktion,
 • vara med på genomgångar kring nya moment i ämnet,
 • arbeta med enskilda uppgifter och gruppuppgifter,
 • arbeta med matematikboken Matteborgen 4A,
 • få lösa uppgifter med hjälp av miniräknare,
 • få rita och bygga geometriska figurer,
 • få använda matematikens korrekta begrepp och matteord i samtalen.

Vad som kommer att bedömas:

Jag kommer bedöma din förmåga att:

 • använda stora tal,
 • avläsa en tallinje,
 • använda dig av räkne strategier för att addera och subtrahera stora tal,
 • arbeta med geometriska figurer och hur man beräknar omkrets,
 • omvandla längdenheterna från mm till m,
 • använda multiplikation och division och hur dessa hör ihop,
 • använda kort division,
 • analysera enklare tabeller och diagram och hur man avläser dessa.

Hur bedömer jag din förmåga:

 • genom att du deltar i diskussioner och problemlösningssituationer,
 • genom att göra diagnos efter varje kapitel som fokuserar på specifika kursmoment,
 • genom fortlöpande samtal under lektioner,
 • genom inlämningsuppgifter och tester.

Hur du får visa vad du kan:

 •  genom att vara aktiv vid genomgångar, diskussioner och problemlösningar,
 • genom att arbeta i matematikboken, arbetsblad, diagnoser och prov,
 • genom att lämna in räknehäften och läxor.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Obekanta tal och deras egenskaper samt situationer där det finns behov av att beteckna ett obekant tal med en symbol.
  Ma  4-6
 • Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas.
  Ma  4-6
 • Grundläggande geometriska objekt däribland polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  4-6
 • Konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala och dess användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.
  Ma  4-6
 • Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Tolkning av data i tabeller och diagram.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
  Ma  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
  Ma  E 6
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
  Ma  E 6
 • Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  Ma  E 6
 • I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
  Ma  E 6

Matriser

Ma
Matteborgen 4A

Taluppfattning
 • Ma  4-6
Du kan läsa och skriva tal inom talområdet 0 - 10 000.
Du förstår vårt talsystem.
Du kan ordna tal efter storlek.
Du kan läsa av och sätta ut tal på en tallinje.
Addition och subtraktion
 • Ma  4-6
 • Ma  4-6
Du förstår hur addition och subtraktion hör ihop.
Du vet hur likhetstecknet används.
Du kan addera och subtrahera inom talområdet o-10 000.
Du kan använda addition och subtraktion när du löser textuppgifter och vid problem- lösning.
Geometri
 • Ma  4-6
 • Ma  4-6
 • Ma  4-6
 • Ma  4-6
Du känner till något om hur man mätte längd förr.
Du kan mäta och rita sträckor.
Du kan uppskatta och mäta längd.
Du känner till egenskaper och namnet på några geometriska objekt,
Du kan rita rektanglar, kvadrater och trianglar med givna mått och räkna ut figurers omkrets.
Multiplikation och division
 • Ma  4-6
Du förstår hur addition och multiplikation hör ihop.
Du kan multiplicera med hela tiotal och hundratal, t ex 5x60, 5x600.
Du kan multiplicera tal som 3x47 och 2x536.
Du förstår hur multiplikation och division hör ihop.
Du kan använda kort division.
Tabeller och diagram
 • Ma  4-6
Du kan hämta fakta ur tabeller.
Du kan ordna fakta i en tabell.
Du kan läsa av och förstå stapeldiagram.
Du kan göra en avpricknings-tabell.
Du kan rita stapeldiagram.
Prolemlösning
 • Ma  4-6
 • Ma  4-6
Du kan använda addition och subtraktion när du löser textuppgifter och vid problem-lösning.
Du kan använda multiplikation och division när du löser textuppgifter och vid problem-lösning.
Du kan välja och använda olika strategier vid problem-lösning.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: