👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sannolikhet & statistik 8 B&C

Skapad 2017-08-29 15:44 i Forssaklackskolan Borlänge
Det här kapitlet handlar om sannolikhet och statistik i åk 8.
Grundskola 8 – 9 Matematik
"Sannolikt va, det betyder väl nåt som är likt sanning. Men riktigt lika sant som sanning är det inte om det är sannolikt." - Tage Danielsson

Innehåll

De delområden vi kommer att arbeta med är:

 • Chans och risk
 • Sannolikhetens grunder
 • Sannolikhet i flera steg
 • Oberoende och beroende händelser
 • Kombinatorik
 • Sannolikhet utifrån statistik
 • Spridningsmått
 • Histogram

 

De kommer du dessutom att regelbundet få delmål (oftast veckovis) kopplade till ovanstående (dvs. delområdena). På så vis har du möjlighet att träna och repetera på arbetspass, studiepass och hemma. 

 

Övriga läromedel: 

Bryggan bas - Statistik kap 8

Bryggan - Statistik och sannolikhet kap. 4

Prio åk 8 - Statistik

Vi kommer bland annat att:

 • Beräkna sannolikheter i ett och flera steg
 • Rita och tolka träddiagram
 • Beräkna kombinationer med multiplikationsprincipen
 • Beräkna kvartilavstånd och variationsbredd
 • Läsa av och konstruera lådagram och histogram

Syftet med undervisningen är att träna förmågan att:

 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • föra och följa matematiska resonemang och,
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

 

Förekommande begrepp som du ska lära dig.

 • händelse
 • risk
 • chans
 • sannolikhet
 • utfall
 • likformig sannolikhet
 • gynnsamma utfall
 • möjliga utfall
 • utfallsdiagram
 • komplementhändelse
 • återläggning
 • kombinatorik
 • spridning
 • variationsbredd
 • kvartilavstånd
 • nedre kvartil
 • övre kvartil
 • lådagram
 • histogram
 • klassbredd
 • relativ frekvens
 • cirkeldiagram

 

Tidsperiod: 35-43.

 

 

 

 

Uppgifter

 • Ej namngiven

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Likformig sannolikhet och metoder för att beräkna sannolikheten i vardagliga situationer.
  Ma  7-9
 • Hur kombinatoriska principer kan användas i enkla vardagliga och matematiska problem.
  Ma  7-9
 • Tabeller, diagram och grafer samt hur de kan tolkas och användas för att beskriva resultat av egna och andras undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur lägesmått och spridningsmått kan användas för bedömning av resultat vid statistiska undersökningar.
  Ma  7-9
 • Bedömningar av risker och chanser utifrån datorsimuleringar och statistiskt material.
  Ma  7-9

Matriser

Ma
Sannolikhet och statistik ht -17

Formulera och lösa matematiska problem

Lägre nivå
Högre nivå
Identifiera information
Behöver hjälp med att identifiera information.
Hittar information i problemet.
Väljer adekvat information.
Väljer adekvat information och identifierar tydligt vad som behöver göras.
Lösa problem – val av strategi
Behöver hjälp med val av strategi.
Löser elevnära problem helt eller delvis, genom att använda någon strategi.
Löser olika problem på egen hand genom att motivera helt eller delvis och använda lämplig strategi utifrån problemets karaktär.
Löser med säkerhet olika problem. Kan själv finna, motivera och tillämpa olika strategier. Kan formulera enkla matematiska modeller passande för sammanhanget.

Begreppsanvändning

Lägre nivå
Högre nivå
Använda matematiska begrepp
Använder inte matematiska begrepp.
Använder grundläggande matematiska begrepp.
Använder olika matematiska begrepp i kända situationer.
Använder olika matematiska begrepp i nya situationer och sammanhang.
Se samband mellan matematiska begrepp
Behöver hjälp med att koppla ihop olika begrepp.
Kan ge exempel på samband mellan några begrepp.
Ser samband mellan kända begrepp.
Ser samband mellan begrepp.

Metoder- val och användning

Lägre nivå
Högre nivå
Välja metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter
Behöver hjälp med att välja lämpliga metoder.
Kan oftast välja lämplig metod.
Väljer fungerande metoder utifrån uppgifternas karaktär.
Väljer ändamålsenliga och effektiva metoder utifrån uppgifternas karaktär.
Använda metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter
Behöver hjälp med att använda metoder.
Använder kända metoder på ett fungerande sätt med en tydlig arbetsgång och tillfredsställande resultat.
Använder olika metoder på ett fungerande sätt med en tydlig arbetsgång och gott resultat. Metoderna kan vara generella.
Använder ändamålsenliga och effektiva metoder korrekt. Använder generella metoder.

Kommunicera med matematiska uttrycksformer

Lägre nivå
Högre nivå
Redovisa tankegångar – muntligt och skriftligt
Behöver hjälp med att redovisa tankegångar.
Redovisar tankegångar helt eller delvis på ett begripligt sätt, med stöd av konkret material, bilder och symboler mm.
Redovisar tankegångar stegvis. Använder ett matematiskt språk ändamålsenligt.
Redovisar tankegångar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt genom att förtydliga lösningarna med bilder, texter, tabeller och använder matematiska uttrycksformer.

Föra och följa matematiska resonemang

Lägre nivå
Högre nivå
Saklighet,logik och samband, tankegångarnas komplexitet
Behöver hjälp i samtal kring matematik och i bemötandet av andras tankegångar.
Funderar kring matematiska företeelser och tar del av andras tankegångar, ställer och besvarar frågor under samtal och diskussioner.
Bemöter och motiverar tankegångar på ett sätt som för diskussioner framåt.
Bemöter och motiverar tankegångar på ett sätt som för diskussioner framåt, och som fördjupar och breddar dess innehåll.