Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik år 8 ht 2017

Skapad 2017-08-29 14:37 i Lerbäckskolan Lunds för- och grundskolor
Det här är en enkel mall med förslag på rubriker och innehåll för olika avsnitt i planeringen. Använd den gärna och omarbeta innehållet efter dina egna behov och/eller din skolledares anvisningar.
Grundskola 7 – 9 Matematik
I detta arbetsområde kommer vi arbeta med bråk, procent och potenser.

Innehåll

Mål

Efter avslutat arbetsområde ska du:

 • veta vad procent begreppet innebär
 • förstå att helheten motsvarar 100 %
 • uttrycka andel i bråkform, decimalform och procentform
 • kunna göra omvandlingar mellan procentform, bråkform och decimalform
 • förstå att flera olika bråk kan ha samma värde
 • kunna förlänga och förkorta bråk
 • kunna addition och subtraktion av bråk med olika nämnare
 • kunna division av bråk (bråk/heltal, bråk/bråk)
 • kunna multiplicera ett bråk med ett heltal
 • kunna multiplikation av bråk (bråk ∙ bråk)
 • kunna division av bråk (bråk/heltal, bråk/bråk)
 • kunna göra enklare procentberäkningar i huvudet
 • kunna beräkna delen då procenttalet är givet
 • kunna beräkna värdet efter en procentuell förändring
 • kunna beräkna procenttalet då delen och helheten är givna
 • kunna beräkning av helheten då procentdelen är given
 • reflektera över jämförbarheten mellan andelar
 • utföra beräkningar med ränta och räntesats i verkliga situationer
 • uttrycka tal i potensform och i grundpotensform
 • utföra beräkningar med tal i potensform
 • värdera lösningsmetoder och matematiska resonemang
 • förklara och motivera lösningar utifrån dina kunskaper om begreppen i kapitlet

 

 

Arbetets innehåll

Arbetsområdet kommer att behandla bråk, procent och potenser.

I arbetsområdet behandlas mattebokens kapitel 1 och 2. 

Arbetssätt och redovisning

Under lektionerna kommer vi att variera lektionsupplägget mellan diskussioner i helklass och i mindre grupper, genomgångar, gruppövningar, mattelaborationer samt enskilt arbete såväl i matteboken som andra kompletterande uppgifter. Dina kunskaper bedöms muntligt och skriftligt.

Bedömning

I matematik bedöms, enligt gällande kunskapskrav i matematik, din förmåga att:

- formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder

- använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp

- välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter

- föra och följa matematiska resonemang

- använda matematiska uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser. 

Reflektion-utvärdering

Reflektion och utvärdering sker 1 gång per termin i Unikums lärlogg. 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Tal i potensform. Grundpotensform för att uttrycka små och stora tal samt användning av prefix.
  Ma  7-9
 • Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  7-9
 • Procent för att uttrycka förändring och förändringsfaktor samt beräkningar med procent i vardagliga situationer och i situationer inom olika ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
  Ma  7-9
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.
  Ma  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär samt bidra till att formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
  Ma  E 9
 • Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang om val av tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
  Ma  E 9
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 9
 • Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 9
 • I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
  Ma  E 9
 • I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
  Ma  E 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: