Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

GPP måltidspedagogik, jumbo Ht-17-Vt-18

Skapad 2017-08-29 09:21 i Karlsro förskola Halmstad
Sapare
Förskola
Måltidspedagogik, att lära in maten med alla sina sinnen (sapare)

Innehåll

 

När vi utgår från kvalitetsrapport ser vi att våra barn tar till sig vårt återkommande arbete med måltidspedagogik. De vågar smaka nya rätter och har ökat kunskapen om råvaror och vilka tekniska redskap man använder i köket. Vi vill fortsätta utmana nyfikenheten och kommer under terminen arbeta med sapare metoden, dvs att lära in maten genom alla våra sinnen. Vårt fokus under läsåret kommer att ligga på språkutveckling.

Syfte/Mål

Vi arbetar med måltidsprojektet för att vidga ordförrådet samt för att utöka barnens möjligheter att förstå sin omvärld. Genom detta projekt skapar vi en gemenskap och ett fokus som intresserar alla barn på något sätt. Vi omringar barnen med projektet i alla rum för att de ska få ett mångfald i lärandet. Hela förskolan arbetar med detta och vi ser stor vinning i att ha ett helhetstänk i huset och mellan avdelningarna.

För barnen

Vad vill vi att barnen skall utforska/upptäcka/ uppleva/lära? (Förmågor, färdigheter, förståelse, förtrogenhet, fakta, begrepp)

Vi vill att barnen får möjlighet att lära sig nya ord och begrepp. Vi vill skapa möjlighet till ökad kunskap och förståelse av samband. I mindre grupper ska barnen ges tillfälle att få problematisera, samt ta ansvar över sitt eget lärande och se varandras olikheter som tillgångar.

Barnen ska få uppleva maten med alla sina sinnen genom att få  möta nya grönsaker, känna, lukta, göra smak och luktövningar enligt sapare metoden.

För att få ett mångfald i lärandet kommer vi under terminen bygga upp ett "Kök" där barnen får möjlighet att leka att de lagar mat i samspel med kompisar och pedagoger.  

För pedagogerna

Vi skapar intressanta miljöer och situationer runt barnen genom att ge dem möjlighet att utforska och upptäcka maten med alla sina sinnen.

Vi delar in barnen i mindre grupper under dagen för att alla ska få komma till tals och bli lyssnade på. Barnen får möta projektet genom olika uttrycksformer så som skapande, musik och drama.

Under terminen kommer vi medvetet arbeta med boksamtal och läsning  för att stärka språkutvecklingen.

Vi kommer även stärka barnens språk genom att använda oss av bildstöd och tecken för att förtydliga ord, känslor och aktiviteter.

 

Prioriterade mål utifrån Normer och värden 2:1

På Jumbo arbetar vi under hösten med att alla barn ska känna tillhörighet och trygghet i gruppen.

Prioriterade mål utifrån Utveckling och lärande 2:2

Vi vill ge barnen möjlighet att utveckla ett nyanserat talspråk, utökat ordförråd samt begreppsbildning. Vidare ska de ges tillfällen att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra.Prioriterade mål utifrån Barns inflytande 2:3

Barnen skall få uppleva att de har inflytande över verksamheten och ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans miljö.

Planera och genomföra

Verkstaden

Genom att vara lyhörda pedagoger skall detta rum få förändras över tid. Genom att ha tillgängligt material på barnens nivå, möjliggör vi utforskande och upptäckande. Här finns möjlighet att arbeta med Ikt, vi har projektor att tillgå för att lyssna på musik, visualisera olika miljöer, läsa Qr koder mm. Det finns även ett litet rum för avslappning och lässtund. På väggen i detta rum samlar vi dokumentation över vårt projekt.

Målarrum

En plats för att skapa, lera och konstruera. Barnen skall ges möjligheten att prova på och utvecklas i sitt estetiska lärande. Material ska finnas tillgängligt i barnens höjd. Successivt skall det förändras över tid och personalen varierar material och tillfällen. Barnen skall få möjlighet och variation i sitt utforskande. Även här är närvarande pedagoger och lyhördhet viktigt.

Mellanrum

Fungerar som en mötesplats mellan hem och förskola. Skall utstråla trygghet och nyfikenhet. Här finns pussel och spel tillgängligt. Vi har en soffa för läsning och lugna stunder. I detta rum äter några barn middag och det är här vi dukar, förbereder frukt samt går igenom för att komma till andra rum.

Hall

En mötesplats och en öppen lek yta. En miljö där man får leka, men även prova på självständighet i form av på- och avklädning och turtagning.

Sovrum/lekrum

I detta rum sover barnen efter maten. Vi har också material som klossar, byggstavar, tågbana och djur. I detta rum har vi under terminen tänkt bygga upp ett kök tillsammans där barnen kan mötas i leken kring matlagning.  

Vattenrum

Yta möjlig till vattenlek och blöta aktiviteter. För tillfället använder vi utrymmet sparsamt, detta är något vi vill utveckla.

Uterummet/gården

Vi utnyttjar vår fina utemiljö varje dag, här finns möjlighet till stor rörelsefrihet, vi har gräsmattor att leka på och buskar att gömma oss i. Vi har en utomhusatelje´ för skapande verksamhet. Vi har även en gemensam trädgård där vi odlar våra egna grönsaker samt arbetar med måltidsprojektet.

Uppföljning, utvärdering och utveckling

Hur ska dokumentationen göras? Genom bilder , berättande samlar vi barnens kommentarer ,upplevelser samt situationer som händer under grupper och aktiviteter.Barnen erbjuds att fota och berätta samt att situationerna skris ner.

När ska dokumentationen göras (regelbundet, inte bara i slutet)? Fokus för dokumentering sker under grupperna samt när barnen visar intressen eller reflekterar över aktiviteter. 

Vem/vilka genomför dokumentationen? Pedagogerna dokumenterar situationerna och tillsammans reflekterar de med barnen.

Vem gör analysen och drar slutsatser av dokumentationen (själva utvärderingen)? Pedagogen som ansvarar för aktiviteten är ansvarig att följa upp och utvärdera.

Litteratur & koppling till teori, forskning - vetenskaplig grund:

Eriksson, M. Med luppen på verksamheten - att systematiskt utveckla förskolans arbete. (2015) Lärarförlaget, Stockholm

Hanna Sepp - Måltidspedagogik. (2013) Studentlitteratur AB, Lund

Lev Vygotskijs språkliga utvecklingszoner

Loris Malaguzzi Reggio Emilias grundare 

Wallin, K - Pedagogiska kullerbyttor (2012) Stockholms universitets förlag

Rossling, Lou- Tänd dina stjärnögon: vad barnen har lärt mig (2008) Efron dotter

LPFÖ98 rev16

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans miljö, och
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: